BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polanowski Jakub (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie)
Tytuł
Zmiana paradygmatu przesłanek zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w orzecznictwie sądowym
Change of a Paradigm of Prerequisites of Returning Expropriated Real Estates in Court Jurisdiction
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2014, nr 4(37), s. 123-147, przypisy
Słowa kluczowe
Prawo nieruchomości, Prawo, Regulacje prawne, Nieruchomości
Real estate law, Law, Legal regulations, Real estate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nie sposób umniejszać problematyki zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w Trzeciej Rzeczypospolitej. Podnieść wystarczy, że wartość roszczeń zgłoszonych lub mogących jeszcze zostać zgłoszonych jest ogromna1. Kwestia realizacji tychże roszczeń ze zrozumiałych względów budzi istotne napięcie społeczne. Z jednej strony wpisuje się ona w konstytucyjnie uzasadnioną ochronę prawa własności prywatnej. Uwarunkowania realizacji tego prawa, z uwagi na kilkudziesięcioletnie doświadczenia ustrojowe Polski Ludowej, nabierają dodatkowego zabarwienia emocjonalnego, gdyż dotykają dodatkowo takich relacji państwo-obywatel, jakie muszą zostać uznane niejednokrotnie za nieprzyzwoite bądź na-wet niegodziwe. Z drugiej zaś strony prowadzić może do wzruszenia stosunków własnościowych utrwalonych przez kilka dziesięcioleci, co nie pozostaje bez znaczenia na przykład dla majątku jednostek samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)

A new paradigm of prerequisites of returning expropriated real es-tates originated as an answer to crisis of the primary paradigm, which assumed that independently of circumstances of a case after lapse of term specified in art. 137 item 1 point 2 act of 21 August 1997 on man-agement of real estates (Dz. U. from 2014 item 518 as amended; herein-after "u.g.n."), real estate on which realisation of investment constituting the goal of expropriation was not completed, was superfluous for that goal. This standpoint was based on a "strict" language interpretation of this provision, consistent with the rule clara non sunt interpretanda, separating the content of the interpreted norm from factual findings undertaken in cases. Decision-making panels of administrative courts, which "had the courage" to question a heretofore accepted result of in-terpretation, turned attention to the fact that such understanding led sometimes to totally irrational adjudications. The Constitutional Tribu-nal in a verdict of 13 March 2014 (P 38/11) overcame a primary para-digm, basing its standpoint on criticism of a retrospective activity of art. 137 item 1 point 2 u.g.n. In the Tribunal's opinion the statutory order of returning expropriated real estates, whose ownership was acquired by territorial self-government units by a way of communalisation and on which real estates - on a day of submitting a motion for returning - the goal of expropriation was realised, cannot be reconciled with the consti-tutional rule of independence of these units in the aspect of financing as well as performing by them public tasks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Rudzka, A. Semenowicz, R. Stawicki, Problematyka reprywatyzacji w świetle projektów ustaw w latach 1989-2010, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji ostatnich regulacji, Warszawa 2010, s. 30.
 2. J. Parchomiuk, Charakter prawny roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 1-2, s. 139.
 3. W. Skrzydło, Komentarz do art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, SIP LEX, akapit 1.
 4. E. Mzyk, [w:] G. Bieniek (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2007, s. 438.
 5. W. Sady, Kuhna teoria rewolucji naukowych [w:] Historia filozofii. Wykład 10; tekst dostępny pod adresem: http://adam-grobler.w.interia.pl/HF10.pdf; dostęp w dniu 8 października 2014 r.
 6. M. Gawin, Nowoczesny paradygmat filozofii polityki a prawa człowieka, Warszawa 2012, s. 11 i n.; tekst dostępny pod adresem: http://depotuw.ceon.pl/handle/item/144.
 7. M. Wolanin [w:] J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2011, s. 1070.
 8. T. Woś, Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot, Warszawa 2011, s. 433.
 9. T. Woś, Glosa do wyroku WSA z dnia 23 stycznia 2009 r., II SA/Kr 1118/08, "Przegląd Prawa Publicznego" 2010, nr 5, s. 90.
 10. T. Woś, Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010, nr 5-6, s. 467, 471.
 11. G. Bieniek, [w:] G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2006, s. 858 i n.
 12. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010, s. 343.
 13. A. Mickiewicza, Dziady. Część III, Warszawa 1974, s. 57.
 14. A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005, s. 29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu