BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondrakiewicz Teresa (University of Maria Curie-Skłodowska)
Tytuł
Processes of Concentration in Sugar Industry
Procesy koncentracji w przemyśle cukrowniczym
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2009, nr 4 (1), s. 106-124, rys., tab., bibliogr. s. 124
Słowa kluczowe
Koncentracja, Przemysł cukrowniczy, Koncentracja produkcji
Concentration, Sugar industry, Concentration of production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono przebieg i skutki procesów koncentracji w przemyśle cukrowniczym. Badaniami objęto procesy koncentracji rynku i koncentracji produkcji. Aktualna struktura podmiotowa rynku cukru jest efektem regulacji ustawowych i trwających kilkanaście lat przekształceń własnościowo-kapitałowych, które doprowadziły do powstania pięciu grup właścicielskich. W obrębie tych grup doszło do koncentracji produkcji, w efekcie której nastąpiła istotna poprawa wyników produkcyjno-technologicznych przemysłu cukrowniczego i jego bazy surowcowej. Sytuację przemysłu cukrowniczego w dużej mierze determinuje jego specyfika oraz uwarunkowania rynkowe, na które składają się ustawowe regulacje, czynniki popytowe i sytuacja na rynku światowym. Przeprowadzana obecnie reforma rynku cukru ma doprowadzić do spadku cen i zmniejszenia rozmiarów produkcji, co wymaga zaprzestania produkcji w kolejnych cukrowniach i podjęcia przez nie innych rodzajów działalności. Wymusza to dalsze procesy restrukturyzacji i koncentracji. Produkcję będą mogły kontynuować tylko najbardziej wydajne i nowoczesne cukrownie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the progress and the consequences of concentration processes in sugar industry. The studies encompassed both market and production concentration processes. The current structure of entities in the sugar market is the effect of statutory regulations and several years of ownership-capital transformations that lead to development of five owner groups. Within those groups concentration of production occurred as a consequence of which a significant improvement of production-technological results of sugar industry and its raw materials base took place. The situation in the sugar market is determined to a high extent by its specifics and the market conditions that encompass statutory regulations, demand factors and the global market situation. The currently taking place sugar market reform is to result in a decrease in prices and production volumes, which requires termination of production in consecutive sugar refineries and taking up other types of production by such plants. This forces further restructuring and concentration processes. Only the most productive and modern refineries will be able to continue production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku. 2007. Red. A. Woś. IERiGŻ, Warszawa.
 2. Bałtowki M. 2002. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce. PWN, Warszawa.
 3. Chudoba Ł. 2006 Wpływ instrumentów regulacji rynków i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na wybrane branże polskiego przemysłu spożywczego. IERiGŻ, Warszawa.
 4. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2006. Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Drożdż J. 2005. Analiza stanu ekonomiczno-finansowego przemysłu spożywczego w latach 2003-2005. IERiGŻ, Warszawa.
 6. Dzieje cukrownictwa w Polsce. 1981. Red. Cz. Łuczak, Poznań.
 7. Gierszewski S. 2001. Cukrownictwo polskie w zarysie historycznym, W: 175 lat polskiego przemysłu cukrowniczego. Red. I. Zielińska. Dom Wydawniczy Verbum, Warszawa.
 8. Grabowski S. 1998. Ekonomika gospodarki żywnościowej. PWE, Warszawa.
 9. Koncentracja produkcji i zachowania rynkowe przedsiębiorstw. 1998. Red. A. Sosnowska. SGH, Warszawa.
 10. Kondrakiewicz T. 2000. Holdingi w przemyśle cukrowniczym. Procesy dostosowawcze do integracji z Unią Europejską. Wyd. UMCS, Lublin.
 11. Kondrakiewicz T. 2006. Przemysł cukrowniczy - efekty 15 lat transformacji. "Annales". Sectio H. vol. XL. Wyd. UMCS, Lublin.
 12. Makarski S. 1998: Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. Wyd. UMCS, Lublin.
 13. Podstawowe rynki rolne w pierwszym roku po integracji Polski z Unią Europejską. 2005. Red. J. Seremak-Bulge, J. Rowiński. IERiGŻ, Warszawa.
 14. Smoleński Z., Urban R. 1993. Jak restrukturyzować przedsiębiorstwo? Na przykładzie przemysłu spożywczego. Centrum Informacja Menadżera, Warszawa.
 15. Smoliński P. 2006 Handel zagraniczny po reformie rynku cukru. Biuletyn Informacyjny, 8(182), ARR, Warszawa.
 16. Szajner P. 2006. Zmiany w systemie regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej. Przemysł Spożywczy, 1.
 17. Urban R. 1996. Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego w okresie długim. IERiGŻ, Warszawa 1996.
 18. Urban S. 1998. Marketing produktów spożywczych. Wrocław.
 19. Wawrzyniak B. 2000. Koncentracja w gospodarce jako światowa tendencja w zarządzaniu globalnym. W: Grupy kapitałowe w Polsce. Red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawryzniak. Difin, Warszawa.
 20. Wilkin J. 2003. Interwencjonizm państwowy w rolnictwie - dlaczego był, jest i będzie. W: Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. Red. A. Kowalski. ARR, IERiGŻ, SGH, Warszawa.
 21. Wykrętowicz S. 1997. Najnowsze dzieje cukrownictwa w Polsce (1944-1989). Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu