BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nazarczuk Jarosław Michał (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Lizińska Wiesława (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Level of Investment Attractiveness and Scale of Foreign Investments During the Years 2005-2006
Poziom atrakcyjności inwestycyjnej a skala inwestycji zagranicznych w latach 2005-2006
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2009, nr 4 (1), s. 125-137, tab., bibliogr. s. 137
Słowa kluczowe
Atrakcyjność inwestycyjna, Rozwój regionalny, Inwestycje, Inwestycje zagraniczne
Investing attractiveness, Regional development, Investment, Foreign investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Atrakcyjność inwestycyjna regionów obrazuje zdolność określonych obszarów do pozyskania kapitału inwestycyjnego. Jej poziom nie jest stały w czasie, podobnie jak zmienne są preferencje przedsiębiorców, będące m.in. odzwierciedleniem dostępu do czynników produkcji, technologii wytwarzania, kosztów produkcji, subiektywnych odczuć inwestorów czy konkurencji ze strony innych regionów pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Celem artykułu było przedstawienie zmian, jakie nastąpiły w atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski, ukazanie zależności między atrakcyjnością inwestycyjną a liczbą podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym w regionie oraz próba określenia warunków przyszłego napływu tych inwestycji do regionów. Wyniki uzyskanych badań wskazały, że istnieje silna statystyczna zależność między atrakcyjnością inwestycyjną a liczbą podmiotów zlokalizowanych w regionach. Lokalizacja przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym zależała jednak w mniejszym stopniu od atrakcyjności inwestycyjnej regionu niż krajowych podmiotów. Przyczyną tego może być metoda konstrukcji syntetycznego wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej, która nie pozwala na uwzględnianie specyfiki branżowej lokalizowanych inwestycji oraz sposób przyciągania inwestycji zagranicznych. Dla przedsiębiorców zagranicznych istotne są dobrze przygotowane miejsca pod konkretne inwestycje, uzbrojone, z dobrym dostępem do sieci transportowej, najlepiej ze zwolnieniami lub ulgami od podatków. Przyszły napływ inwestycji zagranicznych może zależeć od atrakcyjności określonych terenów, a także od stopnia przygotowania i liczby miejsc, w których przedsiębiorcy zagraniczni będą mogli bez przeszkód rozpocząć działalność gospodarczą. (abstrakt oryginalny)

Investment attraction of regions demonstrates the ability of areas to attract investment capital. The level of attractiveness alters on account of changing criteria that entrepreneurs consider before establishing a company. These are triggered by the access to factors of production, new technologies, subjective preferences of investors as well as the competition between regions in investment attractiveness. The aim of the article is to present changes in investment attractiveness of regions in Poland, to demonstrate dependence between investment attractiveness and the number of economic entities with foreign capital as well as an attempt to state conditions of future foreign investment inflow to regions. The presented calculations have demonstrated that there is a strong statistical dependency between investment attractiveness and the number of economic entities located in a region. Enterprises with foreign capital were less sensitive to investment attractiveness than enterprises without foreign capital. The investment attractiveness index design methodology, which disallows specific industry location factors being considered as well as the way foreign capital is being attracted, might be the reason for this. Well-prepared sites, having good access to means of transport, preferably with tax relieves are vital to foreign investors for particular investments that are developed. The future inflow of foreign investments may be determined by the investment attractiveness of a region and the level and number of prepared locations where foreign investors will be able to establish an economic entity easily. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 2005. 2005. Ed. T. Kalinowski. IBnGR, Gdańsk.
 2. Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 2006. 2006. Ed. T. Kalinowski. IBnGR, Gdańsk.
 3. Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 2007. 2007. Ed. T. Kalinowski. IBnGR, Gdańsk.
 4. Bojar E. 2001. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. PWN, Warszawa.
 5. Budner W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 6. Gorzelak G. 2002. Polskie regiony w procesie integracji europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW. Sekcja Polska Regional Studies Association. Wyd. Nauk. Scholar, Studia Regionalne i Lokalne, 2-3.
 7. Gorzelak G., Jałowiecki B. 2000. Konkurencyjność regionów. Studia Regionalne i Lokalne, 1. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW. Sekcja Polska Regional Studies Association. Wyd. Nauk. Scholar.
 8. Konkurencyjność regionów. 1999. Ed. M. Klamut. Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Kosiedowski W., Potoczek A. 2001. Strategia rozwoju lokalnego jako instrument podnoszenia konkurencyjności lokalnych jednostek terytorialnych. In: Strategie i polityka rozwoju lokalnego. Ed. W. Kosiedowski. Wszechnica Mazurska w Olecku, Olecko.
 10. Makulska D. 2004. Instrumenty polityki regionalnej w Polsce. SGH w Warszawie. Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 11. Nazarczuk J. 2007. Stymulanty lokalizacji inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim. In: Uwarunkowania rozwoju społeczno- gospodarczego Polski. Ed. J. Balcerzak, A. Górska. Wyd. Adam Marszałek, Toruń. Rocznik Statystyczny Województw. 2007. GUS Warszawa.
 12. Sadowski M., Knop Sz., Karaplios S., Sionko P. Nowak J. 2006. Analiza atrakcyjności wybranych sektorów gospodarki w Polsce. PMR, Kraków.
 13. Umiński S. 2002, Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski. Wyd. UG, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu