BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Roman (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Szczebiot-Knoblauch Lucyna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Stelmaszewska Aleksandra (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Emigration and Factors Determining Return to Poland of the Graduates of the Faculty of Social Sciences and Arts of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Emigracja i czynniki decydujące o powrocie do kraju absolwentów Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2009, nr 4 (1), s. 138-151, rys., bibliogr. s. 150-151
Słowa kluczowe
Migracja zarobkowa, Praca za granicą, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Absolwenci szkół wyższych, Rynek pracy
Economic migration, Work abroad, University graduate employment, Higher education graduates, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wędrówki ludności w poszukiwaniu lepszych warunków bytu są zjawiskiem niezwykle złożonym i trudnym do zweryfikowania. Migracje towarzyszyły ludności od wieków, również Polacy z różnych przyczyn opuszczali kraj, by zamieszkać w państwie, które gwarantowało im lepsze warunki ekonomiczne, społeczne czy wolność przekonań politycznych. Zjawisko migracji zarobkowej z Polski, która nastąpiła tuż po akcesji do Unii Europejskiej, głównie miało przyczynę w wyraźnych dysproporcjach w poziomie zarobków między Polską a krajami Europy Zachodniej. Dotyczyło przede wszystkim osób młodych i dobrze wykształconych, którzy w pracy na Zachodzie dostrzegli możliwość większych zarobków oraz szans na awans czy karierę. Celem pracy było zbadanie zainteresowania studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyjazdami zagranicę oraz motywów decyzji o ewentualnym wyjeździe. Istotne było również ustalenie przyczyn osobistych oraz czynników indywidualnych decydujących o wyjeździe. Badaniem objęto populację 1410 studentów. Badane osoby reprezentowały 3 kierunki studiów: pedagogikę, politologię i socjologię. Badania przeprowadzono na łącznej grupie 325 respondentów, z przyczyn technicznych jednak nie uzyskano pożądanej liczby respondentów studiujących na studiach niestacjonarnych. Otrzymane wyniki badania ankietowego przedstawiono w formie opisowej, tabel, i rysunków. Z przeprowadzonych badań wynika, że prawie 1/4 studentów badanego wydziału rozważa możliwość podjęcia pracy zarobkowej za granicą. Dla większości głównym motywem skłaniającym do wyjazdu były wyższe zarobki (80%). Jedynie zmiana sytuacji na rynku pracy, wyższe zarobki i większy popyt na pracę mogłyby skłonić zdeterminowanych studentów do pozostania w kraju lub do powrotu z zaplanowanej już emigracji. Niski poziom stanu przygotowań w chwili przeprowadzania badania jednak mógł świadczyć o tym, że faktyczna liczba emigrantów mogła być niższa. (abstrakt oryginalny)

Migrating in order to find better living conditions is an unusual phenomenon, which is very difficult to verify. It has been typical for different groups of people for ages, either Poles have left their country to live in a state, where they were provided better economic and social conditions or political freedom. The phenomenon of economic migration of the Polish citizens after accession to the European Union structures was mainly caused by visible disproportions in level of earnings between Poland and Western countries. Primarily it has concerned young, well educated people, who perceived work abroad as an opportunity for higher earnings as well as chances for promotion or career. The aim of the following article was to probe the interest of graduates of the Faculty of Social Sciences and Arts at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn in working abroad as well as defining reasons of migrations. It was essential to identify personal reasons and also individual deciding factors that lead to migration. The research concerned a group of 1410 students, who represented three majors: Pedagogics, Political Studies and Sociology. The probe was taken on associative group of 325 respondents. The results of the research poll were presented in a descriptive form, as well as in tables and graphs. The research showed that almost L of students from the examined Faculty considered the possibility to work abroad. For most of them the main reason for migration was better earnings (80 percent). The only motivations to come back or quit planning migration was a definite change on the labour market, higher wages and labour demand. Due to the low level of preparation in the time of the research the scale of actual migration could be smaller. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M. 2005. Wpływ wejścia do Unii Europejskiej na sytuacje na rynku pracy. W: Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa. UKIE, Warszawa.
 2. Barysch K. 2006. Enlargement two years on: economic success or political failure? Centre for European Reform, London - Copenhagen.
 3. Duszczyk M. 2006. Media pełne bzdur. Biuletyn Migracyjny, 9. UW Warszawa.
 4. Garapich M. P., Osipovic D. 2007. MIGPOL badanie sondażowe wśród obywateli polskich zamieszkałych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wrzesień 2007. MIG Research.
 5. Guzek M. 2001. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 6. Kaczmarczyk P., Okólski M. 2005. Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. UKIE Warszawa.
 7. Kisiel R., Szczebiot-Knoblauch L. 2007. Migration according to literature. Nauka i Oświata, 7, Dniepropietrowsk.
 8. Krakowiak A. 2007. Zagraniczne pensje mniej kuszą krajowych menedżerów. Rzeczpospolita z 10.10.
 9. Lorenz W. 2008. Pożegnanie z Wyspami. Rzeczpospolita z 2.05.
 10. Migracje zarobkowe polskiej młodzieży. Badania i analizy. 2004. UKIE, Warszawa.
 11. Praca Polaków w krajach Unii Europejskiej. 2006. Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa.
 12. Rymarczyk J. 2006. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Szczebiot-Knoblauch L. 2006. Migracje zarobkowe z Polski w latach 2004-2005. Biuletyn Naukowy UWM, 27. Olsztyn.
 14. Szczebiot-Knoblauch L., Kisiel R. 2007. Skłonność do migracji zarobkowej studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra UNESCO, Olsztyn.
 15. Szreder M. 2004. Metody i techniki sondażowe badań opinii. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 16. Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej - Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. - 1 maja 2007 r. 2007. Red. A. Bielska. UKIE, Warszawa.
 17. Wiśniewski J., DuszczykM. 2006. Emigrować i wracać. Migracje Zarobkowe polaków po 1 maja 2004 r. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 18. World population monitoring, focusing on international migration and development. 2006. Commission on Population and Development, Economic and Social Council, United Nations.
 19. Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski. 2007. Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 20. Zuber M. 2008. Kiedy Polacy zaczną wracać? Rzeczpospolita z 7.02.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu