BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczyszyn Andrzej (Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu)
Tytuł
Wzrost znaczenia innowacyjności w rozwoju lokalnym
The Growing Importance of Innovation in Local Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 129-137
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Innowacje, Rozwój lokalny
Innovations, Local development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne procesy rozwoju społeczno-gospodarczego wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na ich prawidłowy przebieg w przestrzeni. Wynika to ze specyfiki gospodarki światowej, która podlega obecnie przemianom organizacji i funkcjonowania. Przemiany te, szczególnie intensywne w ostatnim okresie, są wywoływane procesem rewolucji technologicznej, zmianą paradygmatu rozwojowego związanego z przechodzeniem gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy oraz kształtowaniem się gospodarki globalnej1. Takie procesy powodują poszukiwanie nowych działań, które w ramach realizowanych zadań kreować będą osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Zadanie to jest priorytetowe w Unii Europejskiej i w Polsce, zapisane m.in. w Strategii Lizbońskiej, a jak dowodzi praktyka, podniesienie konkurencyjności i budowa innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy realizowane jest nie tylko na szczeblu krajowym i regionalnym, ale też lokalnym. (fragment tekstu)

This article was devoted to very important issues of innovation in local development. The change of development paradigm related to the transition of the industrial economy to the knowlcdgebased economy and forming of the global economy, all these lead to the search for new solutions for the management of local development, solutions which will guide to achieving a competitive advantage by the local government units. This task is a priority for both the European Union and Poland includcd in the Lisbon Strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Korenik , J. odczyk: Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty. AE we Wrocławiu,Wrocław 2005 , s.19
 2. E.Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa 2003, s. 189.
 3. B. Pysiak: Innowacyjność w regionie. [W:] Innowacyjność w teorii i praktyce. Red. M. Strużycki. SGH, Warszawa 2006, s. 186-187.
 4. T. Bogacz, E. Bryk-Swierzko: Innowacyjność w kreowaniu wizji rozwoju miasta jako efekt korelacji nauki i gospodarki na przykładzie strategii Wrocław w perspektywie 2020 plus. [W:] Współdziałanie władz samorządowych uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym. Red. L. Jakubów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" Monografie. Prace Zbiorowe, Wrocław 2008, s. 23.
 5. W.Janasz , K. Kozioł: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007,s.11
 6. T.Parteka- Czynniki innowacji w rozwoju regionalnym. PAN, Biuletyn KPZK, Warszawa 2003, s. 84.
 7. J.A. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960, s. 104.
 8. K. Bachnik: Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej. [W:] Innowacyjność w teorii i praktyce. Red. M. Strużycki. SGII, Warszawa 2006, s. 11.
 9. J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002, s. 168.
 10. A. Łuczyszyn: Przestrzeń innowacyjna w obszarze metropolitalnym na wybranym przykładzie - aspekt bezpieczeństwa. [W:] Innowacyjność w strategiach regionów Unii Europejskiej oraz Dolnego Śląska, Gospodarka oparta na wiedzy w przestrzeni Dolnego Śląska. Red. A. Kaleta, S. Komik. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych. Prace Naukowe. Seria Konferencje, Wrocław 2006, s. 46.
 11. M.J. Stankiewicz: Konkurencyjność przedsiębiorstw. Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 18.
 12. W.Gaczek: Potencjał innowacyjny w rozwoju największych miast polskich. [W:] Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery. Red. S. Korenik, K. Szolek. Biuletyn KPZK. Zeszyt nr 214 , Warszawa 2004, s. 32-33.
 13. S.Kantyska: Możliwości rozwoju sektora społecznego w koncepcji klastrów. [W:] Klastry jako narzędzie lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Red. E. Bojar. Konkurencja i koegzystencja regionów procesie integracji europejskiej nr 6, Lublin 2006, s. 340.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu