BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siwoń Mariusz (Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach)
Tytuł
Ochrona interesu publicznego w partnerstwie publiczno-prywatnym
The Protection of the Public Interest in the Public-Private Partnership
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 325-339
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie interes publiczny występuje w szeregu ustaw. Napotkać można je już w Konstytucji. Przykładowo ustawa zasadnicza wskazuje na możliwość ograniczenia swobody gospodarczej z uwagi na ważny interes publiczny (art. 22)'. Innym przykładem występowania tego pojęcia może być ustawa o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 tej ustawy, dostęp do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. W prawie podatkowym, interesem publicznym można także uzasadnić umorzenie zaległości podatkowej (art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej) 3. Interes publiczny jest pojęciem szerokim, odnoszącym się do szeregu stanów faktycznych. Zgodzić można się z poglądem ,że jest ono wielofunkcyjne, wewnętrznie złożone i silnie zewnętrznie uwarunkowane. Generalnie jednak interes publiczny stanowi dyrektywę działania nakierowaną na respektowanie wartości nadrzędnych, istotnych dla całego społeczeństwa. Wszędzie, gdzie ustawodawca zdecydował się o nim wspomnieć (choć ostatecznie nie definiując go), jego ochrona stanowi bezwzględny imperatyw działalności każdego organu administracji publicznej. (fragment tekstu)

The author presents chosen problems of the public-private partnership in Poland. And the article one presented the creature of the public interest, the influence of the risk on the partnership, the part of the contract in the protection of the public interest and the meaning of the legal form. The article is finished by conclusions concerning performance of the public-private partnership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Dudzik: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Zakamycze 1998, s. 200.
  2. A. Zalewski: Teoretyczne podstawy zarządzania gminą. [W:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Red. H. Sochacka-Krysiak. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003, s. 38.
  3. B.P. Korbus, M. Strawiński: Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych. Warszawa 2006, s. 23.
  4. Guidelines for Successful Public-Private-Partnerships. European Commission Directorate-General Regional Policy, 2003.
  5. J. Zysnarski: Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych. Gdańsk 2007, s. 2.
  6. Ch.Schnell: Kiedy stosować ustawę o partnerstwie, a kiedy o koncesjach. "Rzeczpospolita" z 15 grudnia 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu