BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koźlak Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Inwestycje w infrastrukturę transportu jako czynnik rozwoju gospodarczego polski w świetle dotychczasowych doświadczeń krajów Unii Europejskiej
Investments in the Transport Infrastructure as the Factor of the Economic Development in Poland in the Context of Previous Experiences of EU Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 343-359, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Słowa kluczowe
Transport, Infrastruktura transportu, Inwestycje w transporcie
Transport, Transport infrastructure, Investments in transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poziom rozwoju nowoczesnych sieci transportowych i telekomunikacyjnych jest jednym z wyznaczników konkurencyjności regionów i państw, gdyż determinuje ich dostępność. Niestety, pod względem dostępności transportowej znaczna część Polski zaliczana jest do peryferyjnych regionów Unii Europejskiej. Wynika to nie tyle z położenia geograficznego Polski, co z niskiego poziomu wyposażenia jej w infrastrukturę transportową i złego stanu technicznego tej infrastruktury. Podobnie jest w przypadku sieci telekomunikacyjnych. Zarówno pod względem ilości łączy telefonii stacjonarnej, rozwoju telefonii komórkowej, jak i dostępu do Internetu Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc wśród państw członkowskich UE. Słaba dostępność komunikacyjna ogranicza nie tylko mobilność społeczeństwa, ale przede wszystkim jest barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej. Tereny położone w oddaleniu od głównych tras i węzłów komunikacyjnych są mniej atrakcyjne dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Można zauważyć, że nawet w krajach słabiej rozwiniętych najszybciej rozwijają się te regiony, które mają dobre połączenia z centralnymi regionami Unii Europejskiej oraz są dobrze skomunikowane z głównymi ośrodkami wzrostu w kraju. (fragment tekstu)

Level of access to an efficient transport system with adequate links to the core area of the Union is the first determinant of a region's or country''s competitiveness, because determine their accessibility. Unfortunately the considerable part of Poland in terms of the transport accessibility is recognizing as peripheral regions of European Union and it causes the needs of development transport infrastructure. Thanks to the accession to the European Union Poland got the unprecedented developmental chance. Division of measures under NSRO 2007-2013 clearly appoints that Poland like other states of CEE decided "to catch up" remained countries EU by the development of the basic technical and social infrastructure, granting to this aim 42% of all measures. Division of measures under NSRO 2007-2013 clearly appoints that Poland like other states of CEE decided "to catch up" remained countries EU by the development of the basic technical and social infrastructure, granting to this aim 42% of all measures. The report estimated the influence NSRO 2007-2013 on the Polish economy shows that realization of this program will have very positive effects both in GDP level, as well as in the structure of labor market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Red. T. Kalinowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
 2. Czykier-Wierzba D.: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wyd. UG, Gdańsk 1998.
 3. Dillinger W.: Poverty andRegional Development in Eastern Europę and Central Asia. Chief Economisfs Regional Working Paper Series Vol. 2, No. I, World Bank 2007.
 4. Domańska A.: Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. PWN, Warszawa 2006.
 5. Dziemianowicz W., Zegar T., Błachnio M.: Analiza projektów z zakresu infrastruktury drogowej składanych i wybranych do realizacji w kontekście spójności europejskich, krajowych i regionalnych sieci transportowych oraz analiza nisz projektowych i działań naprawczych pod kątem przyszłego NPR. Ekspertyza wykonana na zlecenie MGiP. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 6. EU economic datapockelbook 1-2007. Eurostat 2007. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ cache/ITY OFFPUB/KS-CZ-07-001/EN/KS-CZ-07-001-EN.PDF z dn. 10.07.2007.
 7. First report on economic and social cohesion. European Commisssion. COM(96)542/2.
 8. Generalprovisions on the Structural Funds. European Commission Scadplus Database 2005. http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/160014.htm z dn. 10.07.2007.
 9. Growing Regions, Growing Europę. Fourth report on economic and social cohesion. Communication from the Commission, maj 2007.
 10. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 11. PO Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 29 listopada 2006.
 12. Poland Directions in Regional Policy. Background Studies. World Bank 2004. http://siteresources.worldbank.org/INTPOLAND/Resources/bs-raport-ok.pdfz dn. 09.07.2007.
 13. Węclawowicz G" Bański J., Degórski M" Komornicki T., Korcelli P, Śleszyński P: Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku. PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2006.
 14. http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/RegionalDevelopmentApril 7c.pdf z dn. 10.07.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu