BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baron-Wiaterek Małgorzata (Politechnika Śląska), Grzanka Izabela (Politechnika Śląska)
Tytuł
Metody i warunki kształtowania zatrudnienia na szczeblu lokalnym
Methods and Conditions of Employment Formation on Local Level
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 31-42, bibliogr. 41 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Rynek pracy, Polityka rynku pracy
Employment, Labour market, Labour market policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podmiotem odpowiedzialnym za optymalizowanie warunków wykorzystania zasobów pracy najczęściej czyni się państwo, zgodnie z przyjętym paradygmatem . Podstawowym wymiarem jego aktywności jest stanowienie prawa, służącego regulacji zatrudnienia i rynku pracy oraz kontrolowanie i egzekwowanie jego wykonywania4. Państwo może także: być pracodawcą (dla pracowników sektora publicznego), uczestniczyć w dialogu społecznym, pełnić funkcje mediatora i arbitra, chronić interesy socjalne pracowników (gwarantując określone świadczenia, w tym płacę minimalną), korygować rozpiętości dochodów (świadczenia społeczne), tworzyć system zabezpieczenia społecznego i wspierać grupy słabsze (defaworyzowane) na rynku pracy. Elementem polityki państwa w sferze zatrudnienia, biorąc pod uwagę oddziaływanie 0 zasięgu lokalnym, jest polityka rynku pracy. (fragment tekstu)

Tasks realization in the area of employment, on local level, takes place within complex system. Law regulating its functioning reflects its full shape and the essence of decentralization idea as responsibility sharing within public-private partnership. That leads to results in management area, in particular it causes that fulfilling some public tasks by non-public labour market institutions is conducted in the way of authorization delegating. Reaching employment goals on local level, while taking into account directions of labour market institutions competencies, may be performed with support of differentiated methods. Their application in public-private activities on labour market demands regarding differentiated range of activities and competencies of each labour market institution. The basic criterion of assessing results of used methods should be in particular efficiency in accordance with assumed venture realization aims, including. employment, distribution and productiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyński A., Koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych, K1G-R, Warszawa 2008.
 2. Baron-Wiaterek M., Instrumenty kształtowania kapitału ludzkiego i jego wartości na rynku pracy, [w:] A. Lipka, S. Waszczak S. (red.). Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, AE, Katowice 2007.
 3. Baron-Wiaterek M., Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia, IPiSS, Warszawa 2008.
 4. Baron-Wiaterek M., Przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy, [w:] K. Gląbicka (red.), Polityka społeczna wobec wyzwań spójności spoleczno-ekonomicznej Unii Europejskiej, PTPS, Pol. Radomska, Radom 2007.
 5. Błaś A., Biurokracja a demokratyczne państwo, [w:] J. Łukasiewicz (red.), Biurokracja, TNOiK, Rzeszów 2006.
 6. Boni M., Dylematy rynku pracy w Polsce, [w:] S. Golinowska, M. Boni (red.), Nowe dylematy polityki społecznej, CASE, Warszawa 2006.
 7. Borkowska S. (red.), Edukacja zawodowa a rynek pracy, lPiSS, Warszawa 1999.
 8. Chodyra P., Trzeciecki A., Centra integracji społecznej. Jak to robić, "Polityka Społeczna" 2004, nr 4.
 9. Czyszkiewicz R., Wiktorow A., Samorządowe służby zatrudnienia. Pierwsze oceny funkcjonowania, postulaty i rekomendacje, "Rynek Pracy" 2000, nr 11-12.
 10. Czyszkiewicz R., Wiktorow A., Samorządowe urzędy pracy - doświadczenia i oceny po półroczu działalności, IBnGR, Warszawa 2000.
 11. Frieske K., Machol-Zajda L., Zalewski D., Rady zatrudnienia - funkcje i efektywność. Studium ewaluacyjne, [w:] M. Bednarski (red.), Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Narzędzia i instytucje, IPiSS, Warszawa 1996.
 12. Frieske K.F. (red.). Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, IPiSS, Warszawa 2004.
 13. Frieske K.W., Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej, "Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12.
 14. Kabaj M., Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. Kryzys polityki rynku pracy?, [w:] E. Kryńska (red.), Rynek pracy ve wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, IPiSS, Warszawa 1999.
 15. Kabaj M., Metody badania i poprawy realnej efektywności programowej rynku pracy, IPiSS, Warszawa 1995.
 16. Kabaj M., Rola i funkcje rad zatrudnienia w przeciwdziałaniu bezrobociu. Wyniki badań empirycznych, IPiSS, Warszawa 1995.
 17. Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa 2000.
 18. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Scholar, Warszawa 2004.
 19. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Studium porównawcze, Scholar, Warszawa 1997.
 20. Kabaj M., Zasoby pracy, zatrudnienie i bezrobocie. Elementy prozatrudnieniowej dualnej strategii rozwoju gospodarczego, [w:] P. Glikman, M. Kabaj, T. Muszkiet (red.), Ciągłość i transformacja zasobów kapitału, pracy, energii i ich wykorzystanie do roku 2010, Key Text, Warszawa 1997.
 21. Kelly S., Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii Europejskiej, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, ISP, Warszawa 2003.
 22. Kosut A., Formy zatrudnienia bezrobotnych subsydiowane środkami Funduszu Pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 8.
 23. Kowalak T., Marginałność i marginalizacja społeczna, ISP, Warszawa 1998.
 24. Kryńska E., Europejska Strategia Zatrudnienia wobec zróżnicowań regionalnych, [w:] C. Horodyński, C. Sadowska-Snarska (red.), Regionalne i lokalne rynki pracy. Od dysproporcji do spójności, IPiSS, Warszawa 2006.
 25. Kryńska E., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce - instrumenty i programy, [w:] R. Szula, A. Tucholska (red.). Rynek pracy w skali lokalnej, Scholar, Warszawa 2004.
 26. Kwiatkowski E.. Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 27. Leś E., Europejskie doświadczenia vi' sprawie zatrudnienia socjalnego na przykładzie. Włoch i Finlandii. Wybrane zagadnienia, www.computernet.poznan.pl/ sss/ archiwum.html.
 28. Leś E., Pomoc społeczna. Od klientełizmu do partycypacji, AEPR-JR, Warszawa 2003.
 29. Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego, "Ekonomista" 2002, nr 2.
 30. Meller J., Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i wynagrodzeń w Polsce, [w:] J. Orczyk (red.). Współczesne dylematy zatrudnienia, AE, Poznań 1998.
 31. Meller J., Sytuacja na tynku pracy a działalność przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1991, nr 2.
 32. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997.
 33. Pieńkowska D., Ekonomia społeczna, www.ngo.pl.
 34. Napierski Z., Ekonomia społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 35. Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w trzeciej Rzeczpospolitej, UW, Warszawa 2005.
 36. Wiśniewski Z., Europejska strategia zatrudnienia a aktywna polityka rynku pracy, [w:] A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 37. Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w karach Unii Europejskiej, UMK, Toruń 1999.
 38. Wratny J., Państwo jako regulator stosunków pracy - tendencje zmian, [w:] S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI iv., IPiSS, Warszawa 2004.
 39. Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, US, Katowice 2000.
 40. Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH. Warszawa 2005.
 41. Zieliński M., Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw, Pol. Śl., Gliwice 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu