BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zymonik Krzysztof (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Rola wiedzy w umowach zawieranych przez Internet
The Role of Knowledge in Contracts Concluded by Internet
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 348-356, tab., bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Wiedza, Transakcje wirtualne, Ochrona konsumenta
Knowledge, Virtual transaction, Consumer protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W społeczeństwie informacyjnym coraz większą rolę odgrywa Internet. Przedsiębiorcy szukają coraz atrakcyjniejszych dla konsumentów form sprzedaży. Do takich należą procesy kupna-sprzedaży realizowane przez Internet. Za postępem technicznym i organizacyjnym zdąża prawodawca, coraz częściej traktujący konsumenta jako słabszą stronę gry rynkowej. Chce go chronić przed zagrożeniami, jakie niosą nowe technologie, które pozwalają na wytworzenie produktów wymagających od konsumentów dużej wiedzy. Rozwiązania prawodawcze unijne i krajowe zdecydowanie zwiększają odpowiedzialność przedsiębiorców, także w obszarze transakcji dokonywanych przez Internet. Rozwiązania te mogą wszak chronić konsumentów jedynie na poziomie podstawowym. W dalszym ciągu jest najważniejsza etyka biznesu i obopólne zaufanie przedsiębiorcy i konsumenta. (abstrakt oryginalny)

The role of Internet is bigger and bigger in the age of information society based on knowledge. Nowadays the quality of products being offered by entrepreneurs is not an element of competitiveness any more but it is necessity. Entrepreneurs try to use sale forms which are more attractive for consumers. The processes of purchase-sale carried out by Internet belong to these forms. The employer wants to keep up with technological and organizational progress and more and more often treats a consumer as the weaker party of the market play. He wants to protect him from threats coming from new technologies which allow to make compound and sophisticated products often requiring extensive knowledge from consumers. The study shows that the European Union and national legal solutions definitely increase the responsibility of producers, also in the area of transactions made in Internet. They specially treat a seller as the one who in the chain of delivery has the closest contact with a consumer. The seller has to inform consumers extensively. In addition in many cases consumers have the right to withdraw from an Internet contract. Organisation-legal solutions in the area of Internet can protect consumers only on a basic level. According to the business principle: "The one who gets advantages also incurs risk" the ethics of business and mutual confidence of an entrepreneur and a consumer are still most important. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Attali J., Słownik XXI wieku, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002.
 2. Bohn R., Technical Knowledge - How to Measure, How to Manager, Reserarch Raport 93-07, University of California, San Diego, Graguate School of International Relations and Pacific Studies, California 1993.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Chodak G., Zymonik K., Kryteria ekonomiczne i prawne służące ocenie konkurencyjności sklepów internetowych, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 2.
 5. Davenport T.H., Prussak L., Working Knowledge, Harvard Bussines Press, 2000.
 6. Drucker P.F., Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 7. Frank R.J., George J.P., Narasimhan L., When Your Competitor Deliver More for Less, "McKinsey Quarterly" 2004, no 1.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I., Organizacja inteligentna, [w:] Liderzy zmian, Grupa Kapitałowa EXBUD, Wydawnictwo PAN, Warszawa - Kielce 1997.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I., Systemy zarządzania wiedzą - nowy paradygmat czy wyzwanie?, [w:] W.M. Grudzewski, I. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości - fikcja czy rzeczywistość, Instytut Organizacji i Zarządzania "ORGMASZ", Warszawa 2004a.
 10. Grudzewski W.M., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004b.
 11. Grudzewski W.M. i in., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 12. Hładyszewski M., Umowy zawierane na odległość, [w:] E. Nowińska, P. Cybula (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Zakamycze, Kraków 2005.
 13. Jaroszewska-Ignatowska, Więcej praw dla konsumenta - nowe obowiązki przedsiębiorcy, "Wektory Prawa" 2000, nr 2.
 14. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Balanced Scorecard. Praktyka, CIM, Warszawa 2001.
 15. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 56-59.
 16. Kukuryk P., Cywilnoprawna ochrona konsumenta usług finansowych w umowach zawieranych na odległość, [w:] B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych - wybrane zagadnienia prawne, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
 17. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy, Poltext, Warszawa 2000.
 18. Powałowski A., Koroluk S., Prawo ochrony konsumentów, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002.
 19. Skrzypek E. (red.), Zarządzanie informacją i wiedzą w procesie doskonalenia jakości, UMCS, Lublin 2001.
 20. Skrzypek E., Wiedza i kapitał intelektualny jako źródło sukcesu przedsiębiorstwa, Zamojskie Studia i Materiały WSZiA, zeszyt 3, Zamość 2002.
 21. Staniec J., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 22. Tapscot D., Gospodarka cyfrowa, Business Press, Warszawa 1998.
 23. Tofler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1995.
 24. Wasilewski L., Europejski kontekst zarządzania jakością, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 1998.
 25. Wasilewski L., Karta praw konsumenta, "Problemy Jakości" 1998, nr 3.
 26. Zymonik K., Dyrektywa europejska o odpowiedzialności za wady produktu i jej implementacja do prawa polskiego, [w:] Moszkowicz K., Olszewska B. (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 951, AE, Wrocław 2002.
 27. Zymonik K., Ochrona konsumentów na polskim rynku, [w:] M. Hopej (red.), Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 73/23, PWr, Wrocław 2003.
 28. Zymonik K., Ochrona konsumentów przy umowach zawieranych na odległość, Hradecke Ekonomice Dny 2007/II, Ekonomicky Rust a Rozvoj Regionu, Hradec Kralove 2007.
 29. Zymonik K., Cieśliński A., rozdział I i II, [w:] A. Cieśliński (red.), Wspólnotowe prawo gospodarcze, tom II, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu