BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonowicz Alicja (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Walory franchisingu decydujące o jego powszechnym wykorzystaniu w działalności przedsiębiorstw w Polsce
Advantages of Franchising Which Determine its Common Use in Functioning of Companies in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 19-28, wykr., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Franchising, Przedsiębiorstwo
Franchising, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stopień zainteresowania franchisingiem wśród polskich uczestników życia gospodarczego wzrasta nieprzerwanie od dwudziestu lat. Dostrzeganie przez przedsiębiorców licznych korzyści wynikających z podejmowania współpracy franchisingowej pozwoliło zająć franchisingowi ważną pozycję wśród porozumień zawieranych w polskim obrocie gospodarczym. Przyczyniło się to do ukształtowania w Polsce rynku franchisingu, którego stronę podażową tworzą organizatorzy systemów franchisingowych zwani franchisodawcami, a popytową przedsiębiorcy przystępujący do sieci w charakterze biorców. Funkcjonowanie i rozwój franchisingu w Polsce są warunkowane szeregiem różnorodnych czynników, wśród których znaczna część ma charakter ogólnogospodarczy i dotyczy funkcjonowania całego sektora prywatnego przedsiębiorstw. Mając na uwadze fakt, iż franchising jest rodzajem umowy zawieranej przez podmioty gospodarcze, należy przyjąć, iż na liczbę i rozmiar obecnych na rynku systemów i placówek franchisingowych wpływ wywiera większość czynników warunkujących podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Istotne znaczenie ma zatem sytuacja makroekonomiczna kraju czy szereg uwarunkowań instytucjonalnych, w tym prawodawstwo i sądownictwo gospodarcze. Z drugiej strony o rozwoju rynku franchisingu decydują czynniki implikujące zawieranie przez przedsiębiorców kontraktów franchisingowych. Chodzi tu o takie determinanty, które warunkują podjęcie decyzji o wyborze właśnie franchisingu jako metody prowadzenia biznesu. Literatura wskazuje szereg zalet i wad funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o kontrakt franchisingowy, które powinny przekonywać potencjalnych franchisobiorców do zawarcia umowy franchisingu, bądź też ich do tego zniechęcać. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza tych czynników w oparciu o dane empiryczne uzyskane w wyniku badania sondażowego. (fragment tekstu)

There are number of benefits as well as nuisance at the boltom of inilialing cooperation based on the franchise formuła. The results of research presented in the hereby article show that on the one hand people potentially interested in joining the franchise system are aware of the advantages following this decision, but on the other, they are fully conscious of the duties and restrictions. The analysis of the average assessment of both the advantages and disadvantages shows that the positive aspccts pointed in the literalnie are perceived by potentional franchisees as more important than the negative aspects of joining the franchise chain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Rozwój franchisingu iv sektorze spożywczym, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2005, nr 2.
  2. Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu