BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałecka Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Finansowanie zadań zleconych samorządom terytorialnym
Financing Local Government's Tasks Assigned by Government Administration
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 13-26, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zadania zlecone gminy, Dotacje
Local government, Task assigned to municipalities, Grants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Samorząd terytorialny, realizując zadania własne, wykonuje jednocześnie wiele funkcji państwowych lub takich, które państwo w drodze ustawy zleci jednostkom samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest ustalenie głównych obszarów działalności państwa w zakresie zadań zlecanych do realizacji samorządom terytorialnym oraz porównanie nakładów finansowych na ich realizację. Przeprowadzenie badań w danym temacie umożliwi również wskazanie szczebla samorządu, który pod względem finansowym w zasadniczym stopniu realizuje zadania zlecone o charakterze majątkowym. Dla osiągnięcia celu dokonana zostanie szczegółowa analiza dotacji celowych przekazywanych z budżetu wojewody, jako części budżetu państwa, do samorządów terytorialnych z racji pełnionych przez nie zadań zleconych. (abstrakt oryginalny)

An essential task of local government is to execute state functions or such functions that state assigns in state acts. The main goal of this article is to define the most important areas of state activity in terms of tasks assignment to local governments and comparing financial flows around those tasks. The comparisons will allow to define the level of self-government administration that in financial terms is responsible for executing assigned tasks. To complete the analysis, the author will analyze voivode's grants to local governments as finance flow from part of state budget dedicated to tasks execution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, LexisNexis, Warszawa 2000.
 2. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, DzU 1994 nr 124, poz. 607.
 3. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004.
 4. Kamba-Kibatshi M., Finanse publiczne, Wyd. BK, Wrocław 1999.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1997 nr 78, poz. 483.
 6. Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, DzU 2007 nr 231, poz. 1701 t.j. z późn. zm.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań, DzU nr 135, poz. 955.
 9. Starczewski B., Porozumienia samorządów z administracją rządową, http://www.lex.com.pl/samorzad/artykul/113, 2009-07-21.
 10. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003 nr 203, poz. 1966 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1240 z późn zm.
 12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1990 nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 1998 nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa, DzU 1998 nr 91, poz. 576 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu