BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziuba Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego a poziom ich zadłużenia na przykładzie miast na prawach powiatu
Tax Governance of Local Authority Units vs. Their Debt Level Based on the Example of Towns with Rights of Districts
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 57-73, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Podatki lokalne, Dług, Budżet samorządu terytorialnego
Local government, Local taxes, Debt, Local government budget
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zakres istniejącego i stosowanego władztwa podatkowego jest istotnym czynnikiem kształtującym potrzeby pożyczkowe jednostek samorządu terytorialnego. Można udowodnić, że oddziaływanie na stronę dochodową budżetu samorządowego nie pozostaje bez wpływu na inne kategorie budżetowe, w tym na dług samorządowy. Przeprowadzona analiza empiryczna nie potwierdza jednak teoretycznych przypuszczeń, a prowadzi do wniosku, że nie istnieje istotna zależność korelacyjna pomiędzy skalą wykorzystania instrumentów władztwa podatkowego a poziomem zadłużenia miast na prawach powiatu. Brak takiego związku wynika z mocno ograniczonej prawnie samodzielności władz samorządowych w kształtowaniu dochodów podatkowych i względnie niewielkiej skali wykorzystania istniejących instrumentów władztwa podatkowego. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is an attempt to answer the question whether the scope of existing and applied tax governance represents an important factor influencing loan needs of local authority units. It may be proven that influencing the revenue aspect of local authority budget has its consequences in other budget categories, including self-government debt. The conducted empirical analysis does not confirm, however, the theoretical expectations, but leads to a conclusion that no significant correlation type relationship exists between the scale of implementing tax governance instruments and the level of debt in towns with rights of districts. Lack of such relationship results from much limited by law independence of local authorities in forming tax revenues and relatively small scale of implementing the existing tax governance instruments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babczuk A., Regulacje upadłościowe w samorządzie terytorialnym - wybrane problemy, [w:] Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, L. Patrzałek (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2007.
 2. Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007.
 3. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 4. Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 5. Kosikowski C. (red.), Finanse samorządowe 2005, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 6. Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003.
 7. Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wydawnictwo Kolonia sp. z o.o., Wrocław 2005.
 8. Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 9. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Poniatowicz M., Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
 11. Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu w latach 2004-2008, www.mf.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu