BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanów Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Finansowanie przedsięwzięć w zakresie zapobiegania uzależnieniom i chorobom psychicznym w województwie dolnośląskim w latach 2003-2008
The Financing of Addiction and Mental Disease Prevention Project in Dolnośląskie Voivodship between 2003 and 2008
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 117-136, tab., rys., bibliogr. 38 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Uzależnienie, Polityka zdrowotna, Analiza finansowa, Zdrowie
Addiction, Health care policy, Financial analysis, Health
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Lower Silesian Voivodeship
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę pojęcia "zdrowie", polityki zdrowotnej, problematyki uzależnień i zdrowia psychicznego. Pokazano zakres decentralizacji polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom i chorobom psychicznym na szczeblu województwa. Wskazano również najważniejsze podmioty realizujące i finansujące zadania w tym zakresie. Zaprezentowane zostały wydatki samorządu województwa dolnośląskiego oraz Dolno-śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako głównych płatników w zakresie lecznictwa psychiatrycznego i przeciwdziałania alkoholizmowi. Poparte to jest danymi statystycznymi dotyczącymi zachorowań i rejestracji pacjentów w tym zakresie. Ponadto poddano analizie strukturę i dynamikę wydatków za świadczenia zdrowotne. Dane statystyczne zostały przedstawione w kontekście sytuacji ogólnopolskiej. (abstrakt oryginalny)

The introduction covers the essence of the notions of health, health policy, the topics of addictions and mental health. The article presents the extent of decentralization of health policy concerning addiction and mental diseases in the voivodship as well as identifies the most important agents realizing and financing actions in this area. Further, the expenses of Self-government of Dolnośląskie Voivodship's and Dolnośląski Oddział Funduszu Zdrowia's are presented as these institutions are primary payers of psychiatric treatments and prevention of alcoholism. The presentation is supported by statistic data concerning relevant illness cases and patients' registry. The statistic data is shown in a context of national situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilikiewicz A., Lewandowski J., Radziwiłłowicz P., Psychiatria, repetytorium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 2. Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia za lata 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.
 3. Blaxter M., Zdrowie, Wyd. Sic!, Warszawa 2009.
 4. Dąbrowski K., Zdrowie psychiczne, PWN, Warszawa 1981.
 5. Dolnośląski plan zdrowotny, Plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, część II, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 6. Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zadań z Zakresu Zapobiegania Narkomanii na lata 2004-2008, Departament Spraw Społecznych, Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Wrocław, listopad 2003.
 7. Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2009-2012, Załącznik do uchwały XXXVI/567/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2009.
 8. Frączkiewicz-Wronka A., Jasłowski J., Owcorz-Cydzik B., Sobusik D., Samorządowa polityka zdrowotna, AE, Katowice 2004.
 9. Galla R., Rola samorządu województwa w polityce zdrowotnej na przykładzie województwa opolskiego, [w:] Funkcjonowanie ochrony zdrowia po reformie - ujęcie regionalne, red. M. Węgrzyn, AE, Wrocław 2003.
 10. Karski J., Postępy promocji zdrowia, przegląd międzynarodowy, CeDeWu, Warszawa 2008.
 11. Kautsch M., Whitfield M., Klich J., Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 12. Klakočar J., Realizacja zadań profilaktyki i promocji zdrowia przez samorządy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2006.
 13. Krasuch P., Czy ministerstwo zdrowia jest potrzebne, "Służba Zdrowia" 1999 nr 41-42.
 14. Kurzynowski A., Polityka społeczna, SGH, Warszawa 2003.
 15. Meder J., Jerema M., Araszkiewicz A., Psychiatryczna opieka środowiskowa w Polsce, Termedia, Warszawa 2008.
 16. Narodowy Plan Zdrowotny na lata 2004-2013, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2003.
 17. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007.
 18. Ocena kosztów ekonomicznych nadużywania alkoholu, "Alkohol i Nauka", Biuletyn 7, Warszawa 2000, Instytut Psychologii Zdrowia, www.psychologia.edu.pl.
 19. Orzechowska D., Aktualne problemy zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, [w:] Funkcjonowanie ochrony zdrowia po reformie, red. M. Węgrzyn, AE, Wrocław 2003.
 20. Pisz Z., Zadania społeczne, AE, Wrocław 1999.
 21. Pużyński S., Leksykon psychiatrii, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1993.
 22. Raport Narodowego Funduszu Zdrowia za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, NFZ, Warszawa.
 23. Regionalny program ochrony zdrowia dla Dolnego Śląska 2009-2014, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009.
 24. Regionalny program ochrony zdrowia psychicznego dla Dolnego Śląska 2009-2014, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009.
 25. Rój J., Sobiech J., Zarządzanie finansami szpitala, Wyd. Wolters Kluwer Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 26. Rudawska I., Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe, PWN, Warszawa 2007.
 27. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za lata 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, NFZ, Warszawa.
 28. Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budżetu oraz zmian w budżecie z 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 r.
 29. Zarządzenie nr 24/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Polityki Zdrowotnej.
 30. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, DzU 2007 nr 70, poz. 473 z późn. zm.
 31. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 32. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, DzU 2001 nr 80, poz. 872.
 33. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001 nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
 34. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 2001 nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
 35. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2004 nr 210, poz. 2135.
 36. www.dczp.wroc.pl.
 37. www.mz.gov.pl.
 38. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu