BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostalecka Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Problem ochrony deponenta w kontekście zaburzeń rynków finansowych
The Problem of Deponent Protection in the Context of Financial Market Disturbances
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 191-202, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Depozyt bankowy, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Kryzys bankowy
Bank deposit, Protecting bank deposit, Banking crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie zawirowań rynku finansowego, których obecnie doświadczamy, jednym z najważniejszych wyzwań dla władz jest zapewnienie stabilności systemu finansowego. Dlatego też systemy gwarantowania depozytów, których celem jest ochrona deponenta i jednocześnie wspieranie stabilności systemu bankowego, stają się nieodłącznym elementem współczesnych systemów bankowych. Istnienie wiarygodnego systemu ochrony deponenta jest szczególnie ważne w sytuacji występowania zaburzeń systemu finansowego, gdyż pomaga zapobiegać wystąpieniu paniki bankowej - zjawiska, które stanowi ogromne zagrożenie dla płynności, a pośrednio nawet dla wypłacalności banków. (abstrakt oryginalny)

In current turbulent times, one of the most important challenges for the authorities is to preserve financial stability. That is why deposit insurance systems, aiming at deponent protection and simultaneously maintaining confidence in the banking system, become an indispensable element of contemporary banking systems. Existing credible deponent protection is especially important in face of financial instability because it can help to prevent bank panic - a phenomenon which constitutes a huge threat to banks liquidity and indirectly even its solvency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (2009), Basel Committee on Banking Supervision-International Association of Deposit Insurers.
 2. Dyrektywa 2009/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 68/3.
 3. Garcia G., Deposit insurance: a survey of actual and best practices, IMF Working Paper 1999 no 54.
 4. Gospodarowicz M., Skorygowana o ryzyko składka na ubezpieczenie depozytów - przegląd modeli teoretycznych, "Bezpieczny Bank" 2008 nr 2 (37).
 5. Iwanicz-Drozdowska M., Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych, Monografie i Opracowania nr 479, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 6. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 7. Obal T., Teoretyczne aspekty gwarantowania depozytów, "Bezpieczny Bank" 2004 nr 2 (23).
 8. Ostalecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2009.
 9. Pawlikowski A., Zróżnicowanie systemów gwarantowania depozytów. Analiza różnych wariantów rozwiązań, "Bank i Kredyt" 2004 nr 10.
 10. Schich S., Financial turbulence: some lessons regarding deposit insurance, "Financial Market Trends" OECD, 2008.
 11. Stiglitz J.E., Greenwald B., Towards a New Paradigm in Monetary Economics, Cambridge, UK 2003, za: Baka W. i in. (red.), Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa 2005.
 12. Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu