BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uproszczona procedura notyfikacji funduszy inwestycyjnych oraz procedury łączenia funduszy i aktywów funduszy - charakterystyka wybranych regulacji dyrektywy UCITS IV
The Simplified Cross-Border Notification Procedure and Cross-Border UCITS Mergers and Master/Feeder UCITS Structures - the Characterization of Chosen Regulations of the UCITS IV Directive
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 203-218, rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Dyrektywy WE
Investment funds, EC directives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dyrektywa UCITS, która została przyjęta w 1985 r., na długi czas ustanowiła ramy prawne dla funkcjonowania europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych i miała kluczowe znaczenie dla jego dynamicznego rozwoju. Z czasem okazało się, że regulacje ujęte w dyrektywie są zbyt rygorystyczne bądź niewystarczające i hamują dalszy rozwój tego sektora. W związku z tym w roku 2004 podjęto prace mające na celu zmianę ram prawnych funduszy. Ich efektem było przyjęcie znowelizowanej dyrektywy UCITS, zwanej dyrektywą UCITS IV. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania i oceny skutków wejścia w życie przepisów dyrektywy w zakresie procedury notyfikacji funduszy w obrocie transgranicznym oraz procedur w zakresie łączenia funduszy i łączenia aktywów funduszy. Dodatkowo omówiono istniejące przepisy prawa europejskiego i polskiego w wybranych obszarach. (abstrakt oryginalny)

The UCITS Directive, which was adopted in 1985 and later thoroughly amended in 2001 set up a legal framework for functioning and development of the European investment funds market for a long time. After awhile, it became evident that the regulations included in the UCITS's Directive were too strict or insufficient and hampered a farther development of this sector. For that reason in 2004 a lot of effort was put to change a legal framework. As a result, the directive was amended and accepted in 2009 (UCITS IV). In the paper, an attempt was made to characterize and assess results of the Directive's regulations coming into force: simplified cross-border notification procedure, cross-border UCITS mergers and master/feeder UCITS structures. In addition, European and Polish legal norms were described in selected areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Building of an integrated European Fund Management: Cross border merger of funds, a quick win?, http://www.agii.gr/repository/upload/Invesco%20Study%20on%20Fund%20Mergers.pdf, 1.02.2010.
 2. Cross-border distribution of UCITS, CACEIS Investor Services, November 2008, http://www.caceis.com/fileadmin/pdf/reference_papers_en/cross-border-distribution-ucits.pdf, 25.10.2009.
 3. Dyrektywa 2001/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w celu uregulowania działalności spółek zarządzających i uproszczonych prospektów emisyjnych, DzUrz Wspólnot Europejskich nr L 41 z dnia 13 lutego 2002 r.
 4. Dyrektywa 2001/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w odniesieniu do inwestycji UCITS, DzUrz Wspólnot Europejskich nr L 41 z dnia 13 lutego 2002 r.
 5. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, DzU EU L 145 z 30.04.2004 z późn. zm.
 6. Dyrektywa 2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (wersja przekształcona), http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st03/st03605-re02.pl09.pdf, 25.10.2009.
 7. Green paper on the enhancement of the EU framework for investment funds, COM(2005) 314, Brussels, 12 July 2005, http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/consultations/greenpaper-background_en.pdf, 15.01.2008.
 8. The new UCITS IV directive: risks and opportunities, http://www.paulhastings.com/assets/publications/1355.pdf?wt.mc_ID=1355.pdf, 25.10.2009.
 9. Towards the next generation: moving from UCITS III to UCITS IV, RBC DEXIA Investor Services, May 2009, http://www.rbcdexia.com/documents/en/UCITS/From_UCITS_III_to_IV.pdf, 25.10.2009.
 10. UCITS IV - The beginning of a new era for European mutual funds?, Anna Paglia, K&L Gates, October 2009, http://www.klgates.com/newsstand/detail.aspx?publication=5959, 25.10.2009.
 11. UCITS IV A further milestone on the way towards a single market, Peter De Proft, EFAMA, Luxemburg, March 2009, http://www.kpmg.lu/Download/Handouts/2009/Presentation_Mr.DeProft.pdf, 25.10.2009.
 12. UCITS IV Being well prepared for the changes, CACEIS Investor Services, October 2009, http://www.caceis.com/fileadmin/pdf/reference_presentations_en/ucits4_EN.pdf, 25.10.2009.
 13. UCITS IV: Reforms to the UCITS directive approved by the European parliament, March 2009, Issue 6, http://www.dechert.com/library/FS_03-09_6_UCITS_IV.pdf, 1.02.2010.
 14. UCITS IV: The next phase in the evolution of UCITS, DILLON & EUSTACE, September 2008, http://www.dilloneustace.ie/download/1/UCITS_IV_The_Next_Phase_in_the_Evolution_of_UCITS_September_2008.pdf, 25.10.2009.
 15. UCITS IV: Transforming the European investment fund industry, Ernst & Young, June 2009, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ucits4-transforming-european-industry-0609/$FILE/ucits4-transforming-european-investment-fund-industry0609-secured.pdf, 25.10.2009.
 16. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU 2004 nr 146, poz. 1546 z późn. zm.
 17. White paper on the enhancement of the EU framework for investment funds, KOM(2006) 686, Brussels, 15 November 2006, http://ec.europa.eu/internal_market/investment/asset_management_en.htm, 15.01.2008.
 18. Wniosek z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przedstawiony przez Komisję), 2008/0153 (COD), Bruksela, 17 czerwca 2008, http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/legal_texts/framework/recast_pl.pdf, 25.10.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu