BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owczarczyk Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie sektora MŚP dla gospodarki rynkowej
The Significance of SMEs Sector in the Market Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 285-299, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe, Rola small businessu w gospodarce
Small business, Development barriers, Role of small business in the economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają istotną rolę w gospodarce światowej, są ważnym jej elementem i kluczowym źródłem wzrostu gospodarczego, dynamiki i elastyczności gospodarki rynkowej. Są dominującą formą prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw, stanowiąc od 95% do ponad 99% ich liczby w zależności od państwa. Zwłaszcza w dobie kryzysu finansowego mogą one być szansą na zmniejszenie skutków spowolnienia gospodarczego. Stąd też władze państwowe podejmują wiele działań, by wspierać sektor MŚP i jednocześnie niwelować negatywne uwarunkowania ich funkcjonowania. Celem artykułu jest próba pokazania znaczenia tych jednostek dla gospodarki rynkowej. Przedstawiona została też krótka ich charakterystyka, bariery, jakie napotykają te firmy, prowadząc działalność gospodarczą, oraz działania podejmowane w celu ich ochrony. (abstrakt oryginalny)

Small- and medium-sized enterprises (SMEs) play the significant role in the world economy, they are its important element and the key source of economic growth, dynamics and flexibility of the market economy. SME are the dominant form of leading economic activity by enterprises, accounting for 95% to 99% of all enterprises, depending on the country. Especially in the day of financial crisis they can help to decrease the results of the economic slow-down. Therefore, state powers undertake a number of steps to support the SME sector. The aim of the article is to present the significance of these companies to market economy. The article provides a short profile of these firms, the challenges they face, as well as actions undertaken to protect them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D., Horst van der R., Kwaak T., Thurik R., First section of the annual report on EU small and medium-sized enterprises, "EIM Business & Policy Research, Zoetermeer", January 2009, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm, 15.01.2010.
 2. Bartkowiak B., Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 3. Berliński L., Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2002.
 4. Bodziony I., MSP: Nie taki kryzys straszny, http://interaktywnie.com/biznes/newsy/raporty-i-badania/msp-nie-taki-kryzys-straszny-3295, 15.01.2010.
 5. Hewelt P., Popławski W., Sojka S., Małe przedsiębiorstwo, [w:] Wprowadzenie do zarządzania małym przedsiębiorstwem, red. W. Popławski, S. Sojka, Wyd. Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1994.
 6. Janiuk I., Strategiczne dostosowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 7. Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość małych firm, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 8. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.
 9. Mikołajczyk B., Rynkowski T., Wokół przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] B. Mikołajczyk, Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, Warszawa 2006.
 10. Observatory of European SMEs. Analytical Report, European Commission, November 2006-January 2007.
 11. OECD, Financing SMEs and entrepreneurs, "Policy Brief", November 2006.
 12. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 13. Raport z badań warunków dla funkcjonowania firm z sektora MSP, Biuro ds. Unii Europejskiej Krajowej Izby Gospodarczej, KIG, Warszawa 2006.
 14. Safin K., Zarządzanie małą firmą, AE, Wrocław 2002.
 15. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 16. Stawiając na małe firmy. Europa jest dobra dla MŚP, MŚP jest dobre dla Europy, Komisja Europejska, 2008.
 17. Strużycki M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 18. Strużycki M. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002.
 19. "Think Small First". A "Small Business Act" for Europe, Commission of the European Communities, Brussels, 25.6.2008.
 20. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 21. Voulgaris F., Asteriou D., Agiomirgianakis G., Size and determinants of capital structure in the greek manufacturing sector, "International Review of Applied Economics", vol. 18, no 2, April 2004.
 22. Wołoczek P., Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1030, AE, Wrocław 2004.
 23. Żołnierski A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, 2009, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5000.pdf, 30.01.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu