BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janik Marcin (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Janik Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Umowa jako instrument zarządzania jakością w administracji publicznej - głos w dyskusji
Convention as an Instrument of Quality Management in Public Administration - a Voice in Discussion
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 237-243, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Umowa gospodarcza, Zarządzanie jakością, Administracja publiczna
Economic agreement, Quality management, Public administration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska administracja publiczna znajduje się w momencie dużych zmian. Integracja z Unią Europejską, nowe problemy, zmagania z konkurencją wszystko to spowodowało, że administracja coraz chętniej korzysta z doświadczeń biznesu, dba o wizerunek, marketing oraz pyta obywateli o ich potrzeby*. W kontekście wskazanych powyżej uwarunkowań elementem koniecznym do zbudowania dobrej administracji stało się dojrzałe społeczeństwo obywatelskie, tworzące rzeczywistą wspólnotę mieszkańców, reprezentowaną przez świadome swoich obowiązków i skuteczne w swoich działaniach organy władzy publicznej. Ponadto konieczne jest umiejętne wzmacnianie potencjału instytucjonalnego tj. odpowiedniej struktury organizacyjnej, procedur działania oraz mechanizmów zapewniających udział społeczności lokalnej w zarządzaniu sprawami publicznymi. (fragment tekstu)

This publication contains retrospective analysis of H. Fayol vievvs. A new image of public administration which - as it is stated by D. Osborne and T. Gaebler should "be steering not rowing" - was presented on their background. Thus administration quits self-reliant rendition of services adopting more "catalytic" role. It must be underlined that the principle which is based on extemporaneous conformity of structures with appearing needs constitutes appropriate rule for modern organizational structures. Organie structures - in the light of this principle - become particularly important. The publication pays attention to the fact that appearing changes determine the need of reinterpretation of the classical, i.e. Weber's, concept of bureaucracy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaś A., Biurokracja, a demokratyczne państwo prawa, [w:] Biurokracja, Materiały z 111 Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006, TNOiK, Rzeszów 2006.
 2. Dolnicki B., Umowa publicznoprawna w prawie niemieckim, "Państwo i Prawo" 2001, z. 3.
 3. Fayol U., Administracja przemysłowa i ogólna, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań 1947.
 4. Jacyszyn J., Kalinowski T., Komentarz do ustawy o partnerstwie publicznoprywatnym, LexisNexis, Warszawa 2006.
 5. Jagielski J., Kilka refleksji w kwestii kadr administracji publicznej, [w:] Biurokracja,, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Krynica 2-4 czerwca 2006, Rzeszów 2006.
 6. Janik M., Janik E., Nowe zjawiska w administracji publicznej - zagadnienia wybrane, [w:] Sprawność działania administracji samorządowej, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Sandomierz 28-30 maja 2006, Rzeszów 2006.
 7. Kijowski D., Umowy w administracji publicznej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 8. Kijowski D., W sprawie charakteru prawnego umów zawieranych przez organy administracji, "Państwo i Prawo" 1987, z. 6.
 9. Knecht Z., Public relations w administracji publicznej - teoria - praktyka - badania, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 10. Knosala E., New public management a sprawność administracji publicznej, [w:] Sprawność działania administracji samorządowej, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Sandomierz 28-30 maja 2006, Rzeszów 2006.
 11. Knosala E., Rozważania z teorii nauki administracji, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2004.
 12. Knosala E., Perspektywy biurokracji (szkic z nauki administracji), [w:] Sprawność działania administracji samorządowej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Sandomierz 28-30 maja 2006, Rzeszów 2006.
 13. Kulesza M., Bitner M" Kozłowska A., Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 14. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 1998.
 15. Leoński Z., Refleksje nad problematyką reform administracji publicznej w Polsce, [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Cisną 2-A czerwca 2002, TNOiK, Rzeszów 2002.
 16. Łukasiewicz J., Natura jakości administracji publicznej, [w:] Jakość iv administracji publicznej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Cedzyna k. Kielc, 24-26 września 2004, TNOiK, Rzeszów 2004.
 17. Misiąg M. (red.). Wzorowy urząd czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki. Warszawa 2005.
 18. Ofiarski Z., Mokrzyc M., Rutkowski B., Reforma samorządu terytorialnego. Zagadnienia administracyjno-prawne, t. 1., Zachodnie Centrum Organizacji, Szczecin- Zielona Góra 1998.
 19. Ofiarska M., Koncepcja umowy publicznoprawnej w niemieckiej nauce prawa administracyjnego, [w:] Jakość w administracji publicznej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Cedzyna k. Kielc 24-26 września 2004, TNOiK, Rzeszów 2004.
 20. Opolski K, Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDe- Wu, Warszawa 2004.
 21. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 2005.
 22. Porter M.E., Strategia konkurencji, MT Biznes, Warszawa 1994.
 23. Rękawek-Pachwicewicz M., Wenclik M., Partnerstwo publiczno - prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych w układzie trój sektorowym, [w:] Umowy w administracji. Studia i materiały z konferencji. Kolonia Limited, Wrocław 2008.
 24. Supemat J., Administracja jako splot umów, [w:] Umowy w administracji, Studia i materiały z konferencji, Kolonia Limited, Wrocław 2008.
 25. Szreniawski J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji a zasady ogólne Kodeksu Postępowania Administracyjnego, [w:] Czynniki profesjonalizacji administracji publicznej, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Warszawa 30-31 maja 2003, Białystok 2004.
 26. Taras W., Wróbel A., W sprawie jednolitej koncepcji umów publicznych, [w:] E. Knosala, A. Matan, G. Laszczyca (red.), Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Zakamycze, Kraków 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu