BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Różnorodność pojęć i klasyfikacji czynników niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem punktu widzenia rachunkowości
The Variety of Concepts and Classifications of Nonmaterial Factors Considering in Particular the Accounting Point of View
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 346-361, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Wartości niematerialne, Kapitał intelektualny, Bilans, Regulacje prawne, Zasoby niematerialne
Intangible asset, Intellectual capital, Balance sheet, Legal regulations, Intangible assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie gospodarki rynkowej i globalizacji szczególną rolę w przedsiębiorstwie odgrywają czynniki niematerialne, które decydują o jego sukcesie finansowym i pozycji rynkowej. W literaturze przedmiotu panuje ogólny chaos pojęciowy dotyczący jednoznacznego zdefiniowania tych czynników. Przykładowe określenia to: kapitał intelektualny, wartość niematerialna, aktywa niematerialne, zasoby niematerialne itd. Po przeanalizowaniu różnych określeń można stwierdzić, że używany termin zależy od dziedziny, która go stosuje, i nie zawsze oznacza to samo. W artykule zwrócono szczególną uwagę na interpretację pojęcia czynnika niematerialnego z punktu widzenia rachunkowości i metody bilansowej. (abstrakt oryginalny)

In times of global economy and globalization nonmaterial factors play a particular role in an enterprise, since they decide about its financial success and market position. In professional literature general chaos is observed regarding concepts and clear definitions of their factors. Some examples are: intellectual capital, nonmaterial value, legal assets, nonmaterial resources etc. Having analyzed different notions it may be concluded that the used term depends on the domain which has been using it and not always means the same. The article pays special attention to the interpretation of the concept of a nonmaterial factor from the point of view of the accounting and balance method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk M., Bilans jawny a bilans ukryty współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Nauki o Finansach 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61, red. G. Borys, UE, Wrocław 2009.
 2. Cebrowska T. (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa 2005.
 3. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 4. Dobija M., Bilans i sprawozdanie o wartości dodanej w rachunkowości społeczno-ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 40 (numer specjalny), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1997.
 5. Fijałkowska J., Sprawozdawczość kapitału intelektualnego wyzwaniem dla rachunkowości, www.innowacyjnosc.gpw.pl/zalaczniki/12.
 6. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2004.
 7. Jabłoński M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2009.
 8. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 9. Kamela-Sowińska A., Rachunkowość na zakręcie, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 10. Karmańska A., Aktualizacja wartości firmy, "Rachunkowość" 2009 nr 2.
 11. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 12. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 13. Micherda B., Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, Warszawa 2005.
 14. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), tom I, II, MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 15. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
 16. Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, UE, Wrocław 2009.
 17. Samelak J., Rachunkowość kapitału intelektualnego, "Problemy Rachunkowości", styczeń-marzec 2005.
 18. Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 19. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 20. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994 nr 21, poz. 591 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu