BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuchewicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Mikropolityka rachunkowości w kontekście instrumentarium makropolityki rachunkowości
Accounting Micropolicy in the Context of Accounting Macropolicy Instruments
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 390-403, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Słowa kluczowe
Zasady rachunkowości, Standardy rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Polityka rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Amerykańskie standardy rachunkowości
Accounting principles, Accounting standards, International Financial Reporting Standard, Accounting policy, International Accounting Standards (IAS), Generally Accepted Accounting Principless (GAAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Model rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w danym państwie oraz pewne wzorce do przymusowego bądź dobrowolnego stosowania ustala makropolityka rachunkowości. Jednak w określonych sytuacjach unormowania te zezwalają na wybór sposobów postępowania w prowadzeniu rachunkowości w ramach mikropolityki rachunkowości jednostki gospodarczej. Ze względu na fakt, iż obecnie wszystkie procesy gospodarcze są ze sobą ściśle powiązane, co sprawia, że decyzje ekonomiczne podejmowane w jednej części świata bezpośrednio przekładają się na skutki w innej, znacznie oddalonej, istotna jest znajomość nie tylko regulacji rachunkowości o zasięgu światowym, regionalnym czy krajowym, ale również znajomość praw wyborów w rachunkowości, dokonywanych przez jednostki gospodarcze funkcjonujące na międzynarodowym rynku. (abstrakt oryginalny)

The models of accounting and financial reporting in a given country, as well as some patterns for obligatory or voluntary application, are determined by accounting macropolicy. However, in certain situations these regulations allow for the selection of procedures in performing accounting activities within the framework of accounting micropolicy in a given economic unit. However, at present all economic processes are closely interrelated with each other, which results in the situation that economic decisions taken in one part of the world directly influence the results obtained in the other, even though quite distant. Therefore it is crucial to have the knowledge of not only global, regional or national accounting regulations, but also the awareness of options in accounting procedures performed by economic units functioning at an international market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Politechnika Częstochowska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
 2. FASB, Statements of Financial Accounting Concepts. Accounting Standards, John Wilkey & Sons Inc., NY 2000.
 3. Gottlieb M., Księgowość i naliczanie podatków w małych i średnich przedsiębiorstwach w USA, "Rachunkowość" 1997 nr 10.
 4. Kamiński R., Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa, Ars Boni et Aequi, Poznań 2003.
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, tom I, MSR 8, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, tomy I i II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 7. Sawicki K., Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 57, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2000.
 8. Statement of Financial Accounting Conceps No 1, par. 34, FASB, Statements of Financial Accounting Concepts. Accounting Standards, John Wilkey & Sons Inc., NY 2000.
 9. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF, US GAAP. Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: DzU 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 11. Winiarska K., Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości, [w:] Rachunkowość zaawansowana, red. K. Winiarska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 12. Zuchewicz J., Oddziaływanie polityki rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych, [w:] Nauki o Finansach 1, red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61, UE, Wrocław 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu