BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Podmioty regionalnej polityki społeczno-gospodarczej w dziedzinie kapitału ludzkiego
Subjects of the Regional Socio-Economic Policy in Field of Human Capital
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 245-252, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Polityka społeczno-gospodarcza, Kapitał ludzki
Regional policy, Socio-economic policy, Human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Do ważnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego i wzrostu gospodarczego oraz głównych determinant życia społeczno-gospodarczego zalicza się kapitał ludzki. W wielu podejściach kapitał (en bywa nawet postrzegany jako najważniejszy czynnik rozwoju. Jednocześnie procesy rozwoju i wzrostu w znacznym stopniu zależą od respektowania zróżnicowanych terytorialnie szans i predyspozycji rozwojowych. Na rozwój i wzrost wpływa również sposób prowadzenia polityki społeczno-gospodarczej, w tym w układzie terytorialnym, a do uwarunkowań lej polityki o bardzo dużej randze zalicza się kapitał ludzki. W tych warunkach wzrasta znaczenie regionalnej polityki społeczno-gospodarczej w dziedzinie kapitału ludzkiego, w której kluczową rolę odgrywają podmioty samorządowe. Celem pracy jest przybliżenie regionalnej polityki społeczno-gospodarczej w dziedzinie kapitału ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem jej podmiotów. W artykule zwrócono uwagę na zagadnienia dotyczące: zintegrowanej polityki społeczno-gospodarczej, pojęcia i miejsca regionalnej polityki społeczno- gospodarczej, istoty kapitału ludzkiego, rodzajów podmiotów regionalnej polityki społeczno-gospodarczej, samorządu województwa, wojewódzkich urzędów pracy. (fragment tekstu)

Among the important factors of socio-economic development and economic growth and the main determinants of socio-economic life a human capital is rated. Development and growth are also influenced by a way the socio-economic policy is carried out. At the same time, the development and growth processes to high degree depend on respecting the diversified by territory development opportunities and predispositions. In these conditions grows the importance of regional socio-economic policy in field of human capital, in which the key role is played by self-government subjects. The article brings closer the problems concerning: integrated socio-economic policy, definitions and position of regional socio-economic policy, essence of human capital, types of subjects of regional socio-economic policy, self-government of a voivodship with consideration of the voivodship labour agencies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S., Becker G.N., Ekonomia życia, Helion, Gliwice 2006.
 2. Dolnicki B., Koncepcja województwa samorządowego, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 6.
 3. Fajferek A., Polityka regionalna, [w:] A. Fajferek (red.). Polityka ekonomiczna, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 4. Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Sobczak K., Kierunki polityki regionalnej Polski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 5. Herbst M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 6. Herbst M., Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich podregionach, [w:] M. Herbst (red.). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 7. Jaźwiński I., Dziedziny polityki regionalnej - wprowadzenie do problematyki, "Polityka Gospodarcza" 2008, nr 15-16.
 8. Jaźwiński I., Warianty polityki społeczno-gospodarczej w układzie terytorialnym, [w:] J. Sokołowski (red.). Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008.
 9. Kabaj M., Zintegrowany system polityki społeczno-gospodarczej, [w:] B.V. Bowden, J.H. Bowden, M. Kabaj, T. Kowalik, A. Noga, J. Wilkin, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
 10. Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, raport nr 27, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1998.
 11. Kosiedowski W., Między rynkiem a interwencją państwa. Niektóre dylematy polityki regionalnej w okresie transformacji, [w:] S. Bagdziński, M. Marszałkowska (red.), Gospodarka - przestrzeń - środowisko. Restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie procesu jednoczenia się Europy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1998.
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dr.ia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
 13. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
 14. Secomski K.., Polityka społeczno-ekonomiczna. Zarys teorii, PWE, Warszawa 1978.
 15. Szarfenberg R., Kapitał ludzki, [w:] B. Rysz-Kowalczyk (red.). Leksykon polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu