BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klemens Brygida (Politechnika Opolska)
Tytuł
Współpraca władz samorządowych I przedsiębiorców a tworzenie podstaw inicjatyw klastrowych
Cooperation Between Public Administration And Etrepreneurs and Cluster Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 287-297, wykr., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Współpraca, Przedsiębiorca, Klastry
Cooperation, Entrepreneur, Business cluster
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z zadań samorządu terytorialnego jest zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych układów lokalnych poprzez prowadzenie różnych aktywności, np. pozyskanie i utrzymanie inwestorów zewnętrznych oraz pobudzanie przedsiębiorczości inwestorów lokalnych. Jednym ze skutecznych działań realizujących ten cel jest współpraca władz samorządowych z przedsiębiorcami m.in. w zakresie uchwalania dokumentów strategicznych, konsultowania kluczowych decyzji dotyczących rozwoju biznesu, tworzenia klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości itp. Aby inicjatywa klastrowa miała możliwość powstania, a następnie rozwoju współdziałać muszą wszyscy aktorzy rozwoju lokalnego i regionalnego: przedsiębiorcy, władze samorządowe, jednostki badawczo-rozwojowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość. Na podstawie literatury przedmiotu wyodrębniono czynniki, które mają zastosowanie do rozwoju lokalnego i regionalnego oraz funkcjonowania inicjatyw klastrowych. Przedmiotem analizy jest ocena czynników w subiektywnym odczuciu przedsiębiorców oraz władz samorządowych szczebla gminnego w województwie opolskim. Celem artykułu jest ukazanie roli współpracy władz samorządowych z przedsiębiorcami w procesie tworzenia i rozwoju inicjatyw klastrowych oraz wskazanie rekomendacji dla działań pobudzających tą współpracę. (fragment tekstu)

Cluster structures became an important factor in the process of increase of investment attractiveness of regions. In some cases cluster structures should became a peculiar "flywheel" of regional development. Effectively functioning cluster initiatives generate a number of benefits for cluster members themselves, for cooperating firms and for region including its inhabitants. To make more attractive for investment a self-govemment of small and economically weaken region have to support and make easier development of SME. II is known that SME are effective in initiation of different forms of entrepreneurship. Particular role in this process is played by public administration. It has a task to support initiatives making "climate" to development of entrepreneurs and initiating creation of clusters. Paper is an attempt at recommendation for cluster supporting policy and role of cooperation between public administration and entrepreneurs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Gorynia M., Jankowska B., Klastiy a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 2. Heffner K., Klemens B., Funkcjonowanie inicjatyw klastrowych jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości vt' regionie, [w:] S. Korenik, Z. Przybyła Z. (red.), Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008.
 3. Heffner K., Klemens B., Powstawanie k/astrów - szanse i zagrożenia. Inicjatywy oddolne a inicjatywy odgórne, [w:] E. Bojar, J. Stachowicz (red.), Siecie proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, Politechnika Lubelska, Lublin 2008.
 4. Juchnicka M., Polityko rozwoju ki as I rów w województwach Polski Wschodniej, [w:] B. Plawgo (red.), Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2008.
 5. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-20!3, Ministerstwo Gospodarki, 2006.
 6. Szultki S. (red.), Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004.
 7. Klemens B., Czynniki zwiększające możliwości inwestycyjne regionu opolskiego zależne od administracji samorządowej, [w:] R. Niedzielski (red.). Opolskie atrakcyjna dla inwestorów - atuty regionu, PIN Instytut Śląski w Opolu, Opole 2008.
 8. Klemens B., Tereny inwestycyjne jako instrument wspierania przedsiębiorczości i struktur klastrowych w ujęciu regionalnym, [w:] K. Malik (red.). Monitorowanie rozwoju regionu wymiar społeczny, gospodarczy, środowiskowy, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2008.
 9. Krajewski K., Śliwa J. (red.), Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 10. Maciejczak M., Muniak R., Zastosowanie koncepcji potrójnej hel iksy w tworzeniu narzędzi informatycznych dla sektora publicznego, X Jubileuszowa Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 15-17.01.2007.
 11. Nowakowska A., Instrumenty promowania i wspierania przedsiębiorczości na poziomie gminy, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Środowisko przedsiębiorczości, innowacje a rozwój terytorialny, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 12. Rybińska A., Tokąj-Krzewska A. (red.). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w lalach 2001-2002, PARP, Warszawa 2003.
 13. Wojnicka E., Współpraca w procesie innowacyjnym w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie", kwiecień 2003, nr 4 (139).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu