BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozowicz Kazimierz (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Charakterystyka zachowań organizacyjnych w świetle badań nad współzależnością cech osobowości
Characteristic of Organizational Behavior in Light Of Research Over Correlation of Features of Personality
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 433-442, tab., bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Role społeczne, Zachowania organizacyjne
Social roles, Organisational behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Organizacja jest uporządkowanym w racjonalny sposób systemem społeczno-technicznym, który współtworzą podsystemy: celów i wartości, psychospołeczny, strukturalny, techniczny oraz zarządzania. Istotną rolę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji odgrywają zatem nie tylko procesy makroekonomiczne i finansowe, ale jako źródło jej dynamicznego rozwoju wskazywane są coraz częściej jej kultura organizacyjna oraz zachowania organizacyjne jej członków. Powyższa konstatacja dotyczy w równej mierze organizacji rynkowych, jak też społecznych. James Stoner pisze, że "kultura organizacji jest zbiorem ważnych pojęć, takich jak normy, wartości, postawy i przekonania, wspólnych c/la członków organizacji'. Edgar Schein ujmuje ją nieco szerzej, jako: "układ wspólnych podstawowych założeń, które grupa przyswoiła sobie w trakcie rozwiązywania problemów dostosowywania się do otoczenia i wewnętrznej integracji, dostatecznie dobrze funkcjonujący, by można go było uznać za zasadny, a zatem - którego należy uczyć nowych członków jako poprawnego sposobu postrzegania, myślenia o odczuwania w odniesieniu do tych problemów'. Obiektem analizy zachowań organizacyjnych winno czynić się natomiast fakt potencjalnego posiadania przez członka organizacji pewnej grupy cech, powodujących, że staje się on niepowtarzalną jednostką z immanentnym bogactwem przeżyć wewnętrznych, towarzyszących pełnieniu określonych ról organizacyjnych. Czynnikiem integrującym kulturę organizacji z zachowaniami jej członków są odgrywane w niej role społeczne. Koincydencja oraz korelacja obu składowych podsystemu społecznego organizacji jest procesem dwukierunkowym. (fragment tekstu)

Macroeconomic and financial processes play important role in forming of competitive superiority of organization. They are indicated as source of organization development: organizational culture and behavior of its organizational members. Factor integrating organizational culture and organizational behavior its organizational members are social roles. Carried analyses have showed structure and functional meaning of some personalities features for behavior of organizational members - on example ol' mountain relief worker- in fulfilleds roles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Doliński D., Łukaszewski W. (red.), Kolokwia psychologiczne. Opresja czy pomoc, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1999.
 2. Eysenck H.J., Opis i pomiar osobowości, "Psychologia Wychowawcza" 1960, nr 3.
 3. Eysenck H.J., The structure ofhumanpersonality, Methuen, London 1970.
 4. Fenczyn J., Psychologia. Wybór zagadnień dla studentów kierunku turystyka i rekreacja, Wydawnictwo Ostoja, Kraków 1999.
 5. Gołąb A., Reykowski J., Studia nad rozwojem standardów ewaluatywnych, Ossolineum, Wrocław 1985.
 6. Goryńska E., Podstawowe cechy charakterystyki czasowej zachowania i ich pomiar metodą kwestionariusza, [w:] J. Strelau (red.), Regulacyjne funkcje temperamentu, Ossolineum, Wrocław 1982.
 7. Hilgard E.R., Marquis D.G., Procesy warunkowania i uczenia się, PWN, Warszawa 1968.
 8. Hilgard E.R., Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1967.
 9. Kast F.E., Rosenzweig J.E., Organization and Management: Systems Approach, McGraw Hill, New York 1970.
 10. Klonowicz T., Potrzeba stymulacji. Analiza pojęcia, [w:] J. Strelau (red.), Regulacyjne funkcje temperamentu, Ossolineum, Wrocław 1982.
 11. Koźmiński A., Piotrowski Wł., Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 12. Lazarus R.S., Emotion andadaptation, New York 1991.
 13. Lazarus R.S., Ocena poznawcza, [w:] P. Ekman, R.J. Davidson (red.), Natura emocji, GWP, Gdańsk 1998.
 14. Leavitl H.J., Applied Organizational Change In Industry: Structural and Humanistic Approaches, [w:] J.G. March, H.A. Simon (red.), Handbook of Organizations, Rand McNally and Co, Chicago 1965.
 15. Łukaszewski W., Doliński D., Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, [w:] J. Strelau (red.). Psychologia, GWP, Gdańsk.
 16. Mrozowicz K., Niektóre aspekty zarządzania kapitałem osobowościowym (na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego), [w:] S. Lachiewicz (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 459- 467.
 17. Mrozowicz K., Prakseologia zarządzania zasobami ludzkimi GOPR w świetle osobowościowych determinant zachowań organizacyjnych ratowników Grupy Bieszczadzkiej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej" 2008, nr 1(11).
 18. Mrozowicz K., Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w świetle osobowościowych uwarunkowań zachowań organizacyjnych ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, maszynopis rozprawy doktorskiej. Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2006, s. 117-123.
 19. Mrozowicz K., Zarządzanie zmianą organizacyjną w świetle postaw ratowników GOPR, [w:] S. Lachiewicz (red.): Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 363-373.
 20. Mrozowicz K., Zasoby ludzkie organizacji Niebieskiego Krzyża iv pryzmacie funkcjonalnych cech osobowości, [w:] K. Rejman, M. Karapyta (red.), Jarosławskie Studia Społeczne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, nr 1/2006, Jarosław 2006, s. 47-62.
 21. Newcomb T.M., Turner R.H., Converse P.E., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1970.
 22. Nieciuński S., Aksjologiczne i psychospołeczne aspekty społecznej roli nauczyciela - wychowawcy, "Nowa Szkoła" 1970, nr 11.
 23. Pintrich P.R., De Groot E.V., Motivational and sełf-regulated łearning components of classroom academic performance, "Journal of Experimental Psychology" 1990, nr 1.
 24. Reykowski J., Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia. PWN, Warszawa 1975.
 25. Schein E., Organizational Culture and Leadership, Jassey Bass, San Francisco 1992.
 26. Sosnowski T., Wrześniewski K., Polsko adaptacja Inwentarza STAI do badania stanu i cechy lęku, "Przegląd Psychologiczny" 1983, nr 2, s. 393-411.
 27. Spielberger C.D., Gorsuch R.L., Lushene R.E., Manuał for the State - Trait An.riety lnventory, "Consulting Psychologists Press" 1970.
 28. Spielberger C.D., The Measurement of state and trait Anxiety: Conceptual and methodological issues, [w:] L. Levi (red.), Emotions - their parameters and measurement, Razen Press, New York 1975.
 29. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R., Kierowanie, PWN, Warszawa 2001.
 30. Strelau J., Temperament, osobowość, działanie, PWN, Warszawa 1985.
 31. Szewczuk W. (red.), Słownik psychologiczny, wyd. 2, Wydawnictwo Pedagogiczne, Warszawa 1985.
 32. Tomaszewski T., Ślady i wzorce, WSziP, Warszawa 1984.
 33. Wrześniewski K., Sosnowski T., Inwentarz Stanu i Cechy Lęku. Podręcznik, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu