BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiadomski Przemysław (Politechnika Poznańska), Sterna Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Kompetencje menedżera organizacji samorządowej -model kompetencji
The Competence of The Manader of the Local Goverment Organisation - Competence Model
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 443-453, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Menedżer, Organizacja, Samorząd terytorialny
Manager, Organisation, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Treść lego opracowania jest efektem poszukiwań odpowiedzi na następujący problem: Jaka jest istota i znaczenie kompetencji menedżera organizacji samorządowej oraz jaki mają związek z efektywnością? Podjęto w nim rozważania takich kwestii jak: pojęcie, istota i cechy kompetencji. Jako, że literatura przedmiotu przedstawia najczęściej modelowe zestawy kompetencji menedżerów nastawionych na zysk, niniejsze opracowanie dotyczy menedżera organizacji publicznej, definiowanej jako "społeczno-ekonomiczny system, którego podsystemy: celów i wartości, psychospołeczny, materialno-techniczny i podsystem struktury, przede wszystkim zaś podsystem zarządzania i relacje z otoczeniem, wyróżniają się publicznością jako immanentną cechą, odróżniającą ją od innych typów organizacji". W opracowaniu przedstawiono skróconą charakterystykę modelu kompetencji menedżera organizacji samorządowej, co było celem niniejszego artykułu, który powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę usystematyzowania dotychczasowej wiedzy 0 kompetencjach zawodowych. Zdaniem Wojciechowskiego4 menedżerem samorządowym może być osoba, która "spełnia kryteria odnoszące się do typowego menedżera, a jednocześnie kieruje się dobrem wspólnoty lub interesem publicznym i jest przywiązana do wartości służby publicznej". Zbudowany na podstawie dociekań teoretycznych 1 empirii model kompetencji odnosi się do wszystkich osób kierujących jednostkami samorządowymi, mimo, że w badaniach skupiono się na osobach pełniących funkcje dyrektora. (fragment tekstu)

People employed in an organisation play the deciding role in creating its success, and their competence and commitment constitute the unique quality of the capital of each enterprise. Human resource management concentrated on the development of each employee's competence becomes the key factor in the development of an organisation. Shaping managerial competence and labour competence is a part of the manpower management process in each organisation. Considering the facts mentioned above, taking up the search for the answers to the questions concerning the notion, the essence and the features of the competence was regarded reasonable. The trial of explaining the meaning of competence as a determinant in a manager's work was taken up and an abridged description of the competence of a manager of a local government organisation was shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski J., Dyrda M., Kanarski L., Rokicki B., Człowiek w organizacji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 2. Borowicz M., Profil kompetencyjny współczesnego lidera partii, [w:] J. Sielski, M. Czerwiński (red.), Partie polityczne - przywództwo party;".?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 3. Dubois D., Rothwell W., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion, Gliwice 2004.
 4. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 5. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
 6. Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1992.
 7. Kubik K., Kultura menedżerska, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, Warszawa 2008.
 8. Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami, Poltext, Warszawa 1997.
 9. Ludwiczyński A., Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy. Wnioski z konferencji, PFPK, Warszawa 2000.
 10. Majewski T., Kompetencje dowódcze oficerów wojsk lądowych sil zbrojnych RP, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo AON, Warszawa 2006.
 11. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 12. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWE, Warszawa 2000.
 13. Sajkiewicz A., Organizacja procesów personalnych w firmie, [w:] K. Makowski (red.), Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa 2001.
 14. Walkowiak R., Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004.
 15. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu