BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Klimek Adam (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Usprawnianie funkcjonowania administracji. Instytucja katastru
Administration Functioning Improvement. the Cadastre Institution
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 455-468, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Kataster nieruchomości
Public administration, Real estate cadastre
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienia dotyczące sprawności funkcjonowania państwa i administracji publicznej mają ogromne znaczenie dla Polski i wciąż są przedmiotem oceny społecznej i przedmiotem zainteresowania ekip rządzących krajem. Szeroko postrzeganym problemem jest niska jakość prawa. Do kanonu języka wprowadza się terminy dobre i złe prawo. Deprecjacja znaczenia prawa stała się jedną z barier rozwoju polskiej gospodarki. Pojawiło się nowe określenie - inflacja prawa. Powyższe zjawiska mają niewątpliwie wpływ na ocenę reform przeprowadzonych w Polsce po 1989 roku. Wśród badanych, którzy jednoznacznie potrafili ocenić reformy ocena, że reformy się nie udały zdecydowanie dominuje (40,1%) nad oceną, ze reformy się udały (10,4%) Sprawność państwa krytycznie ocenia także raport "Indeks społeczeństwa obywatelskiego 2007"6 stwierdzający, iż "aparat państwa funkcjonuje, lecz jest postrzegany jako niekompetentny i/lub bierny". (fragment tekstu)

The issue of a Country efficiency and specifically its administrative branch is subject lo public debate - in the senate and the parliament, in government offices, in the media, during conferences and seminars, in scientific and domestic debates, in the streets, in the queues in offices... - Taking under consideration the dysfunction evident in the sphere of land management and organization. The article presents a project of an organization (administration segment) responsible for the upkeep of land law and order and the protection of land ownership laws. At the same time based on the presented case a proposal for conduct in the process of public administration functioning improvement has been proposed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapiński J, Panek T.(red.), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 10.09.2007.
 2. Czekaj J., Benchmarking - metoda racjonalizacji organizacji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1995, nr 9.
 3. CIVICUS, Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 2007, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, 25 stycznia 2008 r.
 4. Czermiński A, Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2002.
 5. Czerska, J., Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa 2009.
 6. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 7. Hauser J. (red.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa 2007.
 8. Kieżun W., O sprawną administrację publiczną, Jus et Lex" 2005, nr (III) 1.
 9. Klimek A, Dzięcielski O., Nikel M.E., Meandry katastralne, [w:] "GEODETA Magazyn Geoinformacyjny" 2004, nr 5(108).
 10. Komisja Przyjazne Państwo, Internetowa strona komisji.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
 12. Nikel M.E., Klimek A. (red.), Wojewódzki obiekt pilotowy prac nad systemem informacyjnym o nieruchomościach, Wejherowo 2003.
 13. Nogalski B., Klimek A., Nikel M.E., Zmiany strukturalne w służbie geodezyjnej i kartograficznej. Moda czy konieczność?, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Kataster Nieruchomości" na temat: "Kierunki modernizacji katastru nieruchomości z punktu widzenia pełnionej funkcji", Kalisz 2008.
 14. Nogalski B., Klimek A., Kataster i jego system jako nowa instytucja racjonalizująca w społeczeństwie informacyjnym organizacją i zarządzanie gruntami, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, UE w Krakowie, Kraków 2008.
 15. Nogalski B., Klimek A., Kataster jako skutek restrukturyzacji procesu organizacji i zarządzania gruntami, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, UE w Krakowie, Kraków 2008.
 16. Oleński J., Systemy katastralne w infrastrukturze informacyjnej państwa, "Puls Biznesu", z dnia 23 lipca 2007 r.
 17. Scott W.R., Theory of Organisations, [w:] Handbook of Modern Sociology, Mc Nally, Chicago 1964.
 18. Stawecki T., Rejestry publiczne, LexisNexis, Warszawa 2005.
 19. TNS OBOP - Telefoniczny sondaż przeprowadzony 7 i 8 stycznia 2009 r. dla telewizyjnego programu Forum.
 20. Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005, nr 229, poz. 1954 ze zm.).
 21. Wikipedia (http://pl.wikipedia.org/wiki/Subsydiarność).
 22. Wikipedia (http://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna).
 23. Womack J., Jones D., Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu. Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 2001.
 24. Wrzosek S., System: administracja publiczna, KUL, Lublin 2008.
 25. Wrzosek S. (red.). Kompendium wiedzy administratywisty, KUL, Lublin 2008.
 26. Zoll A., Jakość prawa musi się poprawić, "Gazeta Prawna" z dnia 29 stycznia 2008 r., nr 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu