BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pierścieniak Agata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola zasobów ludzkich w sprawnym funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego
The Role of Human Resources in Self-Government 0ffice's Efficiency
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 481-490, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Samorząd terytorialny
Human resources, Local government
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Najważniejszym zasobem w organizacji są ludzie. To od ich postawy w pracy zależą w dużej mierze efekty każdej organizacji. Dotyczy to także tych podmiotów, które realizują zadania publiczne. Jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania zaspokajając potrzeby społeczności w regionie. Lokalnie działają w tym kierunku urzędy gminy. W roku 2005 w administracji publicznej zatrudnionych było 368 tys. pracowników (prawie 17% więcej niż w roku 2000), a w administracji samorządowej pracowało 202 tys. W administracji publicznej pracuje procentowo mniej więcej tyle samo kobiet co mężczyzn, a udział zatrudnionych z wyższym wykształceniem jest półtora razy wyższy od przeciętnej dla całej gospodarki i wynosi 38%. Z badań opinii na temat funkcjonowania urzędów przeprowadzone przez CBOS w 2007 roku wynika, że prawie połowa Polaków jest zadowolona z pracy urzędów. Rodacy wysoko oceniają kompetencję i życzliwość urzędników oraz prokliencką postawę pracowników administracji, jednoznacznie potępiają korupcję. 1 chociaż ocena pracy administracji nie jest jednoznacznie pozytywna, to uległa ona poprawie od ostatniego sondażu przeprowadzonego w 2006 r. Pomimo krytycznych ocen niektórych aspektów funkcjonowania urzędów można zaobserwować poprawę w ocenach w stosunku do ubiegłego roku we wszystkich analizowanych wymiarach. W 2007 roku ocena urzędów w zakresie sprawnego działania oraz szybkiej i terminowej realizacji usług poprawiła się. (fragment tekstu)

The article is an attempt made to identify the notion of organisation's efficiency, comparing the praxeological approach and achievements of contemporary management. There has been formulated a model of organisation's efficiency emphasising the role of environment as the environment of a local self-government entity (local commune offices) as well as the role of social needs as a factor directly shaping the goals in the context of efficient activity. Considering human resources as one of tlie most crucial resources at a commune office, certain factors have been identified, which are of great importance to efficient employee's performance. Shaping competences and work motivation have been identified as main factors influencing such actions. The adopted assumptions are illustrated by means of preliminary pilot studies conducted in 2008 in the region of Podkarpacie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 2. Bittel L.R., The McGraw-Hill 36 Hour Management Course, McGraw-Hill, 1998.
 3. Bratnicki M., Frąckiewicz-Wronka A., Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne - wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 3.
 4. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności., Placet, Warszawa 1998.
 5. Kozioł L., Motywacja w pracy, PWE, Warszawa 2002.
 6. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placed. Warszawa 2004.
 7. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 8. Mądry L., Niemczyk A., Szczepanik R, Motywują nas ludzie, nie systemy, "Personel i Zarządzanie" 2005, nr 6.
 9. Nelly A., Gregory M., Mills J" Platts K" Bourne M., Getting the mensure ofyour bussines, Manufacturing Engineering Group, University of Cambridge, Cambridge 1996.
 10. Opinie na lemat funkcjonowania urzędów w Polsce wyniki badań CBOS, http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/465/5465/Opinie_na_teinat_funkcjonowania_u rzedow w Polsce.htmI( 10.02.2009).
 11. Orczykowska, A., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, [w:] L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck (red.). Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym pomiędzy "starym " a "nowym ", AGH, Kraków 2006.
 12. Pierścieniak A., Contemporary motivators - the ąualitative analysis the Polish Map of Motivation (the selection aspect), Hradeckie ekonomicke dny 2008, Strategie rozwoje regionu a statu, 2008.
 13. Pierścieniak A., Consideration regarding profile ofyoung management in Po/and [w:] Excelente in managementul resourselor umane - elemente teoretice si practise, Editura Eurobil, Timi.soara 2009.
 14. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Oficyna Wydawnicza "Aktywa", Kraków-Kluczbork 1998.
 15. Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483;
 16. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (cześć 1.5 Charakterystyka Polskiego systemu administracji publicznej).
 17. Pszczołowski T.. Ma/a encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 18. Sloner J.A.F., Frejman R.E., Gilbert D.R. Jr, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 19. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zwiększenia sprawności administracji publicznej, M. P. nr 61, poz 852.
 20. Władyka A., Sprawność funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego - studia z zastosowaniem podejścia prakseologicznego, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 1-2.
 21. Wytrążek W., Sprawność administracji publicznej vi' Polsce w warunkach decentralizacji, KUL, Lublin 2006.
 22. Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 23. Zawicki M. (red.). Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego, Dokument przygotowany w ramach projektu "Program Rozwoju Instytucjonalnego" realizowanego w ramach Konsorcjum Canadian Urban Institute oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu