BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczkowski Konrad (Ministerstwo Finansów)
Tytuł
Nowoczesna administracja celna, jako służba kontroli handlu międzynarodowego W kierunku dobrej administracji
Modern Customs Administration as a Means of International Trade Control
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 527-535, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Administracja celna, Handel międzynarodowy
Customs administration, International trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie administracja wywodzi się najprawdopodobniej jeszcze z czasów starożytnego Egiptu, Persji oraz Rzymu. W języku łacińskim funkcjonuje, jako administrare, co oznacza być pomocnym. Terminem tym zwyczajowo określa się działalność organizatorską, realizowaną przy pomocy państwowego aparatu urzędników, która w swoim zakresie zawiera sprawy publiczne, regulowane za pomocą ogólnych norm prawnych. Termin administracja celna funkcjonuje zamienienie, jako synonim pojęcia Służba Celna. Znajduje to swoje logiczne uzasadnienie w powołaniu Służby Celnej oraz w służbie społeczeństwu (administro - zarządzać, służyć, publicus - społeczny, zbiorowy, ogólny)"1 przejawianej w wykonywaniu funkcji związanej z zapewnieniem zgodności z prawem przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, wywozu towarów z obszaru celnego tejże Wspólnoty oraz wykonywania obowiązków określonych w innych przepisach odrębnych, zwłaszcza w zakresie podatku akcyzowego. Administracja celna stanowi tym samym składnik administracji niezespolonej (podległej centralnym organom administracji) oraz jeden z komponentów systemu, którym jest cała administracja. (fragment tekstu)

Modern global economy, as a historically shaped changeable system of connections between entities of international labour divsion constitutes a progressive mechanism of influence on particular countries. Even while taking a single enterprise acting on a local market into consideration, it is difficult not to notice indirect international links for example, such as standardization of goods, competition with foreign entities or implementing and using the best technological solutions. In such conditions, multidimensional quality implications come out naturally. They change the level of social life and technical knowledge or culture offering much better, common and unique products. The essence of democratic countries of law implementing international exchange is ensuring normalization of this process and at the same time an effective and comfortable control of supply chain of goods. It seems that customs administration27, as performing to some extent an ancillary role for entrepreneurs, plays a crucial role in monitoring, control and management of international goods exchange. That is why it is worth considering what should such administration be like in order to be perceived as modern? From the point of view of modernization changes, especially in the area of functional, professional, technical and informational relations that can be implemented in the coming years it is advisable to forecastingly indicate the features that should characterize modern customs administration. To do this it will be undertaken to present hypothetical. most well-grounded from the economic and pragmatic point of view, (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aussenwirtschafts-Alphabet, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main 1986.
 2. Dane Komendy Głównej Policji, KGP, Warszawa 2009.
 3. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.
 4. Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2002.
 5. Jackiewicz A., Prawo do dobrej administracji w świetle Karty Praw Podstawowych, "Państwo i prawo" 2003, nr 7, s. 73.
 6. Mikulski K., Technologia informacyjna w administracji i dla administracji, KPSW, Bydgoszcz 2008.
 7. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa, SGH, Warszawa 2005.
 8. Przybysz P., Władztwo administracyjne, [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Lewis Nexis, Warszawa 2006.
 9. Raczkowski K., Mobilne grupy kontrolne w systemie działania Krajowej Administracji Skarbowej, [w:] Z. Gilowska, H. Izdebski, K. Raczkowski, Efektywna Administracja Skarbowa, Difin, 2007.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. 2004, nr 101, poz. 1032).
 11. Rymarczyk J. (red.), Handel zagraniczny. Organizacji i technika, PWE, Warszawa 2005.
 12. Siemieniecki B., Kierunki zmian we współczesnej edukacji a technologia informacyjno- komunikacyjna, [w:] S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2002.
 13. Specjalne Wydanie Dz. U. WE Rozdział 02 Unia celna i swobodny przepływ towarów, Tom 002/2004.
 14. Sprawozdanie z prac Zespołu do spraw analizy obciążenia pracą etatów w jednostkach organizacyjnych resortu finansów, MF, Warszawa 2006.
 15. Stępień B., Handel zagraniczny, poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa 2007.
 16. Strategia działania Służby Celnej 2007+, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.
 17. Strategiczny plan kontroli Służby Celnej, MF, Warszawa 2008.
 18. Tchorzewski J., Reinżynieria rozwoju systemu administracji realizującej dochody budżetu państwa, [w:] Z. Gilowska, R. Tadeusiewicz, J. Tchorzewski (red.), Nowoczesna administracja skarbowa, Difin, 2007.
 19. Ustawa o Służbie Celnej z dnia 24 lipca 1999 r. (Dz. U. 2004, nr 156, poz. 1641).
 20. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (Dz. U. 2007, nr 43, poz. 277 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2007, nr 111, poz. 765).
 22. Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne jako instrument poprawy efektywności sektora publicznego, [w:] K. Krukowski (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi, Olsztyn 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu