BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rękas Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu / Jelenia Góra)
Tytuł
Nowa formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) szansą na przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych w Polsce
The New Public-Private Partnership Formula as an Opportunity to Accelerate the Implementation of Public Investments in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 537-547, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Realizacja inwestycji
Public-Private Partnerships (PPP), Realisation of investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rosnące potrzeby inwestycyjne sektora publicznego oraz specyfika inwestycji w infrastrukturę publiczną (wysokie nakłady kapitałowe, dłuższy niż przy inwestycjach prywatnych okres zwrotu kapitału) sprawiają, iż samorządy zmuszone są poszukiwać różnorakich form finansowania rozwoju regionalnego. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (ang. public-privote partnerships) może być jednym z narzędzi realizacji inwestycji publicznych i jednocześnie może stanowić formę długoterminowej współpracy gospodarczej między sektorem publicznym a prywatnym. Od lat obserwuje się, iż Partnerstwo Publiczno-Prywatne cieszy się ciągle rosnącą popularnością na całym świecie, czego dowodem są dane Dealogic ProjectWare wskazujące, iż w latach 2006-2007 finansowe zamknięcie uzyskały 383 projekty typu PPP, a łączna wartość projektów we wskazanym okresie wyniosła 127 mld USD. Polska również dostrzega w PPP szansę na przyspieszenie rozwoju infrastruktury publicznej. Niestety obowiązująca od 2005 roku ustawa regulująca zasady funkcjonowania PPP sprawiła, że w obliczu szeregu barier prawnych (m.in.: skomplikowane procedury, brak przepisów zabezpieczających interesy stron), żaden podmiot publiczny po 2005 roku nie rozpoczął realizacji zadania w formule PPP. Próba zmiany stanu prawnego w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego stała się koniecznością, szczególnie w kontekście realizacji inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia EURO 2012, a także z uwagi na podniesienie poziomu konkurencyjności naszego kraju przy pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych. Przyczynkiem do napisania artykułu stał się fakt, iż w dniu 27 lutego 2009 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o PPP. (fragment tekstu)

The growing investment needs of the public sector mean that local authorities are searching for various new forms of financing regional development. One of the tools for public investment financing and, at the same time, a form of long-term economic cooperation between the public and private sectors, is Public-Private Partnership (PPP). The formula is enjoying an ever-increasing popularity worldwide. According to Dealogic ProjectWare, the 2006-2007 total of PPP-based project financing was S127 thousand million. Poland also views PPP as a chance to accelerate the development of her public infrastructure. However, the Public-Private Partnership Law, in force in Poland since 2005, has set up so many barriers against using the tool that not one public authority has implemented so much as a single PPP-based project since its enactment. This meant that an attempt al amending the legal status of PPP became a necessity. The amended PPP Law will come into full force and effect on 27 Feb 2009, and the present article attempts at presenting the new provisions regulating the execution of public-private agreements, al the same time trying to assess the amendments chances for accelerating public investment in Poland. The assessment is made against the background of a description of the core PPP concept and the specific features of PPP agreements, as well as the EU standpoint on PPP-based projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, Warszawa 2006.
 2. Clemenz B., M.S. Tofel, Partnerstwo publiczno-prywatne z praktycznym komentarzem, "Gazeta Prawna - Podręczny Zbiór Praw", Warszawa 2007.
 3. Gajewska-Jedwabny A., Partnerstwo publiczno-prywatne, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 4. Gonet W., Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2007, nr 7 8.
 5. Korobus P., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 6. Raport nt. Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce i na świecie, PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.com/
 7. Solarz J.K., Instytucjonalne ramy polityki finansowej, [w:] S. Rudolfa (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty' teoretyczne i praktyczne, WWSEiA, Kielce 2005.
 8. Ustawa z 19 grudnia 2008 roku o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, Dz. U. 2009, nr 19, poz. 100.
 9. Ustawa z 19.12.2008 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, Dz. U. nr 19 z 2009 r., poz. 100.
 10. Ustawa z 28.07.2005 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, Dz. U. nr 169, poz. 1420.
 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. nr 227, poz. 1658 oraz Dz. U. 2007, nr 140, poz. 984.
 14. http://www.kpp.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu