BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupczyk Teresa (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Kształcenie ustawiczne inżynierów - powody uczestnictwa, spełnienie oczekiwań, potrzeby
Lifelong Learning of Engineers - Reasons for Participation, Fulfilment of Expectations, Needs
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 100-111, rys., bibliogr. 38 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Kształcenie ustawiczne, Kształcenie inżynierów, Kwalifikacje zawodowe, Studia podyplomowe
Lifelong learning, Education of engineers, Professional skills, Postgraduate studies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia zapotrzebowanie na inżynierów na międzynarodowym rynku pracy i ich znaczenie dla rozwoju gospodarek narodowych. Opisuje sprawność systemów ich kształcenia i postawę wobec konieczności rozwoju, a także ustala zakres znaczeniowy pojęć kompetencji i kwalifikacji. Przedstawia wyniki badań własnych pozwalających ustalić powody uczestnictwa badanych inżynierów w studiach podyplomowych, zakres ich zadowolenia, zapotrzebowanie na kwalifikacje i zalecenia dotyczące modyfikacji systemu kształcenia ustawicznego inżynierów, zarówno specjalistów, jak i kadry kierowniczej. (abstrakt oryginalny)

Contemporary economic reality has outlined higher qualification requirements laid down to engineers. As a result of it, engineers' expectations towards lifelong learning have run high. There is an interesting and significant research problem against a background of a great distance between the level of Poland and the European Union high-developed countries. The problem concerns the reasons for engineers' participation in lifelong learning, a range of fulfillment of set aims as well as engineers' qualification and information needs. This paper presents a demand for engineers on the international labour market and their significance for the development of national economies. It describes an efficiency of lifelong learning systems for engineers and their attitude towards the necessity for development. It also sets a scope of meanings for such notions as competence and qualification. This paper also presents the results of research that enable to find out the reasons for the participation of examined engineers in postgraduate studies, a range of their satisfaction, a demand for qualifications and recommendations concerning a modification of lifelong learning system for engineers, for both specialists and management personnel. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 2. Biczyński S., Miedziński B. (red.), Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1991.
 3. Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, AE, Wrocław 2003.
 4. Danilewicz D., Badanie potrzeb szkoleniowych społeczeństwa, [w:] A. Włodarczyk (red.), Szkolenia w Polsce 2007, Kompendium Nowoczesnej Firmy, Warszawa 2007.
 5. Domańska D., Biuro Karier Politechniki Krakowskiej, http://www.jobpilot.pl/content/service/kanaly/technika/ierp.html?Jobs_Session=2400a56b3f97970da8c79660ea1eec3f& , 18.10. 2009.
 6. Dunaj B., (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996.
 7. Eurostat, EU-Labour Force Survey 2006.
 8. http://forum500.pl/publikacje_prasowe/praca_szuka_specjalistow/,10.03.2008.
 9. http://miasta.gazeta.pl/plock/1,35694,5240393.html, 18.10. 2009.
 10. http://www.centrum.fppz.pl/fppz_praca_w_ue.php,10.03.2008.
 11. http://www.nowapraca.pl/artykuly/aktualnosci/coraz-wieksze-zapotrzebowanie-na-polskich-inzynierow.html, 18.10. 2009.
 12. http://www.rp.pl/artykul/9,357272_Potrzebni_polscy_inzynierowie_do_budowy_drog.html, 18.10. 2009.
 13. ILO, Global Employment Trends, International Labor Organization, January 2009.
 14. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
 15. Kalinowski T., (red.), Sukces rozwojowy polskich województw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
 16. Kanungo R.N., Misra S., Managerial resourcefulness: A reconceptualization of management skills, "Human Relations" 1992, no 12.
 17. Knowledge Economy Index - KEI, Knowledge Index - KI Banku Światowego, 2008.
 18. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 19. Kopertyńska M.W., System płac przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2000.
 20. Kraśniak J., Kompetencyjne uwarunkowania wdrażania organizacji procesowej, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, AE, Wrocław 2002.
 21. Kupczyk T. (red.), Audyt ofert pracy zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 22. Kupczyk T. (red.), Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 23. Lipka A., Strategie personalne firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 24. Nosal C.S., Psychologia decyzji kadrowych. Strategie, kryteria, procedury, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 25. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2008.
 26. Pasieczny L., Encyklopedia organizacji zarządzania, PWE, Warszawa 1982.
 27. Piech K., The knowledge-based economy in transition countries: assessing the place of new EU member states, [in:] K. Piech (ed.), The Knowledge-Based Economy in Transition Countries: Selected Issues, University College London, School of Slavonic and East European Studies, London 2004.
 28. Pszczołowski T., Encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 29. Raport "Edukacja dla Pracy", Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
 30. Raport European Centre for the Development of Vocational Training, 2008. Skill nids in Europe, Focus on 2020.
 31. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 32. Rostkowski T., Zarządzanie kompetencjami w UE, [w:] M. Juchnowicz (red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2004.
 33. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja - kierowanie - ekonomika, Poltext, Warszawa 1999.
 34. Schweizer K., Poszukiwani inżynierowie, DW-WORLD.DE. Deutsche Welle http://www.dw-world.de/dw/0,2142,8852,00.html, 10.03.2008.
 35. Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002.
 36. Stolarska M., Inżynier - menedżer. Zawód, system kształcenia, kariera zawodowa (studium porównawcze w Polsce i Francji), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
 37. Witkowski S.A., Psychologiczna prognoza efektywności kierowania. Możliwości i ograniczenia, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1995.
 38. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 10.11.2005 COM(2005), Wniosek 548 końcowy 2005/0221(COD).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu