BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerzak Adam P. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Taksonomiczna analiza jakości kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej w latach 2002-2008
Taxonomic Analysis Of The Quality Of Human Capital In The European Union In 2002-2008
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 456-467, bibliogr. 15 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Analiza wielowymiarowa
Human capital, Multi-dimensional analysis
Uwagi
streszcz., sum.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wielowymiarową analizę jakości kapitału ludzkiego w krajach UE. Zgodnie z planem Europa 2020 kraje Wspólnoty muszą stale podnosić jakość kapitału ludzkiego, adekwatnie do wymogów konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Kraje mogą działać w tym zakresie zgodnie z indywidualnymi strategiami rozwoju. Tym samym konieczne jest porównywanie ich wyników. Pozwoli to na wskazanie pozytywnych przykładów, które można wykorzystywać w procesie tworzenia strategii, oraz przykładów negatywnych, których bezwzględnie należy unikać. Badanie dotyczy lat 2002- -2008, zastosowano procedurę porządkowania liniowego, opartą na metodzie wzorca rozwoju Hellwiga, z zachowaniem stałego wzorca dla całego okresu oraz zmiennego wzorca dla danych Eurostatu.(abstrakt oryginalny)

The article presents a multidimensional analysis of the quality of human capital in the European Union. Under the plan Europe 2020 the countries need to constantly upgrade the quality of human capital in order to keep up to the requirements of competitive knowledge-based economy. All countries can act in this regard in accordance with individual development strategies. It is therefore necessary to compare their results. This will enable to indicate the positive examples that can be used in the process of creating national strategies and negative examples which should be avoided. The study covers the years 2002- -2008, it utilizes linear ordering, a procedure based on the Hellwig's method of pattern development with the constant pattern for the entire period and changeable pattern. Data from Eurostat was used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichy K., Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 2. Eurostat, Europe in Figures - Eurostat Yearbook 2010, Luksemburg 2010, http://epp.eurostat.ec.eu ropa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (16.08.2010).
 3. Kunasz M., Ranking wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej, [w:] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 4. Liberda B., Tokarski T., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 5. Okoń-Horodyńska E., Wisła R. (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2010.
 6. Ostasiewicz W. (red.), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 7. Pawlas I., Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej w świetle badań taksonomicznych, [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 8. Piech K., Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 9. Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 10. Uramek K., Taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego w niektórych krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 2.
 11. Walczak W., Rola kapitału ludzkiego w procesie rozwijania gospodarki opartej na wiedzy, [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 12. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 13. Williamson O., The new institutional economics: Taking stock, looking ahead, "Journal of Economic Literature" 2000, vol. 38, September.
 14. Wronowska G., Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza, [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 15. Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu