BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bełz Grzegorz
Tytuł
System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw
Management System as a Regulator of Corporate Renewal and Growth
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 197), 2011, nr 153, 226 s., rys., tab., bibliogr. s. 212-220
Słowa kluczowe
Zdolności dynamiczne, Systemy zarządzania, Wzrost przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Dynamic capabilities, Management system, Enterprise growth, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obserwacja procesów rozwojowych polskich przedsiębiorstw w ostatnich dwóch dekadach pozwala na przyjęcie założenia, że funkcjonując w sprzyjających warunkach wzrastającej gospodarki, wiele z nich - mniej lub bardziej świadomie - napotykało bariery wzrostu, które nie niosły jednak istotnego zagrożenia dla ich istnienia, a często nawet dla utrzymania dotychczasowych wyników finansowych. Podobnie korzystnie warunki otoczenia oddziaływały na presję gruntownych zmian, dotykającą głównie przedsiębiorstwa funkcjonujące już przed rokiem 1989. Wystąpienie w ostatnich latach fundamentalnych problemów funkcjonowania rynku przyniosło więc możność obserwacji i analizy trudności, jakie napotykali przedsiębiorcy i menedżerowie w związku z koniecznością dostosowywania, restrukturyzacji, ale i tworzenia podstaw do dalszego wzrostu przedsiębiorstw. Zajmując się zarówno teoretycznie, jak i w praktyce doradczej zagadnieniami zmian organizacyjnych oraz restrukturyzacji i doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, kilka lat temu zwróciłem uwagę na wewnętrzne, systemowe uwarunkowania efektywności wprowadzania tego typu zmian. Dotyczyły one szczególnych, indywidualnych profili działania kluczowych postaci organizacji, a także zdolności trwałego, gruntownego przekształcania przez nie zasad działania przedsiębiorstw. Ich problematyka nie sprowadza się więc ani do samego zagadnienia wdrażania zmian, ani do kształtu struktur organizacyjnych oraz szerzej - systemów zarządzania tych organizacji. Odnosi się ona raczej do dylematów związanych z tym, kiedy system może wspierać przeobrażenia postaw i zachowań ludzi oraz jak konkretni ludzie mogą skutecznie oddziaływać na taki system, aby doprowadzać do tych gruntownych przeobrażeń. Dzięki wspólnym pracom, jakie realizowaliśmy w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania, pytania o samą strukturę i sposób oddziaływania systemu na zachowania i postawy ludzi znalazły gotowe odpowiedzi, wynikające z wypracowanego rozumienia zagadnienia, z czego się składa i jak funkcjonuje system zarządzania przedsiębiorstwem. Wnioski z tych wspólnych prac wskazały też obszar systemu, w którym należało szukać odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Był nim czwarty element naszej definicji (obok wartości i celów, struktur i regulacji, metod i praktyk zarządzania), najmniej ustrukturyzowany i możliwy do zmierzenia, który określono mianem mechanizmów dostosowawczych. (fragment tekstu)

The book deals with the dynamic capabilities which drives organization ability to adapt to changing circumstances of its environment as well as its inner life. Based on his research and consulting experience the author focuses on the management system perspective to explain the nature of so called regulatory mechanisms of management systems. These mechanisms condition - in the authors view - the way management systems react to internal and external signals and adjust organization to fit to new challenges. In the last twenty years Polish economy has created great opportunities for growth for couple of millions of enterprises. The dynamic growth of the most successful of them brought challenges which might be well described by Greiner's crisis of autonomy and the crisis of control. Overcoming such disequilibrium requires the development of management system to the extend which suits a new scale of operation. Such development is not easy and a lot of enterprises cannot adapt to more efficient organizational model losing their chances to grow opportunities. Recent years have also brought the first deep economic crisis since the beginning of Polish transformation in 1990. A fundamental change of financial and market situation forced the majority of companies to adjust to new circumstances. Many of them needed a deeper transformation, which can be described as corporate strategic renewal. The ability to adapt a business model to the new market situation especially in larger companies is also connected with the ability for complex reaction and an adjustment of the enterprise management system. Those two issues stated above exemplify that contemporary enterprises encounter two types of fundamental transformation phenomena differentiating these which win and further develop from those which stumble and - in longer time - need to fight for survival. The first is corporate renewal, forcing enterprises to fundamentally rethink their business model. The second is the crisis of growth, forcing fundamental rethinking of their organizational model. The question what differentiates success and failure seems to be of crucial value in the turbulent times. The author's idea is to utilize management system perspective which could create the basis for sustainable growth of an enterprise. This idea has shaped the main goal of research described in the book. This goal is to describe the structure and measurement methods of management system regulatory mechanisms, which condition efficient adaptation and development of enterprise during the processes of renewal and growth. Based on case research the author describes the nature of regulatory role played by management system during a fundamental transformation of enterprises. The research described in the book suggests that the structure of regulatory mechanisms should be described by two parallel perspectives. The first is the process perspective in which a deep system responsible for dynamic capabilities consists of three processes: innovation & initiation, transformation & integration and optimization & standardization. The second is the people perspective in which dynamic capabilities are constituted by so called managerial triumvirate of three archetypical roles: entrepreneurial, leadership and managerial played by key organizational members. Regulatory mechanisms interact with each other reshaping three stabilizing elements of management system which are: values & goals, structures & regulations and methods & routines of management. The author brings attention to the continuity of these adjustments and suggests that the awareness of regulatory forces of corporate management systems and ability for their diagnosis and development would create basis for securing sustainable growth of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adizes I. (1999), Managing corporate lifecycles: how to get and stay at the top, Adizes Institute Publishing, New Jersey 1999.
 2. Agarwal R., Helfat C. (2009), Strategic renewal of organizations, "Organization Science" Vol. 20, No. 2, March-April, s. 281-293.
 3. Amaral L.A., Uzzi B. (2007), Complex systems - A new paradigm for the integrative study of management, physical, and technological systems, "Management Science" Vol. 53, No. 7, s. 1033-1035.
 4. Auserwald Ph., Branscomb L. (2008), Research and innovation in a networked world, "Technology in Society" Vol. 30, s. 339-347.
 5. Banaszyk P., Cyfert S. (2007), Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 6. Barabasz A. (2008), Osobowość organizacji, Wydawnictwo UE, Wrocław 2008.
 7. Barabasz A., Bełz G. (2010), Psychologiczne i zarządcze mechanizmy kształtowania równowagi organizacyjnej, Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 32-53.
 8. Bartlett Ch., Ghoshal S. (1994), Changing the role of top management: Beyond strategy to purpose, "Harvard Business Review", November-December.
 9. Bartlett Ch., Ghoshal S. (1995), Changing the role of top management: Beyond structure to Processes, "Harvard Business Review", January-February.
 10. Bartlett Ch., Ghoshal S. (1997), The myth of generic manager: New personal competencies for new management roles, "California Management Review" Vol. 40, No. 1, Fall.
 11. Bass B. (1985), Leadership and Performance Beyond Expectations, Free Press, New York.
 12. Bass B. (1999), Two decades of research and development in transformational leadership, "European Journal of Work and Organizational Psychology" Vol. 8, s. 9-32.
 13. Bass B.M., Avolio B.J (1993), Transformational leadership: A response to critiques, [w:] M.M. Chemers, R. Ayman (eds.), Leadership Theory and Research: Perspectives and Directions, Academic Press, San Diego, CA, s. 49-80.
 14. Bełz G. (2004), Kształtowanie strategii w warunkach kryzysu, Prace Naukowe nr 50, Wydawnictwo AE, Poznań, s. 163-172.
 15. Bełz G. (2009), Problemy rozwoju systemu zarządzania jako czynnika wzrostu małych i średnich firm, Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 49, Wydawnictwo UE, Wrocław, s. 24-33.
 16. Bełz G., Pindelski M. (2010), Dyfuzja wiedzy w rozwijaniu orientacji procesowej przedsiębiorstwa produkcyjnego. Studium przypadku interdyscyplinarnych zespołów koordynujących, [w:] M. Moszkowicz, J. Skalik, K. Hopej (red.), Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 93, Wydawnictwo UE, Wrocław, s. 31-42.
 17. Bełz G., Wierzbic A. (2008), Management and consulting challenges in case of Polish growing companies, referat na konferencję Consulting and Management in Central and Eastern Europe, Berlin.
 18. Berns M. et al. (2009), The business of sustainability. Findings and insights from the First Annual Business of Sustainability Survey and Global Thought Leaders' Research Project, "MIT Sloan Management Review", MIT Boston.
 19. Bertalanffy L. (1984), Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
 20. Bieniok H., Ingram M., Marek J. (1999), Kompleksowa metoda diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Katowice.
 21. Brandstatter H. (1997), Becoming an entrepreneur - a question of personality structure?, "Journal of Economic Psychology" Vol. 18, No. 2-3, s. 157-177.
 22. Burns J. (1978), Leadership, Harper & Row, New York.
 23. Busenitz L., Barney J. (1997), Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: Biases and heuristics in strategic decision-making, "Journal of Business Venturing" Vol. 12, s. 9-30.
 24. Cakrt M. (2006), Typy osobowości dla menedżerów, Helion, Gliwice.
 25. Campbell D.T. (2006), Degrees of freedom and the case study, "Comparative Political Studies" Vol. 8, No. 1, s. 178-191.
 26. Carr N. (2003), IT doesn't matter, "Harvard Business Review", May.
 27. Chandler A. (1962), Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge.
 28. Chen C., Greene P., Crick A. (1998), Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers?, "Journal of Business Venturing" Vol. 13, No. 4, July, s. 295-316.
 29. Clarke T. (1998), The stakeholder corporation: A business philosophy for the information age, "Long Range Planning" Vol. 31, No. 2, s. 182-194.
 30. Collins J. (2001), Level 5 Leadership, "Harvard Business Review", Vol. 79, No. 1, January, s. 175-175.
 31. Colombo M., Delmastro M. (2008), The Economics of Organizational Design, Palgrave Macmillan, New York.
 32. Crossan M., Berdrow I. (2003), Organizational learning and strategic renewal, "Strategic Management Journal" Vol. 24, s. 1087-1105.
 33. Crozier M., Friedberg E. (1982), Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa.
 34. Czakon W. (2006), Tworzenie sieci punktów partnerskich jako proces wyłaniający się. Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, [w:] P. Płoszajski, G. Bełz (red.) Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, SGH, Warszawa, s. 133-141.
 35. Czakon W. (2009), Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" nr 9, s. 13-17.
 36. Czarniawska-Joerges B., Wolff R. (1991), Leaders, managers, entrepreneurs on and off the organizational stage, "Organization Studies" Vol. 12, No. 4, s. 529-546.
 37. DJSI (1) (2009), The First Decade 1999-2009. Dow Jones Sustainability Indexes, www.sustainability-index.org.
 38. DJSI (2) (2009), Corporate Sustainability, www.sustainability-index.org.
 39. Drucker P.F. (2004), Menedżer skuteczny, MT Biznes, Warszawa.
 40. Dvir T., Eden D., Avolio B., Shamir B. (2002), Impact of transformational leadership on follower development and performance: A field experiment, "Academy of Management Journal" Vol. 45, No. 5, s. 735-744.
 41. Eckstein H. (2006), Case study and theory in political science, Handbook of political science, Addison-Wesley.
 42. Edmondson A., McManus S. (2007), Methodological fit in management field research, "Academy of Management Review" Vol. 32, No. 4, s. 1155-1179.
 43. e-EPWN (2010), Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/.
 44. Eisenhardt K. (1989), Building theories from case study research, "Academy of Management Review" Vol. 14, No. 4, s. 532-550.
 45. Eisenhardt K., Brown S. (1998), Competing on the edge. Strategy as structured chaos, "Long Range Planning" Vol. 31, No. 5, s. 786-789.
 46. Eisenhardt K., Graebner M. (2007), Theory building from cases: Opportunities and challenges, "Academy of Management Journal" Vol. 50, No. 1, s. 25-32.
 47. Eisenhardt K.M., Sull D.N. (2001), Strategy as simple rules, "Harvard Business Review", January.
 48. Ensley M., Pearce C., Hmieleski K. (2006), The moderating effect of environmental dynamism on the relationship between entrepreneur leadership behavior and new venture performance, "Journal of Business Venturing" Vol. 21, s. 243-263.
 49. Eppler M.J., Sukowski O. (2000), Managing team knowledge: Core processes, tools and enabling factors, "European Management Journal" Vol. 18, No. 3, s. 334-341.
 50. Evgeniou Th. (2002), Information integration and information strategies for adaptive enterprises, "European Management Journal" Vol. 20, No. 5, October, s. 486-494.
 51. Farrell D. (2003), The Real New Economy, "Harvard Business Review", October. Fernald L., Solomon G., Tarabishy A. (2005), A new paradigm: Entrepreneurial leadership, "Southern Business Review" Vol. 30, No. 2, Spring.
 52. Flamholtz E. (1990), Toward a holistic model of organizational effectiveness and organizational development at different stages of growth, "Human Resource Development Quarterly" Vol. 1, No. 2, Summer, s. 109-127.
 53. Flamholtz E. (1995), Managing organizational transitions: Implications for corporate and human resources management, "European Management Journal" Vol. 13, No. 1, March, s. 39-50.
 54. Flamholtz E., Aksehirli Z. (2000), Organizational success and failure: An empirical test of a holistic model, "European Management Journal" Vol. 18, No. 5, October, s. 488-498.
 55. Flamholtz E., Hua W. (2002), Strategic organizational development, growing pains, and corporate financial performance: An empirical test, "European Management Journal" Vol. 20, No. 5, October, s. 527-536.
 56. Flamholtz E., Hua W. (2002a), Strategic organizational development and the bottom line: Further empirical evidence, "European Management Journal" Vol. 20, No. 1, February, s. 72-81.
 57. Flamholtz E., Hua W. (2003), Searching for competitive advantage in the black box, "European Management Journal" Vol. 21, No. 2, April, s. 222-236.
 58. Floyd S.W., Lane P.J. (2000), Strategizing throughout theorganization: Management role conflict in strategic renewal, "Academy of Management Review" Vol. 25, s. 154-177.
 59. Flyvbjerg B. (2006), Five misunderstandings about case-study research, "Qualitative Inquiry" Vol. 12, No. 2, April, s. 219-245.
 60. Galbraith J.R. (1982), Stages of growth, "Journal of Business Strategy" Vol. 3, No. 4, s. 70-79.
 61. Gersick C. (1991), Revolutionary change theories: A multilevel exploration of the punctuated equilibrium paradigm, "Academy of Management Review" Vol. 16, No. 1, s. 10-36.
 62. Ghoshal S., Gratton L. (2002), Integrating the enterprise, "MIT Sloan Management Review", Fall.
 63. Ghoshal S., Bartlett Ch. (1995), Building the entrepreneurial corporation: New organizational processes, new managerial tasks, "European Management Journal" Vol. 13, No. 2, June, s. 139-155.
 64. Ghoshal S., Bartlett Ch. (1996), Rebuilding behavioral context: A blueprint for corporate renewal, "Sloan Management Review" Vol. 37, No. 2, Winter, s. 23-36.
 65. Goleman D. (1998), What makes a leader, "Harvard Business Review", November-December.
 66. Goleman D. (2000), Leadership that gets results, "Harvard Business Review", March-April.
 67. Goold M., Campbell A. (2000), Taking stock of synergy: A framework for assessing linkages between businesses, "Long Range Planning" Vol. 33, No. 1, February, s. 72-96.
 68. Goold M., Campbell A. (2002a), Designing Effective Organizations. How to Create Structured Networks, Jossey-Bass, A Wiley Company, San Francisco.
 69. Goold M., Campbell A. (2002b), Parenting in Complex Structures, "Long Range Planning" Vol. 35, No. 3, s. 219-243.
 70. Goold M., Pettifer D., Young D. (2001), Redesigning the corporate centre, "European Management Journal" Vol. 19, No. 1, February, s. 83-91.
 71. Gościński J. (1989), Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa.
 72. Gościński J. (1971), Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 73. Greiner L.E. (1998), Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", May-June.
 74. Gulati R., Nohria N., Wohlgezogen F. (2010), Kto i jak wygrywa w trudnych czasach, "Harvard Business Review Polska", czerwiec, s. 60-71.
 75. Gupta V., MacMillan I., Surie G. (2004), Entrepreneurial leadership: developing and measuring a cross-cultural construct,"Journal of Business Venturing" Vol. 19, s. 241-260.
 76. GUS (2007), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2006, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
 77. GUS (2008), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 78. GUS (2009), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 79. GUS (2010), Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. I półrocze 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 22.07.2010.
 80. GUS (2010a), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 81. GUS (2010b), Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. I półrocze 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 22.07.2010.
 82. Hammer M. (1996), Beyond Reengineering. How the Process-centered Organization Is Changing Our Work and Our Lives, HarperCollins Publishers, Inc. New York.
 83. Hass M.R., Hansen M.T. (2007), Different knowledge, different benefits: Toward a productivity perspective on knowledge sharing in organizations, "Strategic Management Journal" Vol. 28, s. 1133-1153.
 84. Heifetz R., Grashow A., Linsky M. (2009), Leadership in a crisis, "Harvard Business Review", July-August.
 85. Hofstede G. (1980), Culture' Consequences: International Differences in Work-Related Value, Sage, Beverly Hills.
 86. Hoy F. (2006), The complicating factor of life cycles in corporate venturing, "Entrepreneurship: Theory and Practice", November.
 87. Huy Q. (2009), Interaction between cognition and emotion on processes of strategic renewal, Academy of Management Proceedings, s. 1-6.
 88. Jones O., Macpherson A. (2006), Inter-organizational learning and strategic renewal in SMEs: Extending the 4I framework, "Long Range Planning" Vol. 39, No. 2, April, s. 15-175.
 89. Judge T., Piccolo R. (2004), Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of their relative validity, "Journal of Applied Psychology" Vol. 89, No. 5, s. 755-768.
 90. Kates A., Galbraith J.R. (2007), Designing Your Organization. Using the Star Model to Solve 5 Critical Design Challenges, Jossey-Bass, A Wiley Company, San Francisco.
 91. Katzenbach J. (1995), Real Change Leaders, Times Business - Random House, New York.
 92. Kazanjian R.K. (1988), Relation of dominant problems to stages of growth in technology-based new ventures, "Academy of Management Journal" Vol. 31, No. 2, s. 257-279.
 93. Kets de Vries M., Miller D. (1986), Personality, culture, and organization, "Academy of Management Review" Vol. 11, No. 2.
 94. Kets de Vries M., Miller D. (1984), The Neurotic Organization: Diagnosing and Changing Counterproductive Styles of Management, Jossey-Bass, San Francisco.
 95. Khoo H.S., Burch G. (2008), The 'dark side' of leadership personality and transformational leadership: An exploratory study, "Personality and Individual Differences" Vol. 44, No. 1, January, s. 86-97.
 96. Kogut B. (2007), Introduction to complexity: emergence, graphs, and management studies, "European Management Review" Vol. 4, s. 67-72.
 97. Kotter J.P. (1996), Leading Change, Harvard Business School Press.
 98. Kotter J.P. (2001), What leaders really do, "Harvard Business Review", December.
 99. Koźmiński A.K. (1971), Zarządzanie systemowe, PWE, Warszawa.
 100. Koźmiński A.K., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 101. Krupski R. (2003), Strategia bez celów, "Przegląd Organizacji" nr 11, s. 8-11.
 102. Krzyżanowski L. (1994), Podstawy nauk o zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 103. Kuhn T. (2009), Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa.
 104. Kuratko D.F. (2007), Entrepreneurial leadership in the 21st century: Guest editor's perspective, "Journal of Leadership and Organizational Studies" Vol. 13, No. 4, s. 1-11.
 105. Lawler III E. (1997), Rethinking organization size, "Organizational Dynamics" Vol. 26, No. 2, Autumn, s. 24-35.
 106. Leavy B. (1997), Strategic renewal - is disruptive revolution unavoidable?, "Strategic Change" Vol. 6, s. 283-298.
 107. Lencioni P. (2002), Make your values mean something, "Harvard Business Review", July, s. 113-117.
 108. Lewin K. (1974), Frontiers in group dynamics: Concept, method, and reality in social science.
 109. Social equilibria and social change, "Human Relations" Vol. 1, No. 1, June.
 110. Liker J. (2005), Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa.
 111. Likert R. (1961), New Patterns of Management, McGraw Hill, New York.
 112. Lindgardt Z., Reeves M., Stalk G., Deimler M. (2009), Business Model Innovation. When the Game Gets Tough, Change the Game, The Boston Consulting Group, 12/2009.
 113. Łobos K. (2007), Organizacja przedsiębiorstwa wspierająca efektywność ekonomiczną, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 114. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 115. Mainiero L. (1994), Corporate renewal: Evolutionary or leader driven?, "Academy of Management Executive" Vol. 8, No. 1, s. 83-84.
 116. Malach-Pines A., Sadeh A., Dvir D., Yafe-Yanai O. (2002), Entrepreneurs and managers: Similar yet different, "The International Journal of Organizational Analysis" Vol. 10, No. 2, s. 172-190.
 117. Mayo A., Nohria N. (2005), Zeitgeist leadership, "Harvard Business Review" Vol. 83, No. 10, October, s. 45-60.
 118. McAfee A. (2006), Mastering the three worlds of information technology, "Harvard Business Review", November.
 119. McKelvey B. (2004), Toward a complexity science of entrepreneurship, "Journal of Business Venturing" Vol. 19, s. 313-341.
 120. McKenzie B., Ugbah S., Smothers N. (2007), Who is an entrepreneur? Is it still the wrong question?, "Academy of Entrepreneurship Journal" Vol. 13, No. 1, s. 23-42.
 121. Mezias S., Glynn M.A. (1993), The three faces of corporate renewal: Institution, revolution, and evolution, "Strategic Management Journal" Vol. 14, s. 77-101.
 122. Miller D. (1983), The correlates of entrepreneurship in three types of firms, "Management Science" Vol. 29, No. 7, July, s. 770-791.
 123. Miller D., Friesen P. (1984), A longitudinal study of the corporate life cycle, "Management Science" Vol. 30, No. 10, October, s. 1161-1183.
 124. Mills D. (1995), The new management system, "European Management Journal" Vol. 13, No. 3, s. 251-256.
 125. Mintzberg H. (1980), Structure in 5's: A synthesis of the research on organization design, "Management Science" Vol. 26, No. 3, March, s. 322-341.
 126. Mintzberg H. (2009), Rebuilding companies as communities, "Harvard Business Review", July-August.
 127. Mintzberg H., Quinn J.B. (1991), The Strategy Process. Concepts, Contexts, Cases, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs.
 128. Morrison A. (2008), Gatekeepers of knowledge within industrial districts: Who they are, how they interact, "Regional Studies" Vol. 42, No. 6, s. 817-835, Routledge.
 129. Muller E., Doloreux D. (2009), What we should know about knowledge-intensive business service, "Technology in Society" Vol. 31, 2009, s. 64-72.
 130. Myerss-Briggs (2010), Myers-Briggs Foundation, www.myersbriggs.org (07.10.2010).
 131. Nadler D.A., Tushman M.L. (1997), Competing by Design. The Power of Organizational Architecture, Oxford University Press, New York-Oxford.
 132. Nicholson N. (1998), Personality and entrepreneurial leadership: A study of the heads of the UK's most successful independent companies, "European Management Journal" Vol. 16, No. 5, s. 529-539.
 133. Nunes Amaral L., Uzzi B. (2007), Complex systems - A new paradigm for the integrative study of management, physical, and technological systems, "Management Science" Vol. 53, No. 7, s. 1033-1035.
 134. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D. (2010), Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 135. Pawar B.S., Eastman K.K. (1997), The nature and implications of contextual influences on transformational leadership: a conceptual examination, "Academy of Management Review" Vol. 22, No. 1, s. 80-109.
 136. Peters T. (1980), Management systems: The language of organizational character and competence, "Organizational Dynamics" Vol. 9, No. 1, Summer, s. 3-26.
 137. Pfeffer J. (2009), Shareholders first? Not so fast..., "Harvard Business Review", July-August.
 138. Phan Ph., Wright M., Ucbasaran D., Tan W. (2009), Corporate entrepreneurship: Current research and future directions, "Journal of Business Venturing" Vol. 24, s. 197-205.
 139. Phelps R., Adams R., Bessant J. (2007), Life cycles of growing organizations: A review with implications for knowledge and learning, "International Journal of Management Reviews" Vol. 9, No. 1, s. 1-30.
 140. Piore M.J. (2006), Qualitative research: does it fit in economics?, "European Management Review" Vol. 3, s. 17-23.
 141. Popper K. (2002), Logika odkrycia naukowego, Aletheia, Warszawa.
 142. Porter M.E. (2008), The five competitive forces that shape strategy, "Harvard Business Review", January, s. 78-93.
 143. Pudelko M. (2009), The end of Japanese-style management?, "Long Range Planning" Vol. 42, No. 4, s. 439-462.
 144. Quinn R.E. (2005), Moments of greatness. Entering the fundamental state of leadership, "Harvard Business Review", July-August.
 145. Quinn R., Cameron K. (1983), Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence, "Management Science" Vol. 29, No. 1, October, s. 33-51.
 146. Randolph W.A., Sapienza H.J., Watson M.A. (1991), Technology-structure fit and performance in small businesses: An examination of the moderating effects of organizational states, "Entrepreneurship: Theory & Practice", Fall s. 27-41.
 147. Rivkin J., Siggelkow N. (2007), Patterned interactions in complex systems: Implications for exploration, "Management Science", Vol. 53, No. 7, July, s. 1068-1085.
 148. Rokita J. (2009), Dynamika zarządzania organizacjami, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo AE, Katowice.
 149. Romanelli E., Tushman M. (1994), Organizational transformation as punctuated equilibrium: An empirical test, "Academy of Management Journal" Vol. 37, No. 5, s. 1141-1166.
 150. Rooke D., Torbert W. (2005), 7 Transformations of leadership, "Harvard Business Review" Vol. 83, No. 4, April, s. 66-76.
 151. Ross J.W., Weill P. (2002), Six IT decisions your IT people shouldn't make, "Harvard Business Review", November.
 152. Rutka R. (1996), Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 153. Sardeshmukh S., Corbett A. (2008), Strategic renewal in family firms: Role of successor's work experience and entrepreneurial self-efficacy, "Academy of Management Proceedings", s. 1-6.
 154. Sawhney M. (2001), Don't homogenize, synchronize, "Harvard Business Review" Vol. 79, No. 6, July.
 155. Shaver K.G., Scott, L.R. (1991), Person, process, choice: The psychology of new venture creation, "Entrepreneurship Theory and Practice" Vol. 16, No. 2, 1991, s. 23-46.
 156. Shimokawa K., Fujimoto R. (2009), The Birth of Lean, The Lean Entreprise Institute, Cambridge.
 157. Siggelkow N. (2007), Persuasion with case studies, "Academy of Management Journal" Vol. 50, No. 1, s. 20-24.
 158. Singh J. (2005), Collaborative networks as determinants of knowledge diffusion patterns, "Management Science" Vol. 51, No. 5, May, s. 756-770.
 159. Skalik J., Bełz G. (2007), Istota systemu zarządzania w procesie kształtowania i rozwoju organizacji. Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1184, Wydawnictwo AE, Wrocław, s. 17-26.
 160. Stabryła A. (1984), Analiza systemowa procesu zarządzania, PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 161. Stewart W.H., Watson W.E., Carland J.C., Carland J.W. (1998), A proclivity for entrepreneurship: A comparison of entrepreneurs, small business owners, and corporate managers, "Journal of Business Venturing" Vol. 14, s. 189-214.
 162. Stiles Ph. (2009), The changing nature of the Japanese business system and its impact on Asia, "Long Range Planning" Vol. 42, No. 4, s. 427-438.
 163. Stogdill R. (1974), Handbook of Leadership, Free Press, New York.
 164. Stoner J., Freeman R., Gilbert D. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 165. TAHD (2010), Intrapreneur, The American Heritage Dictionary of the English Language, http://www.intrapreneur.com/MainPages/History/Dictionary.html.
 166. Tether B., Hipp Ch. (2002), Knowledge intensive, technical and other services: Patterns of competitiveness and innovation compared, "Technology Analysis & Strategic Management" Vol. 14, No. 2, s. 163-182.
 167. Torbert W.R. (1974), Pre-bureaucratic and post-bureaucratic stages of organization development, "Interpersonal Development" Vol. 5, No. 1, s. 1-25.
 168. Troncale R. (2009), The future of general systems research: Obstacles, potentials, case studies, "Systems Research and Behavioral Science" Vol. 26, s. 511-552.
 169. Trzcieniecki J. (1980), Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 170. Urbanek A. (1987), Emergentyzm, [definicja hasła w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, PAN, Wydział Nauk Społecznych.
 171. Utsch A., Rauch A., Rotfhfuss R., Frese M. (1999), Who becomes a small scale entrepreneur in a post-socialist environment: On the difference between entrepreneurs and managers in East Germany, "Journal of Small Business Management" Vol. 37, No. 3, July, s. 31-42.
 172. Verbeke A., Chrisman J., Yuan W. (2007), A note on strategic renewal and corporate venturing in the subsidiaries of multinational enterprises, "Entrepreneurship: Theory & Practice", July, s. 585-600.
 173. Volberda H., Baden-Fuller Ch., van den Bosch F. (2001), Mastering strategic renewal mobilising renewal journeys in multiunit firms, "Long Range Planning" Vol. 34, No. 2, s. 159-178.
 174. Waterman R., Peters T., Phillips J. (1980), Structure is not organization, "Business Horizons", June, s. 14-26.
 175. Webber R.A. (1996), Zasady zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 176. Williamson O.E. (2002), The theory of the firm as governance structure: From choice to contract, "Journal of Economic Perspectives" Vol. 16, No. 3, Summer, s. 171-195.
 177. Witczak H. (2008), Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
 178. Witczak H., Mendel T. (1982), Projektowanie systemów zarządzania, Skrypty uczelniane nr 314, Wydawnictwo AE, Poznań.
 179. Yin R. (1989), Case Study Research, Sage Publications, Beverly Hills.
 180. Yukl G. (2009), Leadership in Organizations, Prentice Hall.
 181. Zaleznik A. (2004), Managers and leaders. Are they different?, "Harvard Business Review", January, s. 74-81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1689-6556
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu