BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniewska Grażyna
Tytuł
Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego
Potential for Competitiveness of Cooperative Banks
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 202), 2011, nr 199, 206 s., rys., tab., bibliogr. s. 193-202
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw, Konkurencyjność banków
Cooperative banks, Competitive potential of enterprises, Banks' competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem podjętych badań jest identyfikacja oraz ocena potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego. Tak sformułowany cel pracy zdeterminował cel metodologiczny, którym jest przedstawienie propozycji metod i narzędzi wspomagających analizę i ocenę potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego. Osiągnięcie celu wymaga m.in. odpowiedzi na następujące pytania: 1. Które z elementów zasobów banku spółdzielczego wpływają na jego konkurencyjność (problem identyfikacji składników potencjału konkurencyjności)? 2. Jak zmierzyć potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego (problem skonstruowania odpowiednich miar potencjału konkurencyjności)? 3. Jaka jest zależność pozycji konkurencyjnej banku spółdzielczego od składników potencjału konkurencyjności (problem określenia wpływu składników potencjału konkurencyjności na pozycję konkurencyjną banku spółdzielczego)? (fragment tekstu)

The monograph concerns potential of competitiveness understood as a system of those components of bank's tangible and intangible resources that enable it to achieve a competitive advantage. The objective of the study presented in the book is the identification, measurement and assessment of potential for competitiveness. The monograph is divided into five chapters. Chapter 1 discusses the basic theoretical issues related to competition and competitiveness. It also offers a synthetic review of academic output in the field of banking competition theory and presents theoretical assumptions of Resource Based View of a firm. Chapter 2 is devoted to the competitiveness model specific to cooperative banking. The paper puts forward an original proposal of measures of competitive position taking into consideration the character of particular cooperative banks. The competitive environment of cooperative banks is discussed and original research results concerning the identification of major competitors and their competitive strategies are presented. Banking resources are characterized according to Resource Based View, which is currently the leading approach in competitiveness research. Chapter 3 presents an original proposition of resource classification with elements of competitive potential indicated within each resource category. Chapter 4 shows a measurement tool which is used for gauging potential of competitiveness. Finally chapter 5 analyses particular components of potential competitiveness in terms of their impact on the competitive position achieved by cooperative banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczes-nej gospodarki, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2010.
 2. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Adamska A., Dąbrowski T., Zarządzanie ryzykiem reputacji w banku, "Finanse", Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk 2010, nr 1(2), s. 93-111.
 4. Amit R., Schoemaker P.J.H., Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14, s. 33-46.
 5. Angelini P., Cetorelli N., The effects of regulatory reform on competition in the banking industry, "Journal of Money, Credit and Banking" 2003, vol. 35, s. 664-684.
 6. Bain J., Relation of the profit rate to industry concentration: American manufacturing, 1936-1940, "Quarterly Journal of Economics" 1951, vol. 65, s. 293-324.
 7. Baka W., Polski sektor bankowy na tle bankowości europejskiej - w kierunku podwyższania konkurencyjności, [w:] Integracja europejska a strategie banków komercyjnych, red. W. Baka, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 1998.
 8. Bank na rynku finansowym, red. E. Miklaszewska, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 9. Banki spółdzielcze w Polsce, red. D. Strumiński, D. Twardowski, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.
 10. Bankowość, red. J. Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 11. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17, s. 99-120.
 12. Barney J.B., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New York 1997.
 13. Barney J.B., Resource-based theories of competitive advantage: A ten year retrospective on the resource-based view, "Journal of Management" 2001, 27, s. 643-650.
 14. Barney J.B., Hesterly W.S., Strategic Management and Competitive Advantage, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2006.
 15. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 16. Berger A.N., The profit structure relationship in banking - test of market power and efficient structure hypothesis, "Journal of Money, Credit and Banking" 1995, no. 27(2), s. 404-431.
 17. Berger A.N., Mester L., Inside the black box: What explains differences in the efficiencies of financial institutions, "Journal of Banking and Finance" 1997, vol. 21, s. 895-947.
 18. Berger A.N., Rosen R., Udell G., Does market size structure affect competition? The case of small business lending, "Journal of Banking and Finance" 2007, vol. 31, s. 11-33.
 19. Bikker J.A., Competition and Efficiency in a Unified European Banking Market, Edward Elgar, Cheltenham 2004.
 20. Bikker J.A., Measuring performance of banks: An assessment, "Journal of Applied Business and Economics" 2010, vol. 11, s. 141-158.
 21. Bikker J.A., Bos W.B., Bank Performance, A theoretical and empirical framework for analysis of profitability, competition and efficiency, "Routledge International Studies in Money and Banking" 2008, no. 2.
 22. Bikker J.A., Haaf K., Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking industry, "Journal of Banking and Finance" 2002, no. 26, s. 2191-2214.
 23. Bikker J.A., Haaf K., Measure of competition and concentration in the banking industry: A review of the literature, "Research Series Supervision", De Nederlandsche Bank 2000, no. 27, s. 1-35.
 24. Birchall J., Co-operative values and principles: A commentary, "Journal of Co-operative Studies" 2001, vol. 90, s. 42-69.
 25. Bloemer J.M., Ruyter de K., Peeters P., Investigation drives of bank loyalty: The complex relationship between image, service quality and satisfaction, "International Journal of Bank Marketing" 1998, vol. 2, s. 271-289.
 26. Bollen K.A., Structural Equations with Latent Variables, Wiley, New York 1989, s. 206-207.
 27. Boot A.W.A., Thakor A.V., Can relationship banking survive competition?, "Journal of Finance" 2000, vol. 2, s. 705-718.
 28. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 29. Breunan N., Connel B., Intellectual capital: Current issues and policy implications, "Journal of Intellectual Capital" 2000, no. 3.
 30. Bryniarska T., Banki spółdzielcze w świetle teorii rynków kooperantów, Uniwersytet Opolski, Opole 2001.
 31. Brzozowska J., Spółdzielnia jako podmiot ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna" 2007, nr 1.
 32. Burke T., Genn-Bash A., Haines B., Competition in Theory and Practice, Routledge, Chapman and Hall, Inc., London 1991.
 33. Butcher A.A., Legal incorporation for internal community, http://www.culturemagic.org /PDF/c1Legal%20Inc.pdf, s. 6. (dostęp 30 stycznia 2010).
 34. Canals J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997.
 35. Capiga M., Ocena działalności placówki operacyjnej banku. Dylematy metodologiczne i praktyczne, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 36. Capiga M., Kapitał klienta banku. Wybrane aspekty zarządzania i oceny, Twigger, Warszawa 2005.
 37. Carr N.G., Does It Matter? Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 38. Charnes A., Cooper W., Rhodes A., Measuring the efficiency of decision making unites, "European Journal of Operational Research" 1978, nr 2, s. 429-444.
 39. Chen G.T., Critical success factors for various strategies in the banking industry, "International Journal of Marketing" 1999, vol. 17, no. 2.
 40. Conner K.R., A historical comparison of resource-based theory and five schools of thought within industrial organization economics: Do we have a new theory of the firm?, "Journal of Management" 1991, vol. 17(1), s. 121-154.
 41. Cronin J.J., Taylor S.A., Measuring service quality: A reexamination and extension, "Journal of Marketing" 1992, vol. 56 (July), s. 55-68.
 42. Danneels E., The process of technological competence leveraging, "Strategic Management Journal" 2007, vol. 28, s. 511-533.
 43. Daszkiewicz N., Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 44. De Bandt O., Davis E.P., Competition, contestability and market structure in European banking sectors on the eve of EMU, "Journal of Banking and Finance" 2000, no. 24, s. 1045-1066.
 45. De Jonghe O., Vennet R.V., Competition versus efficiency: What drives franchise values in European banking, "Journal of Banking and Finance" 2008, no. 32, s. 1820-1835.
 46. De Lange van Bergen M., The determinants of banking competition: A world-wide Lerner index approach, 2006.
 47. De Vellis R.F., Scale Development. Theory and Applications, SAGE, Newbury Park 1991.
 48. De Wit G., Meyer R., Strategy Synthesis, Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantage, International Thomson Business Press, London 1999.
 49. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 50. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 51. Dudycz T., Tomaszewicz Ł., Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1183, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007.
 52. Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, DzU UE L z dnia 26 maja 2000 r.
 53. Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2009 roku, www.stat.gov.pl. (dostęp 30 kwietnia 2011).
 54. Dziawgo L., Eco-offers of Banks and Investment Funds. Poland and International Trends, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 55. Dzieliński M., Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków, "Materiały i Studia NBP", z. 229, NBP, Warszawa 2008.
 56. Edmonds T., Regional competitiveness and the role of knowledge economy, "House of Common Library's Research Paper" 2000, no. 73.
 57. Efektywność organizacji IT w bankach. Badanie funkcji IT w bankach, Raport KPMG, Warszawa 2010.
 58. Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 59. Ethiraj S.K., Kale P., Krishnan M.S., Singh J.V., Where do capabilities come from and how do they matter?, "Strategic Management Journal" 2005, vol. 26, s. 25-45.
 60. Filbeck G., Preece D., Woessner S., Burgess S., Community banks and deposit market share growth, "International Journal of Bank Marketing" 2010, vol. 28, no. 4, s. 252-266.
 61. Folwarski M., Czynniki konkurencyjne w bankowości, [w:] Bank na rynku finansowym, red. E. Miklaszewska, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 19-22.
 62. Fonteyne W., Cooperative banks in Europe - Policy issues, International Monetary Fund Working Paper nr 159, Brussels 2007.
 63. Freeman E., Reed D., Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, [w:] B. de Wit, R. Meyer, Strategy: Process, Content, Context, An International Perspective, International Thomson Business Press, London 1998, s. 829-837.
 64. Freixas X., Rochet J.C., Mikroekonomia bankowa, CeDeWu, Warszawa 2007.
 65. Fried H.O., Lovell C.A., Eeckaut P.V., Evaluating the performance of US credit unions, "Journal of Banking and Finance" 1993, vol. 17, s. 251-265.
 66. Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, red. A. Gospodarowicz, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008.
 67. Garczyński D., Ryzyko wprowadzania nowoczesnych technologii informatycznych w bankach spółdzielczych, [w:] Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych i informacyjnych XXI wieku, Związek Banków Polskich, CPBiI Warszawa 2009.
 68. Gasparski W., Uczciwość w świecie finansów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 69. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 70. Golec M.M., Ekonomiczny i społeczny wymiar działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janc, Zeszyty Naukowe nr 140, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010, s. 427-440.
 71. Gołębiewski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
 72. Gospodarowicz A., Woźniewska G., Problemy pomiaru wpływu technologii informatycznych na konkurencyjność banku, [w:] Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 954, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002, s. 24-32.
 73. Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, European Commission, Brussels 2001.
 74. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 75. Grönroos Ch., A Service Quality model and its marketing implications, "European Journal of Marketing" 1984, vol. 18, no. 4, s. 36-41.
 76. Groves F., What is Cooperation? The Philosophy of Cooperation and It's Relationship to Cooperative Structure and Operations, University of Wisconsin-Extension, Bulletin 2005, no. 10, s. 1.
 77. Gruber M., Heinemann F., Brettel M., Hungeling S., Configurations of resources and capabilities and their performance implications: An exploratory study on technology ventures, "Strategic Management Journal" 2010.
 78. Gruber M., MacMillan I.C., Thompson J.D., Look before your leap: Market opportunity identification in emerging technology firms, "Management Science" 2008, vol. 54, s. 1652-1665.
 79. Grzegorczyk W., Dylematy marketingu bankowego, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janc, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 140, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010, s. 50-66.
 80. Grzegorczyk W., Marketing bankowy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2004.
 81. Guthrie J., The management, measurement and the reporting of intellectual capital, "Journal of Intellectual Capital" 2000, no. 1.
 82. Hamel G., Competition for competence and inter-partner learning within international strategic alliances, "Strategic Management Journal" 1991, vol. 12(S1), s. 83-103.
 83. Hannan T., Foundations of the Structure-Conduct-Performance paradigm in banking, "Journal of Money, Credit and Banking" 1991, vol. 23(1), s. 68-84.
 84. Hannan T., Prager R., The competitive implications of multimarket bank branching, "Journal of Banking and Finance" 2004, vol. 28, s. 1889-1914.
 85. Harasim J., Zasoby niematerialne a konkurencyjność banku i jego efektywność, [w:] Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe, red. J. Harasim, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 86. Harasim J., Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003 (wydanie pierwsze), 2004 (wydanie drugie).
 87. Harvey B., Ethical banking: The case of the Co-operative Bank, "Journal of Business Ethics", 1995, vol. 14.
 88. Hayek F.A., von, The use of knowledge in society, "The American Economics Review", 1945, vol. 35, no. 4, s. 519-530.
 89. Heffernan S., How do UK institutions really price their banking products, "Journal of Banking and Finance" 2002, vol. 26, no. 10, s. 1997-2016.
 90. Heffernan S., Modern Banking, John Wiley & Sons, London 2005.
 91. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 92. Henderson R., Cockburn I., Measuring competence? Exploring firm effect in pharmaceutical research, "Strategic Management Journal" 1994, vol. 15, s. 63-84.
 93. Hesse H., Čihak M., Cooperative banks and financial stability, IMF Working Paper 2007, no. 2.
 94. Hunt S.D., Morgan R.M., The competitive advantage theory of competition, "Journal of Marketing" 1995, vol. 59, s. 16.
 95. Informacja na temat metodyki BFG w zakresie nadawania ratingów bankom, www.bfg.pl/doc_media/wezel_883/metodyka_BFG_w_zakresie_oceny_zagrozen_na_strone_www.pdf.
 96. Jackowicz K., Kowalewski O., Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994--2000, "Materiały i Studia NBP", z. 143, Warszawa 2002.
 97. Jakóbik W., Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perspektywy, Materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich, z. 7, Warszawa 2001.
 98. Jaworski W.L., Banki polskie u progu XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 99. Jaworski W.L., Banki w Polsce: wyzwania i tendencje rozwojowe, Poltext, Warszawa 2001.
 100. Jonas A., Strategie konkurencyjności na rynku usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 101. Jurowski A., Wpływ zmian w sektorze banków spółdzielczych na stabilność systemu bankowego w Polsce, Materiały III Kongresu Ryzyka Bankowego, Biuro Informacji Kredytowej, Warszawa 2008, s. 10-14.
 102. Kapitał finansowy banku, red. I. Pyka, PWE, Warszawa 2008.
 103. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 104. Kasiewicz S., Ormińska J., Rogowski W., Urban W., Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 105. Key Statistics, European Association of Cooperative Banks, Brussels 2010, www.eurocoopbanks. coop.
 106. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005.
 107. Kołodziejczyk D., Pawłowska M., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej, "Materiały i Studia NBP", z. 206, Warszawa 2006.
 108. Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 109. Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe, red. J. Harasim, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 110. Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 111. Kopiński A., Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008.
 112. Korenik D., Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
 113. Korenik D., O roli służebnej banków komercyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.
 114. Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 115. Kozyra C., Metody analizy i oceny jakości usług, Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 116. Kozyra C., Pomiar jakości usług publicznych, [w:] Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii, red. W. Ostasiewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1006, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003, s. 87-98.
 117. Koźliński T., Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 r., Departament Systemu Płatniczego, NBP, Warszawa 2009.
 118. Krekora G., Raporty kredytowe - fanaberie czy konieczność, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2008, nr 9, s. 11.
 119. Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Adamik, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 120. Kulawik J., Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 121. Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 122. Litschka M., Markom A., Schunder S., Measuring and analyzing intellectual capital assets: an integrative approach, "Journal of Intellectual Capital" 2006, vol. 7, no. 2, s. 160-173.
 123. Lowrie R., EFMA Retail Banking Study 2005, www.efma.com/pdf/lowrie_crm.pdf, s. 4 (dostęp 30 marca 2011).
 124. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, red. M. Gorynia, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002.
 125. Łukaszewicz-Kamińska A., Działania SKOK jako podmiotu ekonomii społecznej, [w:] Rynki finansowe. Mikrofinanse, red. E. Ostrowska, J. Ostrowski, Biblioteka Kwartalnika Naukowego "Pieniądze i Więź", Sopot 2009.
 126. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 127. Magiera R., Modele i metody statystyki matematycznej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002, s. 268.
 128. Makadok R., Toward a synthesis of the resource-based and dynamic capability views of rent creation, "Strategic Management Journal" 2001, vol. 22, s. 387-401.
 129. Mamatzakis E., Staikouras C., Koutsomanoli-Fillipaki N., Competition and concentration in the banking sector of the South Eastern European region, "Emerging Market Review" 2005, no. 6, s. 192-209.
 130. Maniak G., Mikro-, mezo- i makroekonomiczne poziomy konkurencyjności - uwarunkowania i miary, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 131. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
 132. Marcinkowska M., Wykorzystanie zasobów niematerialnych w tworzeniu wartości banków, [w:] Bankowość, red. J. Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 133. Merciec S., Schaeck K., Wolfe S., Small European banks: Benefits from diversification?, "Journal of Banking and Finance" 2007, no. 31, s. 1975-1998.
 134. Metody ilościowe w ekonomii, red. W. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 135. Mielnik M., Szambelańczyk J., Ocena efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 1997-2003, "Bezpieczny Bank" 2006, nr 1, s. 3-27.
 136. Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 137. Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 138. Miklaszewska E., Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach banków komercyjnych, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 139. Miklaszewska E., Wpływ konkurencji na strukturę rynku i strategie banków, [w:] Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego, red. E. Miklaszewska, Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", Kraków 1999, s. 103-117.
 140. Mikuła B., Pietruszka-Oryl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 141. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 142. Mynarski S., Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu EXCEL, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.
 143. Myrczek J., Partyka J., Rokita-Rogala R., Wpływ dokapitalizowania na wzrost aktywności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce, [w:] Bankowość detaliczna: idee - modele - procesy, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 124, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010, s. 137-147.
 144. Neville B., Bell S., Menguc B., Corporate reputation, stakeholders and the social performance-financial relationship, "European Journal of Marketing" 2005, vol. 39, no. 9/10.
 145. Newbert S.L., Value, rareness, competitive advantage and performance: A conceptual level empirical investigation of the resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal" 2008, vol. 29(7), s. 745-768.
 146. Nunnaly J.C., Bernstein I.H., Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York 1994, s. 214.
 147. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 148. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2010 roku, NBP, marzec 2011, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/ocena/ocena2010_2.pdf (dostęp 25 kwietnia 2011).
 149. Olczyk M., Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 150. Oliver A.M., Fumas V.S., Saurina J., Risk premium and market power in credit markets, "Economics Letters" 2006, no. 93, s. 450-456.
 151. Oliver Ch., Sustainable competitive advantage: Combining institutional and resourcebased views, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, s. 689-715.
 152. Orzeszko T., Banki spółdzielcze w Polsce: ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998.
 153. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L., A conceptual model of service quality and its implications for future research, "Journal of Marketing" 1985, vol. 49 (Fall), s. 41-50.
 154. Pawłowska M., Competition of the Polish Banking Sector - the Empirical Result, Materiały konfe-rencyjne CICM, Londyn 2009.
 155. Pawłowska M., Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku bankowym w latach 1997-2002 - związki między pojęciami, "Bank i Kredyt" 2004, nr 2.
 156. Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych. "Materiały i Studia NBP", nr 192, NBP, Warszawa 2005.
 157. Pawłowska M., Konkurencja na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, [w:] Bank na rynku finansowym, red. E. Miklaszewska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 158. Pawłowska M., Kozak S., Efficiency and competition in the Polish banking sector. Would Euro adoption change them?, "Bank i Kredyt" 2008, nr 12, s. 31-53.
 159. Pawłowski J., Metoda oceny potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1183, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007, s. 367-379.
 160. Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, New York 1959.
 161. Peteraf M.A., The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14(3), s. 179-191.
 162. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 163. Pietrzak J., Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 164. Porter M.E. Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 165. Porter M.E., Porter o konkurencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 166. Porter M.E., Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 167. Porter M.E., Kramer M.R., The link between competitive advantage and corporate social responsibility, "Harvard Business Review" 2006.
 168. Powell T.C., Competitive advantage: Logical and philosophical considerations, "Strategic Management Journal" 2001, vol. 22, s. 875-888.
 169. Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 64.
 170. Prahalad C.K., Krishnan M.S., The New Age of Innovation. Driving Co-created Value through Global Networks, McGrawHill, New York 2008.
 171. Prahalad C.K., Venkat Ramaswamy, The Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customer, Harvard Business School Publishing, Boston 2004.
 172. Praktyka zarządzania strategicznego: studia polskich przypadków, red. E. Urbanowska-Sojkin, PWE, Warszawa 2009.
 173. Priem R.L., Butler J.E., Is the resource-based "view" a useful perspective for strategic management research?, "Academy of Management Review" 2001, vol. 26, s. 22-40.
 174. Prokopek P., Dziś tworzymy podstawy do przyszłej pozycji naszego Zrzeszenia, "Bank Wspólnych Sił" 2010, nr 9, s. 10.
 175. Protokół ustanawiający statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Dz. Urz. Unii Europejskiej, 16.12.2004, C 319/225.
 176. Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, red. Z. Olesiński, A. Szplit, Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2001.
 177. Przybyciński T., Wprowadzenie do teorii i polityki konkurencji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 178. Przybyciński T., Konkurencja i ład rynkowy - przyczynek do teorii i polityki konkurencji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 179. Raczyński T., IT pomaga zarządzać, "Bank" 2010, nr 9, s. 46-47.
 180. Raport o sytuacji banków w 2007 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2007, www.knf.gov.pl. (dostęp 30 stycznia 2011).
 181. Raport o sytuacji banków w 2008 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008, www.knf.gov.pl. (dostęp 30 stycznia 2011).
 182. Raport o sytuacji banków w 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009, www.knf.gov.pl. (dostęp 30 stycznia 2011).
 183. Raport z badań konkurencji na rynku pośredników opłat gotówkowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2010,www.uokik.gov.pl (dostęp 30 stycznia 2011).
 184. Rogowski G., Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA, "Bank i Kredyt" 1996, nr 8.
 185. Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 1998.
 186. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 187. Roos G., Roos J., Strategy as Competitive Advantage, Fagbokforlaget, Bergen 1997.
 188. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych, DzU nr 107, poz. 1139.
 189. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU nr 235, poz. 1589.
 190. Schaeck K., Cihak M., Wolfe S., Are competitive banking systems more stable?, "Journal of Money, Credit and Banking" 2009, vol. 41, no. 4, s. 711-734.
 191. Scott J.A., Dunkelberg W.C., Competition for small firm banking business: Bank actions versus market structure, "Journal of Banking and Finance" 2010, no. 34, s. 2788-2800.
 192. Sealey Jr. C.W., Lindley J.T., Inputs, outputs and theory of production and cost at depository financial institutions, "Journal of Finance" 1977, vol. 4, s. 1251-1266.
 193. Shao B.B.M., Lin W.T., Technical efficiency analysis of information technology investments: A two-stage investigation, "Information&Management", Elsevier Science 2002, s. 391-401.
 194. Sheehan N.T., Foss N.T., Enhancing the prescriptiveness of the resource-based view through Porterian activity analysis, "Management Decision" 2007, vol. 45, no. 3, s. 450-461.
 195. Sidor-Rządkowska M., Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 196. Sikora D., Kulczycki A., Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik przewagi konkurencyjnej, CeDeWu, Warszawa 2008.
 197. Siudek T., Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankach spółdzielczych Unii Europejskiej - teoria i praktyka, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", Zeszyty Naukowe SGGW nr 83, Warszawa 2010, s. 115-128.
 198. Skalniak F., Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 199. Słownik finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 200. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1979.
 201. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 202. Song M., Droge C., Hanvanish S., Calantone R., Marketing and technology resource complementarity: An analysis of their interaction effect in two environmental context, "Strategic Management Journal" 2005, vol. 26, s. 259-276.
 203. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOIK, Toruń 2005.
 204. Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
 205. Stodulny P., Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 206. Strzelecki A., Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce, [w:] Banki spółdzielcze w Polsce po 1989 roku, wybrane zagadnienia ekonomiczne, finansowe i prawne, red. M. Stefański, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2006.
 207. Strumiński D., Twardowski D., Banki spółdzielcze w Polsce, Komisja Nadzoru Bankowego, NBP, Warszawa 2006.
 208. Sytuacja banków w I półroczu 2010, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 209. Sytuacja banków w pierwszym półroczu 2010, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010, www.knf.gov.pl.
 210. Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006.
 211. Szpringer W., Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 212. Szpringer W., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Konkurencja czy współpraca?, Twigger, Warszawa 2001.
 213. Szustak G., Kapitał własny a bezpieczeństwo, efektywność i konkurencyjność banku, [w:] Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe, red. J. Harasim, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 214. Śmiałowski E., Banki spółdzielcze - opinie bankowców i klientów, "Monitor Bankowy" ZBP Pentor Research International, Warszawa 2009.
 215. The World Competitiveness Report, World Economic Forum, Lausanne 1994.
 216. Twardowski D., Informacja o bankowym sektorze spółdzielczym, "Biuletyn Bankowy" 2007, nr 1, s. 94-101.
 217. Uchwała nr 8/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości i warunków zaliczania do funduszy własnych banków spółdzielczych określonej części dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków, Dz. Urz. NBP 2001, nr 22, poz. 46.
 218. Uchwała nr 381/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach przy określaniu sposobu obliczania funduszy własnych, Dz. Urz. KNF 2008, nr 8, poz. 35.
 219. Uchwała nr 314/2009 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku, Dz. Urz. KNF 2010, nr 1, poz. 8.
 220. Usługi i procedury bankowe, red. E. Bogacka-Kisiel, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
 221. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, DzU nr 188, poz. 1848 z późn. zm.
 222. Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji spółdzielczości, DzU nr 6, poz. 36 z późn. zm.
 223. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej, DzU nr 80, poz. 369 z późn. zm.
 224. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, DzU 1996, nr 1, poz. 2.
 225. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jedn., DzU 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.
 226. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 227. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, DzU nr 119, poz. 1252 z późn. zm.
 228. Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin 2009.
 229. Waliszewski K., Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010.
 230. Wernerfelt B., A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal" 1984, vol. 5, s. 171-180.
 231. Węcławski J., Etyczne i społeczne aspekty kryzysu finansowego, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janc, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 140, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010, s. 481-491.
 232. Wiadomości ze spółdzielczego sektora, ,,Biuletyn Bankowy" luty 2006, s. 79-80.
 233. Woźniewska G., Pozycja konkurencyjna polskich banków spółdzielczych, [w:] Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej. Bankowość, red. J. Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 408-414.
 234. Woźniewska G., Bartoszewicz B., Badanie potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janc, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 140, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010, s. 208-218.
 235. Woźniewska G., Identyfikacja strategii konkurencji głównych konkurentów banków spółdzielczych w Polsce, [w:] Banki na rynku finansowym - dziś i w przyszłości, red. M. Dębniewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2010a, s. 167-180.
 236. Woźniewska G., Rola technologii informacyjnej w budowaniu konkurencyjności polskich banków spółdzielczych na jednolitym rynku europejskim, [w:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Difin, Warszawa 2007.
 237. Woźniewska G., Składniki potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego - na podstawie wyników badania ankietowego, "Finanse" Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk 2010b, nr 1(2), s. 113-135.
 238. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 239. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2009 r. i I półrocze 2010, www.stat.gov.pl (dostęp 30 kwietnia 2011).
 240. Wyżycki M., Skala przekredytowania klientów w sektorze bankowym, Materiały konferencyjne "Banki spółdzielcze - wyzwania wobec nowych regulacji", Rawa Mazowiecka 2009.
 241. Zalcewicz A., Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 242. Zaleska M., Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego, Twigger, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1689-6556
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu