BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banasik Przemysław (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Korzyści i wady outsourcingu jako elastycznej metody zatrudnienia wpływającej na restrukturyzację przedsiębiorstwa - teoria i praktyka
Analysis of Advantages and Disadvantages of Outsourcing as A Flexible Employment Mode Influencing Reforms Inside a Company - Theory and Praxis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 37-48, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Outsourcing, Restrukturyzacja
Outsourcing, Restructuring
Uwagi
summ.
Abstrakt
Outsourcing postrzegany jest w literaturze przedmiotu jako forma organizacji pracy, ale również jako podstawowa i najszerzej stosowana metoda kształtowania struktur działalności gospodarczej. Outsourcing jest przy tym również metodą zatrudnienia. Polega bowiem na odejściu od tradycyjnych długoterminowych umów o pracę na rzecz wydzielenia sprecyzowanych zadań, które mają być wykonane, bez określenia dziennego limitu godzin, miejsca wykonywania zadań i dyspozycyjności przez wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, ma on prowadzić przez ograniczenie czasu nieprzepracowanego do obniżenia kosztów pracy. Ma umożliwić także zmniejszenie aparatu kontrolnego, pozwolić na uniknięcie wydatków na przygotowanie stanowiska pracy oraz systemów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uniknąć długotrwałych i kosztownych procedur zwalniania pracowników. Outsourcing jest ponadto koncepcją doskonalenia przedsiębiorstwa, która łączy wymiar operacyjny ze strategicznym. Ten drugi wymiar jest niezbędny do wyjaśnienia idei outsourcingu, a mianowicie pozwala postrzegać przedsiębiorstwo jako część systemu wartości i to część, której miejsce i konfigurację można zmieniać. Wymiar operacyjny służy z kolei określeniu efektywności zewnętrznego świadczenia usług czy dostarczenia produktów wobec ich wytworzenia wewnątrz przedsiębiorstwa. Rachunek efektywności musi obejmować wszystkie koszty, a więc nie tylko cenę czy koszt własny wytworzenia, ale także koszty transakcyjne lub koszty koordynacji. (fragment tekstu)

Outsourcing is seen in opinions on it as a form of organization of work, as well as an elementary and broadly applied method of forming structures of business activity. Outsourcing is also an employment method. and an idea of improving a company and it combines operating as well as strategic dimension. The essence of outsourcing lies in concentrating on principal activity and at the same time establishing long term cooperation with companies delivering products and services, which were earlier self-made and delive (red.), After a detailed analysis of theoretical conception of outsourcing as an employment mode as well as a conception of reforming a company, the theoretical conception of outsourcing was confronted with results of research made by the author among a group of 150 entrepreneurs from central region of Poland. The practical analysis of outsourcing enabled the author to show its advantages and disadvantages and to give guidance to entrepreneurs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak S., Zaprzęganie outsourcingu, "CIO - Magazyn Dyrektorów IT", z dnia 9 lutego 2004 r., http://cio.cxo.pl/news/63582.html z dnia 10 czerwca 2007 r.
 2. Banachowicz E., Czy firma wszystko musi robić sama? Outsourcing iv strategii zarządzania instytucją, "Manager" 1998, nr 9.
 3. Czakon W., Moda na outsourcing, "Gazeta Prawna", nr 71 (927), z 10 kwietnia 2003 r.
 4. Gay C.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 5. Jagusztyn-Grochowska J., Outsourcing funkcji informatycznych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyczna" 2002, nr 2.
 6. Kochańska-Mierzejewska B., Jak zmierzyć korzyści z outsourcingu, "Outsourcing Magazine", z dniał 1 grudnia 2006 r., http://www.outsourcing.com.pl/ 596,jak_ zmierzyc_ korzysci_ z_outsourcingu.html z dnia 23 sierpnia 2007 r.
 7. Kopczyński T., Koncepcja outsourcingu w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] S. Rudolf (red.), Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 8. Kryńska E., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2003.
 9. Łuczynowicz Ł., Outsourcing dla każdego, "Integracja dla każdego" 2002, nr 12.
 10. Nowak A., Outsourcing na różnych szczeblach organizacji, "Outsourcing Magazine", http://www.outsourcing.com.pl/2562, outsourcing_na_roznych_szezeblach_ organizacji.html z 01 sierpnia 2007 r.
 11. Nowak M., Analiza kosztów jako niezbędny etap podjęcia decyzji o outsourcingu. Materiały na konferencję: Outsourcing. Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez obsługę zewnętrzną, Institute for International Research, Warszawa 1999.
 12. Paszczela M., Systemy do wynajęcia, "Integracja Europejska" 2002, nr 12.
 13. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Antykwa, Kraków 1998.
 14. Szylko-Skoczny M., Elastyczne formy zatrudnienia - korzyści i zagrożenia społeczne, [w:] Orczyk J., Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Naukowej w Poznaniu, Poznań 2001.
 15. Trocki M., Outsourcing - metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 16. Zbiegień-Maciąg L., Ile w dziale, ile w agencji: specjaliści personalni w obliczu rozwoju outsourcingu i leasingu pracowniczego, "Personel i Zarządzanie" 2001, nr 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu