BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Kluczowe czynniki sukcesu partnerstwa przedsiębiorstwa z interesariuszami
Key Success Factors of Partnership of Firm With Stakeholders
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 71-82, bibliogr. 42 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Kluczowe czynniki sukcesu, Partnerstwo przedsiębiorstw, Interesariusze
Key success factors, Partnership of companies, Stakeholders
Uwagi
summ.
Abstrakt
Turbulentny charakter środowiska biznesu, w tym szybko postępująca globalizacja, budzi coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców koncepcją partnerstwa. Rozpatrywane w niniejszym artykule partnerstwo ujmowane jest jako przykład biznesowych, względnie długotrwałych relacji między dwoma lub więcej niezależnymi podmiotami gospodarczymi, będących przejawem postawy przedsiębiorczej, które oparte są m.in. na zaufaniu, zaangażowaniu, odpowiedzialności, wspólnych wartościach partnerów, którzy po to zdecydowali się tak blisko współpracować, by efekty ich wspólnej pracy były korzystne dla obu stron i miały relatywnie trwały charakter. Szczególny rodzaj analizowanego partnerstwa stanowi partnerstwo strategiczne, będące wynikiem porozumienia i wolnego wyboru partnerów, mające charakter symetryczny, obejmujące wszystkie fazy łańcucha wartości od badań i rozwoju aż po sprzedaż produktu finalnemu nabywcy". (fragment tekstu)

In this paper the author has shown the idea of partnership and partnership-firm in contemporary conditions. The article presents the key success factors of partnership in the business: trust, value, loyalty, symmetry, vision, mission, communication, leadership. It was underlined that partnership with the key stakeholders based on initiating, maintaining and development of long-lasting relations can strengthen the enterprise competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska Ci. (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 2. Aniszewska G., Proces integracji Jinn w fuzjach i przejęciach. Rola kultury organizacyjnej, [w:] K. Moszkowicz, B. Olszewska (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE, nr 951, Wrocław 2002.
 3. Beazant G., Perfectingpartnerships, "Professional Engineering" 2004, nr 21.
 4. Blanchard K., 0'Connor M., Zarządzanie poprzez wartości, Studio Emka, Warszawa 1998.
 5. Bowles S., Gintis H., Persistent parochialism: trust and exclusion in ethnic networsk, "Journal of Economic Behavior&Organization" 2004, nr 1.
 6. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Gnomę, Katowice 2001.
 7. Cheung S., Ng T., Wong S., Suen H., Behcivioral aspects in construction partnering, "International Journal of Project Management" 2003, nr 5.
 8. Chmielecki A., Rzeczy i wartości. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej', PWN, Warszawa 1999.
 9. Czamiawski H., Współdziałanie potrzebą czasu, Norbertinum, Lublin 2002.
 10. Duriasz-Bułhak J., Milewski R., Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2003.
 11. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 12. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 13. Grzelak J.Ł., Dylematy społeczne, [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004.
 14. Jaremczuk K., Szatańska M., Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Poznań 2000.
 15. Jones O.J., Corporatepartnering in faciłities management, "Facililies" 1995, nr 13.
 16. Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 17. Kaleta A., Współpraca strategiczna konkurentów szansą polskich przedsiębiorstw, [w:] Z. Dworzecki (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Euro Expert, Warszawa 2002.
 18. Kalin K., Muri P., Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 19. Karczewski L., Założenia kulturowe - zaufanie- zarządzanie zasobami ludzkimi w Stanach Zjednoczonych i w Japonii, "Prakseologia" 2003, nr 143.
 20. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 21. Kobjoll K., Motywakcja. Jak to robić w twojej firmie, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
 22. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.
 23. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999.
 24. Lichtarski J., Uwagi o istocie i mierzeniu sukcesu przedsiębiorstwa i sukcesu w zarządzaniu, [w:] S. Chełpa, T. Listwan (red.). Sukces w zarządzaniu: problemy kadrowo-zarządcze, Prace Naukowe AE, nr 823, Wrocław 1999.
 25. Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 26. Majchrzak J., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Poznań 2002.
 27. Mejbaum W., Człowiek w świecie wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia, tom 357, Szczecin 2000.
 28. Miller C., Ahraad Y., Cołlaboration and Partnership: An EJfective Response to Complexity and Fragmentation or Sołution Built on Sand?, "International Journal of Sociology and Social Policy" 2000, nr 5/6.
 29. Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji, A W Placet, Warszawa 2001.
 30. Penc J., Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy, część /, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 31. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 32. Rudawska E., Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005.
 33. Skalik J., Warunki osiągania sukcesu w zarządzaniu małymi firmami, [w:] S. Chełpa, T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu, Prace Naukowe AE, nr 823, Wrocław 1999.
 34. Sroka W., Kooperacja i konkurencja w aliansach strategicznych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 7.
 35. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń 1999.
 36. Sullivan M., Adcock D., Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 37. Svensson G., Triadic trust in business networks: a conceptual model and empirical illustration, "European Business Review" 2004, nr 2.
 38. Szeloch M., Zaufanie w organizacji, [w:] Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu u progu XXI wieku, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 71, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 39. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.
 40. Talarczyk P., Związki z nabywcami jako kluczowy zasób organizacji, [w:] M. Kokocińska (red.), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo AE, Poznań 2003.
 41. Tyler T.R., Trust within organisations, "Personel Review" 2003, nr 5.
 42. Zacher L.W., Czy erozja zaufania? Nowe czynniki, sytuacje i konteksty (obserwacje i refleksje), "Prakseologia" 2003, nr 143.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu