BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce w latach 1995-2011
: Standard of Living of Inhabitants of Rural Areas in Poland in the Period 1995-2011
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 293, s. 27-44, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe
Jakość życia, Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony
Quality of life, Rural areas, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zmiany zachodzące w jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce w latach 1995-2011. Ukazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne strony przemian społeczno-ekonomicznych dokonujących się na obszarach wiejskich oraz wyzwania stojące przed mieszkańcami. W opracowaniu ukazana została między innymi: sfera społeczna życia na obszarach wiejskich, zmiany demograficzne, aktywność ekonomiczna ludności, sytuacja ekonomiczna, a także wyposażenie w niektóre wybrane przedmioty trwałego użytkowania oraz zakres i dostęp do dóbr kultury i ochrony zdrowia.(abstrakt oryginalny)

The article presents on-going changes in the living standards of rural inhabitants in Poland between 1995-2011. It is focused on positive as well as negative sides of socio- economic changes witnessed in rural areas. The author describes social aspects of every day life in rural areas, demographic changes, the capability of rural dwellers to operate their own businesses and economic situation. Finally a reference is made to the access of rural inhabitants, including farmers, to cultural institutions, healthcare and education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Dresler E., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 540, 2006, s. 17-24.
 2. Ayala-Carcedo F.J., Gonzáles-Barros M.R.Y., Economic underdevelopment and sustainable development in the world: conditioning factors, problems and opportunities, "Environment, Development and Sustainability" 2005, no. 7, s. 98-99.
 3. Bałtromiuk A., Zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, [w:] Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, red. A. Bałtromiuk, M. Lodziński, IRWiR PAN, Warszawa 2011, s. 49.
 4. Bański J., Czapiewski K., Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, Ekspertyza dla MRR, Warszawa, listopad 2008.
 5. Dokumenty końcowe Konferencji ONZ "Środowisko i rozwój" w Rio de Janeiro, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993.
 6. Domalewski J., Szkoła wiejska - katalizator czy inhibitor zmian systemowych?, praca doktorska, IS UMK, Toruń 2006.
 7. Duczkowska-Małysz K., Typologia obszarów wiejskich - kryteria delimitacji w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, [w:] Przekształcenia obszarów wiejskich Makroregionu Południowo-Zachodniego. Tom I. Typologia gmin pod względem poziomu i warunków rozwóju, red. Z. Więckowicz, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 23-41.
 8. Gospodarka mieszkaniowa w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 9. Haffner K., Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - uwarunkowania - zależności - czynniki - skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, red. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa 2007, s. 15.
 10. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics explained/indeks.php/Europe in figures - Eurostat Yearbook, September 2012. Further Eurostat information, Main tables and Database.
 11. Jabłońska-Urbaniak T., Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa 2009, s. 38.
 12. Janikowski J., Krzysztofek K. (red.), Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo, Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa 2009.
 13. Kiełczewski D., Jakość życia i dobrobyt jako kategorie zrównoważonego rozwoju, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 108-111.
 14. Kłodziński M., Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 1999.
 15. Komisja Europejska Bruksela, dnia 18.11.2010 KOM(2010) 672 wersja ostateczna Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi.
 16. Kruk H., Ład ekologiczny, społeczny i ekonomiczny we współczesnej teorii rozwoju zrównoważonego, [w:] Jakość życia i dobrobyt jako kategorie zrównoważonego rozwoju, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 120-130.
 17. Obszary wiejskie - Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa, 2013.
 18. Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych 2010, GUS, Warszawa 2011.
 19. Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, D. Kiełczewski (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 260.
 20. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, WN PWN, Warszawa 2002, s. 15-27.
 21. Poczta W., Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych, [w:] Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 98.
 22. Poskrobko B., Baran A., Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 23. PROW 2007-2013, MRiRW Warszawa 2007, s. 8.
 24. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa 2011, s. 82.
 25. Rosner A., Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno gospodarczych na obszarach wiejskich, A. Rosner (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2005, s. 284.
 26. Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information. Report 2011, "DG Agriculture and Rural Development", December 2011, s. 115.
 27. Skrzypek E., Determinanty jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, E. Skrzypek (red.), Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, UMCS, Lublin 2007, t. 1, s. 63-65.
 28. Stanny M., Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich, [w:] Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, J. Wilkin, I. Nurzyńska, (red.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 149.
 29. Stanny M., Czarnecki A. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, IRWiR PAN, Warszawa 2011, s. 13.
 30. Szafraniec K., Szanse życiowe wiejskiej młodzieży, [w:] Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, (red.) J. Wilkin, I. Nurzyńska, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 204.
 31. Wczoraj, dziś i jutro naszego rolnictwa, II Kongres Rolnictwa Polskiego zorganizowany przez Polską Radę Rolną pod patronatem Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, Poznań 4-5 czerwca 2004 r. Wyd. FAPA, Warszawa, s. 67.
 32. Wiatrak A.P., Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, [w:] Jaremczuk K. (red.) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, Tarnobrzeg 2003.
 33. Wilkin J., Polska wieś 2012 - główne tendencje, zjawiska i problemy. Synteza raportu, [w:] Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 9.
 34. Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa 2010, s. 13.
 35. Zamieszkane budynki. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu