BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Detyna Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu), Detyna Jerzy (Politechnika Wrocławska), Kajewska-Dudek Anna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Wypalenie zawodowe jako następstwo stresu w pracy zawodowej pracowników medycznych
Burnout as a ConseQuence of Stressa at Work among Medical Staff
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 293, s. 57-73, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe
Wypalenie zawodowe, Stres psychologiczny, Praca w stresie, Szpitalnictwo
Professional burnout, Psychological stress, Work under pressure, Hospital service
Abstrakt
W artykule podejmowany jest problem przyczyn i przejawów wypalenia zawodowego wśród pracowników medycznych dużego szpitala specjalistycznego. Teza postawiona w temacie artykułu znalazła swoje potwierdzenie w wynikach badań ankietowych pielęgniarek. Autorzy na postawie zaprojektowanego przez siebie kwestionariusza ankietowego poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn, przejawów wypalenia zawodowego oraz możliwości zapobiegania mu. Jako istotne narzędzie wspierające proces doskonalenia jakości w szpitalu zaproponowano wykonywanie systematycznych audytów stresu.(abstrakt oryginalny)

In this paper the problem of causes and symptoms of burnout among employees of a large specialist hospital is undertaken The thesis put in the article was confirmed by the results of nurses surveys. The authors sought answers to questions concerning causes, symptoms and possibilities of burnout prevention on the basis of designed questionnaires. Systematic performance audits of stress as an important tool to support the process of quality improvement in hospital is proposed in this paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G., Audyt poziomu stresu w środowisku pracy - rola i przygotowanie specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] B. Urbaniak, Zarządzanie zasobami ludzkimi: problemy dydaktyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 2. Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 3. Biesiok G., Wyród-Wróbel J., Pojęcie satysfakcji, " Problemy Jakości", styczeń 2011.
 4. Blanc P., Jonge J., Schaufeli W., Stres zawodowy a zdrowie pracowników, [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 5. Bukowska U., Kształtowanie wewnętrznego wizerunku pracodawcy - implikacje dla jakości życia w pracy, [w:] Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, red. T. Sikora, M. Giemza, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2012.
 6. Detyna B., Detyna J., Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna. Podstawy metodyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 7. Detyna B., Integracja efektów działań w usługach medycznych, [w:] Logistyka. Współczesne wyzwania, red. J. Szołtysek, B. Detyna, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2011.
 8. Detyna B., System controlling w zakładzie opieki zdrowotnej, [w:] Logistyka. Współczesne wyzwania, red. J. Szołtysek, M. Jedliński, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2010.
 9. Lazarus R.S., Folkman S., Stress, Appraisal and Coping, Springer, New York 1984, [za:] G. Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 10. Maslach C., Jackson S.E., Burnout in Health Professions: A Social Psychological Analysis, [w:]G. Sanders, J. Suls (red.), Social Psychology of Health and Illness, Hillsdale, NJ, Erlbaum 1982.
 11. Maslach Ch., Wypalenie - w perspektywie wielowymiarowej, [w:] Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, red. H. Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 12. Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła - konsekwencje - zapobieganie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 13. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 14. Rogala-Pawelczyk G., Parkitna J., Zespół wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarek pediatrycznych, "Pielęgniarka i Położna" nr 5/2003.
 15. Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, red. H. Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu