BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jung-Konstanty Stanisława (Zakład Zarządzania Administracją Publiczną PWSZ w Oświęcimiu, Instytut Zarządzania)
Tytuł
Racjonalizacja jako jeden z aspektów zarządzania oświatą w gminie
The Rationalization of Management Education in Municipality
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 267-281, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Racjonalność, Zarządzanie oświatą, Gmina
Local government units, Rationality, Management in education, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozpoczęta w 1990 roku reforma samorządowa objęła swoim zasięgiem także zmiany w systemie oświaty. Efektem tej reformy było przejęcie przez jednostki szczebla lokalnego, w ramach zadań własnych, zarządzania placówkami oświatowymi wraz z ich utrzymaniem (art. 5, ust. 7 u.s.o.). Decentralizacja zarządzania systemem oświaty miała na celu m.in. spowodowanie oszczędnego zarządzania finansami publicznymi przeznaczonymi na realizację zadań oświatowych oraz wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci. W szczególności dotyczyło to podniesienia poziomu nauczania na obszarach wiejskich. Zakładano, że Gmina jako podstawowa Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) będzie najlepiej zorientowana w rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej oraz jej problemów edukacyjnych i będzie w stanie zapewnić odpowiedni, wymagany poziom kształcenia. Dodatkową korzyścią przekazania szkół, w szczególności wiejskich do zarządzania przez gminy, jest możliwość wykorzystania obiektów szkoły jako miejsca rozwoju kultury ludowej oraz do prowadzenia dokształcania edukacyjnego społeczności lokalnej. Różnorodność form edukacyjnych w szkołach wiejskich może zachęcić dzieci i młodzież gimnazjalną do podejmowania nauki na wyższych szczeblach edukacji. W opracowaniu podjęto próbę poznania prowadzonych działań zmierzających do racjonalnego zarządzania oświatą na przykładzie Gminy Laszki. Przybliżono ponadto pojęcie racjonalizacji oraz zasad racjonalnego gospodarowania w sferze oświaty. (fragment tekstu)

Administrative reform introduced in Poland in 1990 caused many changes in the system of the management of education. One of the first reform' effects was decentralization of educational services: self-government units (municipalities) took over the management of schools. Introducing the principles of rationality of in management of education requires firstly the analysis and deepened diagnosis of the municipal educational problems. It is not an obligatory task of communal authorities but certainly can increase community self-dependence and upgrade abilities to manage educational assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydanie 2, Wydawnictwo UŁ Łódź 1996.
 2. Budżet Gminy Laszki za lata 2001-2006.
 3. Drwiłło A., Kierunki racjonalizacji wydatków publicznych, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, T. I. Racjonalizacja wydatków publicznych uwarunkowania i instrumenty, UMCS, Lublin 2005.
 4. Jeżowski A., Ekonomika oświaty, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 78).
 6. Kożuch A., Istota i zakres zarządzania finansami lokalnymi, [w:] A. Kożuch. K. Brzozowska (red.), Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006.
 7. Misiąg W., Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szolno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, T. I. Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty UMCS, Lublin 2005.
 8. Owsiak S., Metody budżetowania sfery nieprodukcyjnej, Akademia Ekonomiczna. Kraków 1983.
 9. Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. Stan prawny na 14 sierpnia 2006 r., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
 10. Raport ze stanie oświaty w Gminie Laszki.
 11. Surówka K., Kosek-Wojnar M., Dylematy racjonalizacji wydatków publicznych Jednostek Samorządu Terytorialnego, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, T.2. Kontrowersje wokół wydatkowaniu środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, UMCS, Lublin 2005.
 12. Ustawa o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego (Dz. U. nr 203. poz. 1966 z późn. zm.).
 13. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. nr. 95. z późn. zm.).
 14. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. (Dz. U. nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zm., art. 28).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu