BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji globalnej
Achieving Sustainable Development Within a Global Competitive Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 379-384, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Konkurencja globalna
Sustainable development, Global competition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szybko zachodzące przemiany o charakterze globalnym, takie jak zmiany klimatu, rosnące zużycie surowców naturalnych, wzrost populacji czy zmiany demograficzne, sprawiły, iż wzrosła presja na dostosowanie się przedsiębiorstw do nowych zasad funkcjonowania. Nowy model biznesu oparty jest na społecznej "licencji na działanie" i nie ma w nim akceptacji dla działalności nieetycznej oraz braku dbałości o środowisko naturalne i sprawy społeczne. Wzrastająca świadomość społeczna kształtuje oczekiwania interesariuszy wobec przedsiębiorstw, które daleko wykraczają poza wymogi prawne. Starając się dostosować do nowych zasad funkcjonowania, firmy muszą więc nie tylko przestrzegać podstawowych norm i postępować zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy, ale również wprowadzać kompleksowe rozwiązania, które mają zapewnić, nie tylko ich zrównoważony rozwój, ale również harmonijny rozwój otoczenia, w którym funkcjonują. (fragment tekstu)

A growing social awareness shapes the expectations of stakeholders towards enterprises which go far beyond their legal requirements. In trying to adapt to new operating rules, companies have to not only comply with essential standards and act in line with the expectations of stakeholders, they also have to implement comprehensive solutions to ensure sustainable growth as well as the harmonious development of the surroundings in which they operate. Nowadays global enterprises are conscious of these principles and use a broad range of available tools to measure the results of their operations carried out in this area. Many companies are concerned about the natural environment and their employees have become involved in the development of local communities and engage in charity work. In order to obtain a competitive global edge enterprises must undertake cooperation with their stakeholders and act in a beneficial way for both others and themselves. The actions undertaken have to be conducted for the long term, in order to provide enterprises with sustainable development in terms of global competition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Baretta P.P., Gospodarka i praca w ponowoczesnym społeczeństwie, "Społeczeństwo" 2002, nr 2.
 2. Bendell J., Murphy D.; Towards Civil Regulation: NGOs and Politics of Corp0. rate Enviromentalism; in The Greening of Business in Developing Countries: Rhe. toric, Reality and Prospects, ed. Peter Utting, Zed Books, London 2002.
 3. Brdulak H., Gołębiowski T., Idea zrównoważonego rozwoju, [w:] H. Brdulak T. Gołębiowski (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z intereasriuszami, Trans 05, Wspólna Europa, SGH, Warszawa 2005.
 4. Drucker P., Will the Corporation survive?, "The Economist" 2001, nr 8239.
 5. Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, COM (2001) 366 finał, Brussels 2001.
 6. Greszta M., Oczekiwania społeczne zmieniają zachowanie firm w Polsce, Harvard Business Review Polska 2008.
 7. Joker J., Foster D., Stakeholders excellence. Framing the evolution and complexity of a stakeholder perspective of the firm, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2004, nr 9.
 8. KPMG, KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005 (Amsterdam: University of Amsterdam/KPMG, 2005).
 9. Lerum Boasson E., Wettestad J., Bohn M., CSR In the European Oil Sektor, A Mapping of Company Perception, Rhetoric and Realities: Analysing Corporate Social Responsibility In Europę (RARE); A Research Project within the EU's Sixth Framework Programme, Fridtjot Nansen Institute; December 2006.
 10. Pichola I., Nocoń A., Jak angażować interesariuszy firmy do budowania jej wartości", Odpowiedzialny Biznes 2008, PricewaterhouseCoopers.
 11. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2007.
 12. Raport Światowej Komisji clo spraw Środowiska i Rozwoju, z roku 1987, pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtlant: Nasza wspólna przyszłość, PWE, Warszawa 1991.
 13. Rodriquez M.A., Ricart J.E., Towards the sustainable business, 1ESE Universidad Navarra, "Revista de Antiąuos Alumnos" 2002, nr 85.
 14. Sternberg E., Czysty biznes: etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 15. Sugranyes D., Odpowiedzialność menedżera w dobie globalizacji, "Społeczeństwo" 2002, nr 2.
 16. Willard B., The next susłainability wave, Building boardroom buy-in, New Society Publishers, Canada 2007.
 17. Wittek-Crab A., Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - więcej niż ekorozwój, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z intereasriuszami, Trans 05, Wspólna Europa, SGH, Warszawa 2005.
 18. http://www.sustainability-indexes.com/06_htmle/publications/presentations.html.
 19. www.corporateregister.com/charts/bysector.htm.
 20. http://www.voluntaryprinciples.org.
 21. http://www.biggei1hinking.com/sustainability/innovation.
 22. www.wolonatariat.biz.pl.
 23. www.odpowiedzialnybiznes.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu