BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudolf Wawrzyniec (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koncepcja governance na szczeblu regionu samorządowego
Governance at the Regional Self-Government Level
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 136-143, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Administracja publiczna, Współpraca
Public governance, Public administration, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie dotyczy regionu samorządowego i możliwości zastosowania koncepcji governance w procesie sprawowania władzy. Owa koncepcja nawiązuje do idei współrządzenia, czyli dzielenia się władzą ze społecznością regionalną i reprezentatywnymi partnerami instytucjonalnymi z danego obszaru. Partycypacyjne podejście do sprawowania władzy ma prowadzić do lepszego zaspokajania potrzeb społeczności zamieszkującej dane terytorium oraz daje większe szanse na wdrażanie przedsięwzięć ukierunkowanych na inicjowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. UE aktywnie promuje wykorzystanie koncepcji governance w poszczególnych krajach członkowskich, jak i na szczeblu samorządów regionalnych. Dokonano analizy dokumentów strategicznych w polskich regionach (strategie rozwoju województw), weryfikując deklarowaną skłonność władz regionalnych do współrządzenia. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns self government at the level of region and the possibility of using the governance concept in governing a region. The concept is linked with sharing the power of governing the region with the regional society and the appropriate institutional partners from the area. Such a participative approach aims at better fulfilment of the needs of regional society and gives better chances for the implementation of socio-economic projects. The European Union also actively promotes this concept among the member states and regional self-governments. The author analyses the strategic documents in Polish regions (strategies for the development of voivodeships) reviewing the declared tendency of regional authorities for cogoverning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cleveland H., The Future Executive: A Guide for Tomorrow's Manager, Harper&Row, New York 1972.
 2. European Governance a White Paper, Commission of the European Communities, Brussels 2001.
 3. Hirst P., Democracy and Governance, [w:] Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy, J. Pierre (red.), Oxford University Press, Oxford 2000.
 4. Kettl D., Sharing Power: Public Governance and Private Markets, Brookings Institution, Washington DC 1993.
 5. Kooiman J. (red.), Modern Governance, Sage, London 2001.
 6. Kożuch B., Dobre rządzenie, [w:] Zarządzanie publiczne, red. J. Hausner, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 7. Mikułowski W., Nauka administracji, zarządzanie publiczne i paradygmat rządzenia publicznego, [w:] Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, red. B. Kożuch, T. Markowski, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 8. Nye J., Donahue J., Governance in a Globalizing World, Brookings Institution, Washington DC 2000.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 10. Rudolf W., Zasada partnerstwa i jej praktyczne znaczenie w polityce regionalnej na przykładzie Polski, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1124, AE, Wrocław 2006.
 11. Sorensen G., The Transformation of the State: Beyond the Myth of Retreat, Palgrave Macmillan, London 2004.
 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t. j. DzU 2001 nr 142, poz. 1590 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2006 nr 227, poz. 1658 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu