BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raszka Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Heldak Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Uspołecznienie procesów decyzyjnych : przypadek gmin Bukowina Tatrzańska i Swarzędz
The Nationalization of Decision-Making Processes : Study Case: Bukowina Tatrzanska Commune and Swarzedz Commune
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 144-155, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Polityka przestrzenna, Gmina, Strategia rozwoju gminy, Społeczności lokalne
Spatial policy, District, District development strategy, Local community
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gmina Bukowina Tatrzańska, Gmina Swarzędz
Abstrakt
Obecnie władza lokalna pełni funkcję koordynatora prac związanych m.in. ze sporządzaniem dokumentu określającego politykę przestrzenną w gminie, a także z budową strategii rozwoju gminy. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na możliwość partycypacji społecznej w kształtowaniu polityki przestrzennej gminy oraz strategii rozwoju gminy. Przeanalizowano udział społeczności lokalnej w procesie tworzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowina Tatrzańska oraz w procesie budowy strategii rozwoju i planu rozwoju lokalnego gminy Swarzędz. (abstrakt oryginalny)

Due to the change of political system in Poland, some social behaviours connected with the spatial development have also altered. The democratization of various life aspects had a very positive effect on making decisions in spatial development planning and on taking specific actions by the local communities. Currently local government leads the role of a work coordinator of the projects connected with e.g. preparing documents describing spatial policy in the commune, or preparing strategy for the development of the whole district. The aim of this work is to draw attention to the possibilities of social participation in creating spatial policy of a commune and the strategy for development. The work analyses the participation of local community in the process of making changes in the study on determinants and directions of spatial development in Bukowina Tatrzanska commune and in the process of creating strategy and plan for the local development of Swarzedz commune. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T. (red.), W stronę zrównoważonego rozwoju polskich gmin i powiatów. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 2. Brooke R., Managing the Enabling Authority, Longman Group, London 1989.
 3. Gonda-Soroczyńska E., Udział społeczności lokalnej w rozwoju ziem górskich. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Kraków 2008.
 4. Idziak W., O odnowie wsi, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2004.
 5. Olędzka-Koprowska E., Anatomia konfliktu lokalnego, "Przegląd Komunalny" nr 1, Poznań 2001.
 6. Olędzka-Koprowska E., Wykorzystanie badań społecznych w kształtowaniu relacji ze społeczeństwem, "Przegląd Komunalny" nr 3, Poznań 2004.
 7. Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa 1999.
 8. Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2006.
 9. Raport o rozwoju społecznym - Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, UNDP, Warszawa 2000.
 10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003 nr 80, poz. 717 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, DzU 2008 nr 199, poz. 1227.
 12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001 nr 142, poz. 1591 ze zm.
 13. Wysocka E., Koniński J., Strategia rozwoju gminy, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu