BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konowalczuk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Spekulacja na rynku gruntów przedsiębiorstw na tle jego struktury podmiotowej na przykładzie badania obszaru województwa śląskiego w latach 2003-2012
Speculation on the Land Market in the Context of Its Structure on the Example of Silesia Province in the Years 2003-2012
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 213-228, rys., tabl., bibliogr. 6 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Podaż, Analiza rynku, Wyniki badań, Akt notarialny
Real estate, Ground real estate, Supply, Market analysis, Research results, Notarial act
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Publikacja prezentuje wyniki badania struktury podmiotowej rynku gruntów nabywanych przez przedsiębiorstwa w województwie śląskim w latach 2003-2012. Badanie oparto na bezpośrednich i kompletnych danych rynkowych pochodzących z aktów notarialnych, a zgromadzonych w lokalnej bazie rzeczoznawców majątkowych. Strukturę rynku gruntów badano przy wyodrębnieniu trzech zagregowanych grup zbywców: gospodarstw domowych, Państwa i innych podmiotów publicznych oraz przedsiębiorstw. Wyniki badań wykazały duże znaczenie gospodarstw domowych, ich udziały w sprzedaży gruntów wynosiły: 52% liczby transakcji, 33% wartości gruntów i 42% obszaru nabywanych gruntów. Przedstawiono także wyniki wycinkowych badań dotyczących związku pomiędzy rodzajem podmiotu zbywającego grunt a przypadkami spekulacyjnych wzrostów cen rynkowych. Na tym tle pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że gospodarstwa domowe są podmiotami najsłabiej poinformowanymi, co powoduje podejmowanie nieracjonalnych decyzji. Na tle badań dotyczących spekulacyjnych wzrostów cen przedstawiono podstawowe porównana dotyczące koncepcji pobierania opłat publicznych z tytułu wzrostu wartości gruntów w Polsce i USA. (abstrakt oryginalny)

This paper presents results of a study of the market structure of corporate land acquired in Silesia Province in the years 2003-2012. The study was based on direct and comprehensive market data taken from notary deeds and stored in the local real estate appraiser database. The structure of the land market was studied by identifying three aggregated groups of sellers: households, the state and other public entities and enterprises. The study results revealed the importance of households, whose share in land sales amounted to 52 % of the entire number of transactions, 33%of land value and 42%of the acquired land area. The paper also presents the results of fragmentary research on the correlation between the types of entities selling the land and cases of speculative increases in market prices. Based on that, it has been stated that households are the least knowledgeable entities, which results in irrational decisions being made. Against the background of research on speculative price increases, the authors present basic comparisons regarding the concept of public fee charging owing to the increase in land value in Poland and the USA. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cooter R., Ulen T. (2011), Ekonomiczna analiza prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  2. Hoppe H. H. (2011), Ekonomia i etyka własności prywatnej. Studia z zakresu ekonomii politycznej i filozofii, Fijorr Publishing, Warszawa.
  3. Konowalczuk J., Ramian T. (2009), Analiza rynku nieruchomości przemysłowych na tle rynku nieruchomości województwa śląskiego, w: Nieruchomości przemysłowe a rynek. Diagnoza stanu i perspektywy rozwoju na Śląsku (badania statutowe), kierownik projektu: H. Henzel, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Katowice, maszynopis.
  4. Konowalczuk J., Ramian T., Śmietana K. (2013), Rynek gruntów przedsiębiorstw w województwie śląskim na tle zmian koniunkturalnych w gospodarce, w: Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, Bryx M. (red.), CeDeWu, Warszawa.
  5. Konowalczuk J., Ramian T. (2013), Ocena warunków i możliwości wykorzystania koncepcji "hope value" do określania wartości rynkowej nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce, w: Zarzadzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarzadzanie wartością, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 671, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 60.
  6. Konowalczuk J. (2014), Wycena nieruchomości do celów kredytowych, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu