BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walenia Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Relacje administracji rządowej i samorządowej województwa podkarpackiego w zakresie realizacji polityki regionalnej UE
Mutual Relations of the Government Administration and Provincial Government Units in the Scope of Implementing the UE Regional Policy in of Podkarpacie Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 197-208, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Polityka regionalna UE, Administracja samorządowa, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Regionalny Program Operacyjny
EU regional policy, Self-government administration, Integrated Regional Operational Programme, Regional Operational Programme (ROP)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Wdrażanie polityki regionalnej uzależnione jest od planowania strategicznego w regionach oraz współpracy w tym zakresie samorządu gminnego i wojewódzkiego oraz administracji rządowej, a szczególnie następujących po sobie grup rządzących na wszystkich właściwie szczeblach władzy. Za kadencji jednych władz przygotowuje się projekt, inne go realizują, kolejne widzą dopiero pełny efekt zmian. Praktyka wykorzystania środków UE wskazuje, że jedni muszą korzystać z doświadczeń drugich. Dlatego też problemem i zagrożeniem w budowaniu spójnej polityki regionalnej jest brak uregulowań w zakresie służby cywilnej w samorządach wojewódzkich, która dawałaby stabilizację zatrudnienia i pracy dla kadry zarządzającej rozwojem regionalnym. Zmiany kadrowe powodują brak ciągłości w zakresie kontynuowania polityki rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)

The implementation of regional policy depends on strategic planning in the regions and cooperation in this scope between the commune and provincial government units and the government administration, in particular subsequent governing groups at all levels of power. During the term of one authorities the project is prepared, others implement it and the followers notice the whole effect of the changes. The practice of gaining the UE funds depicts that some have to learn from others. That is why the problem and threat in creating the cohesive regional policy constitute the lack of regulations in the scope of civil service in provincial government units, which would provide the stability of employment and work for the management over the regional development. Personnel changes negatively influence and cause the lack of consistency in the scope of continuing the regional development policy. On the basis of the survey results, scientific studies there were presented the principles of cooperation between the government administration and local government units in the scope of implementing the UE regional policy principles and the principles of management over the UE funds. The institutional and functional changes in the scope of implementing operational programmes for the years 2004-2006 and also within the current period 2007-2013 had the aim of eliminating the barriers limiting the implementation of the authority dualism in the region of Podkarpacie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak J., Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym, [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2001.
 2. Dobek T., Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego - granice prawne a problematyka ich finansowania, [w:] Finanse samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Poznań-Wrocław 2005.
 3. Gilowska Z., Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zalewski J., Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, "Samorząd Terytorialny" 2002 nr 12.
 4. Grosse T.G., Wybrane aspekty polityki regionalnej w latach 2000-2006, "Samorząd Terytorialny" 2004 nr 11.
 5. Klasik A., Kuźmik F., Konkurencyjny rozwój regionów w przestrzeni europejskiej, AE, Kraków 1999.
 6. Klasik A., Kuźnik F., Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 7. Konstytucja RP - ustawa zasadnicza z 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997 nr 78, poz. 483.
 8. Korenik D., Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce, AE, Wrocław 2005.
 9. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego, AE, Kraków 2002.
 10. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, AE, Wrocław 2004.
 11. Patrzałek L., Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
 12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, DzU nr 93, poz. 626.
 13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001 nr 142, poz. 1590 ze zm.
 14. www.funduszestrukturalne.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu