BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mularska-Kucharek Monika (Uniwersytet Łódzki), Wiktorowicz Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena subiektywnej jakości życia osób w wieku 50+ w świetle badań mieszkańców Łodzi
Subjective AssesSment of Quality of Life of People Aged 50+ in the Light of Research among the Inhabitants of Łódź
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 293, s. 135-148, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe
Jakość życia, Starzenie się społeczeństw
Quality of life, Ageing of the population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obszarze zainteresowań autorek znalazła się przede wszystkim ocena subiektywnej jakości życia "starszych" (w wieku 50+) mieszkańców Łodzi, odnosząca się do indywidualnych kryteriów wartościowania (ocena całego życia, zadowolenia z poszczególnych jego dziedzin itp.). Jako cel pracy postawiono ocenę subiektywnej jakości życia starszych mieszkańców Łodzi. Weryfikowana jest przy tym następująca hipoteza badawcza: starszym mieszkańcom Łodzi żyje się gorzej niż młodszym. Analiza przeprowadzona została na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w 2010 r. na próbie 497 mieszkańców Łodzi. Badanie wykazało istotne różnice między oceną jakości życia starszego (50+) i młodszego pokolenia łodzian.(abstrakt oryginalny)

The concept of quality of life as well as methodology of the measurement arouse much controversy and are not clearly defined. The literature shows, however, that firstly, the concept of quality of life is identified with the concept of happiness, prosperity, good relations with family, friends, and secondly, it is also associated with the objective living conditions. The observed process of extending lasting of life causes that the vast majority of Poles live to old age, and the most rapidly extending phase of life is just the old age. Can it be expected that the evaluation of the quality of life of people at pre-retirement and retirement age (defined at work as "people 50+") should not clearly differ from the assessment of younger people? Considering the demographic structure of the Łódź Voivodeship, in which the share of people aged 50+ belongs to the highest in Poland, the analysis in this area seems particularly needed. Subjective quality of life, which refers to the individual evaluation criteria (evaluation of the entire life, satisfaction with each of its fields, etc) was the authors' area of interest. The aim of this paper is the evaluation of subjective quality of life of "older" residents of Łódź. The analysis was conducted based on the results of the questionnaire surveys conducted in 2010 on a sample of 497 inhabitants of Łódź. The study showed significant differences between the quality of life of people aged 50+ and younger inhabitants of the city.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews F., Withey S. (1976), Social Indicators of Well-Being, Pleneum, New York.
 2. Biegańska K. (2006), Podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki jakości życia przedsiębiorców, niepublikowana praca doktorska, Łódź.
 3. Campbell A., Converse P., Rodgers W. (1976), The Quality of American Life: Perceptions, Evaluations, and Satisfactions, Russell Sage Foundation, USA.
 4. CBOS (2009), Polacy o swoim zadowoleniu z życia. Opinie z lat 1994-2008, Warszawa.
 5. CBOS (2010), Polacy o swoim zadowoleniu z życia, Warszawa.
 6. CBOS (2009), Polacy o swoim zadowoleniu z życia. Opinie z lat 1994-2008, Warszawa.
 7. CBOS (2010), Polacy o swoim zadowoleniu z życia, Warszawa.
 8. CBOS (2011), Polacy o swoim szczęściu i pechu oraz zadowoleniu z życia, Warszawa.
 9. Czapiński J. (2006), Indywidualna jakość życia, [w:] Diagnoza społeczna, VizjaPress@IT, Warszawa.
 10. Czapiński J. (2001), Szczęście - złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych, [w:] M. Kofta, T. Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN, Warszawa.
 11. Derbis R., Bańka A. (1998), Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe SPA, Poznań.
 12. Diagnoza Społeczna (2009), www.diagnoza.com.pl.
 13. Diener E. (2000), Subjective well-being, the since of happiness and a proposal for a national index, "American Psychologist", 55 (1), 34-43.
 14. GUS (2012), Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, ZWS GUS, Warszawa.
 15. GUS (1997), Statystyczny opis jakości życia 1990-1995, Warszawa.
 16. Helliwell J.F. (2002), Social capital, the economy and well-being, "The Review of Economic Performance and Social Progress".
 17. Kopaliński J. (1978), Człowiek - gospodarka - środowisko - przestrzeń, PWN, Warszawa.
 18. Ostasiewicz W. (2004), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 19. Rapley M. (2003), Quality of Life Research Sage, London.
 20. Sęk H. (1993), Jakość życia a zdrowie, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 2.
 21. Siciński A., Strzelecki J. (1976), Styl życia a jakość życia: przyczynek do problemów polityki społecznej, [w:] Styl życia, PWN, Warszawa.
 22. Urząd Statystyczny w Łodzi (2012a), Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2011 r., ZWS, Łódź.
 23. Urząd Statystyczny w Łodzi (2012b), Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi. I-II kwartał 2012 r., ZWS, Łódź.
 24. Urząd Statystyczny w Łodzi (2012c), Województwo Łódzkie 2011 - podregiony, powiaty, gminy, ZWS , Łódź.
 25. Wilson W. (1967), Correlates of avowed happiness, "Psychological Bulletin", vol. 67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu