BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siedlecka Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Obiektywna jakość życia jako kategoria rozwoju zrównoważonego na przykładzie gmin województwa lubelskiego
Objective Quality of Life as a Sustainable Development Category of Communities of Lublin Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 293, s. 149-169, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe
Jakość życia, Rozwój zrównoważony, Poziom jakości, Poziom życia
Quality of life, Sustainable development, Level of quality, Living standard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie jakości życia jest zagadnieniem, które stanowi przedmiot zainteresowania szeregu nauk, jest ono w pełni interdyscyplinarne. Pojęcie "obiektywna jakość życia" jest zbliżone semantycznie do terminów "warunki życia" czy też "poziom życia". Obiektywna jakość życia związana jest głównie z kondycją materialną, zabezpieczeniem egzystencjalnym oraz zabezpieczeniem środowiskowym życia jednostek. Przedmiotem artykułu jest analiza wybranych wskaźników charakteryzujących jakość życia w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego. Do tego celu wykorzystano analizę skupień przeprowadzoną z uwzględnieniem 28 mierników, charakteryzujących sześć zagadnień, w przypadku których można mówić o obiektywnej jakości życia.(abstrakt oryginalny)

The concept of quality of life is an issue of great interest to many scientists and a fully interdisciplinary problem. This extremely broad interdisciplinary nature of quality of life is connected with a complex manifestation of personal fulfillment. The notion of the objective quality of life is semantically close to the terms of living conditions or the standard of life. Objective quality of life is basically related to financial soundness, existential security and environmental protection for individuals. For the purpose of analyzing and determining the objective quality of life public data has been used, among others. The subject matter of the following article is to analyze selected indicators for characterizing the quality of life in rural and urban-rural municipalities of Lublin Voivodeship. Therefore, the study of agglomeration conducted for 29 measures defining 6 issues revealing the objective quality of life has been employed. The areas of analysis constituted problems such as economic activity, housing conditions, educating children, participating in cultural events and relaxation exercises, making use of health protection services and social assistance. The statistics used have been obtained from the local database (Local Data Bank) for 193 municipalities for the year 2010. The statistical analysis that has been performed made it possible to indicate three groups of local communities characterized by diversity in the area of these indicators.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowań w polityce rolnej, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 4.
 2. Borys T., Rogala P., Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, Wydawnictwo UNDP, Warszawa 2008.
 3. Bywalec C., Rudnicki L, Podstawy ekonomiki konsumpcji, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 4. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009.
 5. Kiełczewski D., Jakość życia i dobrobyt jako kategorie zrównoważonego rozwoju, [w:] D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2009.
 6. Kotowska I.E., Matysiak A., Rynek pracy, [w:] T. Panek (red.), Statystyka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 7. Ossowska L., Poczta W., Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2009.
 8. Poskrobko B., Ku ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007.
 9. Raport z badań "desk research" Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra-Drezno 2012.
 10. Rogala P., Raport z realizacji pracy "Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach", Jelenia Góra-Poznań 2009.
 11. Słaby T., Poziom i jakość życia, [w:] T. Panek, A. Szulc (red.), Statystyka społeczna, SGH, Warszawa 2007.
 12. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pl na przykładach z medycyny, Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Wydawnictwo StatSoft, Kraków 2007.
 13. Stanny M., Czarnecki A., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.
 14. Ustawa Prawo ochrony środowiska, DzU 2008, nr 25 poz. 150, art. 3, Tekst obowiązujący od 28 maja 2012.
 15. Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok 2009, s. 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu