BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wiedza jako czynnik poprawy innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
Knowledge as Factor for Improving Innovation and Competitiveness of Enterprises in Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 437-449, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Wiedza, Innowacyjność, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Obszary wiejskie
Knowledge, Innovative character, Enterprise competitiveness, Rural areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rola wiedzy i umiejętności w coraz większym stopniu jest doceniana przez współczesne przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Świadczyć mogą o tym wyniki dynamicznie rozwijających się firm na całym świecie. W dużym zakresie opierają one swoją działalność na zasobach niematerialnych, a zwłaszcza wiedzy i informacji. Znaczenie tych zasobów znajduje odzwierciedlenie w wycenie rynkowej przedsiębiorstw, która nierzadko przekracza ich wartość księgową. Jak zauważył T. Steward "wszystkie kraje, firmy i wszyscy ludzie są coraz bardziej uzależnieni od wiedzy - patentów, procesów, umiejętności, technologii, informacji na temat klientów i dostawców oraz doświadczenia". Również Klepacki uważa, że we współczesnym rozwoju gospodarczym coraz większą rolę odgrywa wiedza i związana z nią technologia. Wiedza pozwala, bowiem na lepsze wykorzystanie innych zasobów, a nawet można mówić o substytuowaniu innych nakładów wiedzą. (fragment tekstu)

The paper's objective is to show the importance of knowledge in development of small and medium-sized enterprises in respect of raising their competitiveness and disposition to implement innovations, as well as to assess the role of institutions in raising the entrepreneurs' knowledge. The obtained results of empirical studies, carried out among entrepreneurs who run their businesses on rural areas, indicate that the studied entrepreneurs do see the importance of knowledge, are capable to implement innovations and to seek the EU funding for development of their businesses and strengthening of their competitive position. The knowledge covering legal aspects (frequent legislative changes), financial (support in obtaining preferential credits), tax, marketing and other economic matters, and obtaining help in preparing applications, business plans, etc, play a special role here. Expectations of businesses concerning institutional support in order to create innovation are high. The majority of entrepreneurs perceive a lack of funds as the basie barrier of innovativeness, but also a lack of information and advise, despite the relatively-well-developed system of assistance by various institutions. It indicates to a necessity to rationalize activities of companies providing advisory services, training and information, in order to create, for the entrepreneurs, possibilities to acquire new knowledge that is essential for soliciting the available EU funding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 2000. Cz. Pierwsza. Polityka Unii Europejskiej, I. Polityka wewnętrzna, 2. Wiedza - priorytetem Unii (tłumaczenie FAPA).
 2. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 3. Francik A., Kosała M., Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2003, nr 622.
 4. Hodgson G.M. (red.), The evolution of economics institutions, E. Elgar, Cheltenham, UK, Norlhampton MA, USA 2007.
 5. Jakubowicz E., Edukacja a kapitał ludzki, [w:] S. Ciok, D. Unicki (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno- przestrzennych, VIII/1, IGiRR UWr, Wrocław 2004.
 6. Johnson B., Institutional learning, [w:] B.A. Lundvall (red.), National Systems of lnnovation. Towards a Theory of lnnovation and Interactive Learning. Pinter, New York-London 1992.
 7. Kłepacki B., Wykształcenie jako czynniki różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych, Roczniki Naukowe SERiA 2005, t. VII, z. 1.
 8. Kłodziński M., Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, [w:] Aktywizacja społecznogospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN Warszawa 2006.
 9. Matysiak A., Instytucje nowej gospodarki, [w:] Kopycińska D. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 10. Miś T., Rola lokalnych instytucji w procesie absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski. "Wieś i Rolnictwo" 2008, nr 3(140).
 11. Miś T., Signijicance ofadrisory institutions in the development of rural smali and medium size companies in podkarpackie region, [w:] M. Kadavova (red.), Ekonomycky Riist a Rozvoj Regionu, Hradec Kralove, t. 1, Czechy 2007.
 12. Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 13. Paliszkiewicz J.O., Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwa Profesjonalne ALPHA pro, Ostrołęka 2005.
 14. Paszkowski S., Naglak B., Konkurencyjność międzynarodowa małych przedsiębiorstw środkiem rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA 2008, tom X, z. 4.
 15. Rydin Y., Falleth E., Networks and institutions in natura! resource management, E. Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, USA 2006.
 16. Steward T., Intelectuał capital, Biddles Ltd, Buildford and Kings Lynn, 1998.
 17. Strużycki M., Ma/e i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE Warszawa 2004.
 18. Wawrzyniak B.M., Luka edukacyjna barierą procesu integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską, "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 3 (112).
 19. Wiatrak A.P., Przedsiębiorczość zespołowa jako narzędzie rozwoju lokalnego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1116, Wrocław 2006.
 20. Wierzbołowski J., Społeczeństwo informacyjne a integracja Polski w ramach Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2006, nr 1.
 21. Wyrzykowska B., Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej" 2008, nr 66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu