BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecka Kamila (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Rola wojewody jako instytucji pośredniczącej w certyfikacji w systemie organizacyjnym funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2007-2013
The Role of Governor as an Intermediate Body in the Certifications of EU Funds in the Financial Perspective of 2007-2013
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 264-271, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Certyfikacja
EU funds, Certification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wojewoda na mocy porozumienia z ministrem rozwoju regionalnego wykonuje zadania z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego danego województwa. Celem artykułu jest zatem przedstawienie roli wojewody w systemie organizacyjnym funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013. Oprócz podstaw prawnych dających wojewodzie możliwość pełnienia ww. funkcji zaprezentowane zostaną zadania wynikające z powierzonych obowiązków oraz ich waga w dobie kryzysu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to show the role of a governor in an organizational system of EU funds in the financial perspective of 2007-2013. The article also presents the meaning of all the institutions of the organizational system, especially in the time of economic crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 2. Piasecka K., Analiza regionalnych dysproporcji w poziomie płatności z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR z uwzględnieniem zasady n + 2, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni, red. J. Kot, AŚ, 2007.
 3. Piasecka K., Znaczenie procesu monitorowania w zarządzaniu funduszami strukturalnymi, [w:] Jednostki samorządu terytorialnego w procesie rozwoju regionalnego w zintegrowanej Europie, red. J. Kot, UJK, Kielce 2008.
 4. Portal funduszy europejskich Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 5. Przewodnik po Narodowej Strategii Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008.
 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 2007.
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, DzUrz UE L 371 z 27 grudnia 2006 r.
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, DzUrz UE L 210 z 31.07.2006 r.
 9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, DzU 2008 nr 216, poz. 1370.
 11. Wystąpienie pokontrolne NIK nr P/08/132, KAP-41006-1/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2008.
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące komitetów monitorujących.
 13. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości.
 14. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu