BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sekuła Alicja (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Dochody gmin z tytułu opłat
Commune Incomes from Local Charges
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 272-280, bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Dochody gminy, Podatki i opłaty, Regulacje prawne
Local revenues, Taxes and fees, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono większość opłat, z których dochody zasilają budżety gmin. Opisano ich rolę w systemie dochodów jednostek stopnia podstawowego, przedstawiono podstawowe podziały, zawarto ogólną charakterystykę, jak również szczegółowy opis każdej z nich. W sumie analizie poddano 14 opłat zasilających budżety gmin. (abstrakt oryginalny)

The article presents most charges which profits fund communes budgets. First, their role in communes income is described, then the basic classifications are presented as well as their general and detailed description of each of them. In total fourteen charges are analyzed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn informacji publicznej Polkowic, http://www.bip.ug.polkowice.pl/doc/ ZB2008/ZB1254_08.pdf.
 2. Budżet Gdańska na rok 2009, http://www.gdansk.pl/samorzad,1065,11228.html.
 3. Budżet Sopotu na rok 2009, http://www.sopot.pl/eGmina/pl/cityzone/BIP/Budzet/modules/pages/0003.html.
 4. Bury P., Ewolucja opłat gminnych, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, UE, Wrocław 2009 (artykuł jeszcze niepublikowany).
 5. Chmielnicki P. (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, LexisNexis, Warszawa 2004.
 6. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki lokalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
 7. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2008.
 8. Grześkiewicz W., Analiza wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego i ich źródeł finansowania w latach 1997-2000, "Samorząd Terytorialny" 2002 nr 11.
 9. Grześkiewicz W., Zagrożenia wynikające z deficytu i samorządowego długu publicznego, "Samorząd Terytorialny" 2002 nr 4.
 10. Hanusz A., Czerski P., Gminne podatki i opłaty budżetowe, Zakamycze, Kraków 2004.
 11. Markowska-Bzducha E., Samodzielność finansowa polskich gmin, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, DzU nr 249, poz. 1851.
 13. Sekuła A., Zmiany w poziomie dochodów gmin województwa pomorskiego w latach 1999-2004, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, AE, Wrocław 2007.
 14. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, tekst jednolity DzU 2007 nr 90, poz. 607.
 15. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity DzU 2008 nr 88, poz. 539 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU nr 92, poz. 880.
 17. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, DzU nr 225, poz. 1635 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity DzU 2007 nr 19, poz. 115 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity DzU 2004 nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jednolity DzU 2007 nr 70, poz. 473 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, DzU nr 167, poz. 1399 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jednolity DzU 2005 nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, tekst jednolity DzU 2005 nr 228, poz. 1947 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu