BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tracz Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Motywowanie "slow" w organizacji zorientowanej na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną
"Slow" Motivation in Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Oriented Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 293, s. 180-194, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jakość życia a zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Systemy motywacyjne, Motywacja do pracy, Rozwój zrównoważony, System motywacyjny przedsiębiorstwa
Motivating employees, Motivating systems, Work motivation, Sustainable development, Company's motivational system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie motywowania "slow" (jego istoty i kluczowych aspektów), które może być istotnym wsparciem dla realizacji przez organizację filozofii zrównoważonego rozwoju i kształtowania świadomości społecznej. Motywowanie "slow" jest zorientowane na ciągły rozwój profesjonalizmu, kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych pracowników, wspiera poczucie sprawstwa, własnej wartości człowieka i sensu pracy (co wpływa na poczucie dobrostanu pracowników). Otwiera ludzi na kreatywność i aktywność, sprzyja odczuwaniu pasji i przepływu (flow) w pracy. Jest jednym z instrumentów budowania zaangażowania uczestników organizacji, a więc i kształtowania zachowań obywatelskich. Doskonalenie motywowania (projektowanie systemu motywowania, doskonalenie profesjonalizmu motywacyjnego, kształtowanie filtrów motywacyjnych) związane z orientacją ,,slow" wspiera zatem aspekty i realizację celów istotnych dla organizacji zorientowanych na odpowiedzialność społeczną i zrównoważony rozwój.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present "slow" motivation (its nature and key concepts) that may contribute significantly to the process of implementing the philosophy of sustainable development and building social awareness in an organization. "Slow" motivation is oriented towards incessant development of professionalism, professional, social and personal competences, it supports their sense of power, self esteem and the meaning of work (which has an impact on employees' wellbeing). It opens people's creativity and proactivity, fosters the sense of passion and flow in the workplace. It is one of instruments of building involvement of members of an organization, and thus of civic behaviours. Improving motivation (designing the motivational system, enhancing motivational professionalism, forming motivational filters) related to the "slow" orientation supports aspects and implementation of aims which are important for sustainable development and corporate social responsibility oriented organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo ABC, Kraków 2000.
 2. Borkowska S., Motywacja i motywowanie, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2007.
 3. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 4. Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K., Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, WoltersKluwer Polska, Warszawa 2009.
 5. Csikszentmihalyi M., Przepływ. Jak poprawić jakość życia, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 1996.
 6. Honoré C., Pochwała powolności, Drzewo Babel, Warszawa 2011.
 7. Kopertyńska W., Pozapłacowe elementy motywowania, [w:] Podstawy zarządzania operacyjnego, red. Z. Jasiński, Oficyna WoltersKluwer Polska, Warszawa 2011.
 8. Lazarus A., Wyobraźnia w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2000.
 9. Litwińska-Malec K., Cieślukowska-Wach K., Wykorzystanie rysunku drzewa i rysunku problemu w diagnostycznej fazie terapii, [w:] Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie, red. B. Kostrubiec, B. Mikucka, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004.
 10. Makin P., Cooper C., Cox C., Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa 2000.
 11. Oster G., Gould P., Rysunek w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.
 12. Sikorski C., Motywacja jako wymiana, Difin, Warszawa 2004.
 13. Tracz E., Postawy młodzieży a pożądane cechy jej przyszłej pracy - na podstawie badań sondażowych studentów zarządzania, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna WoltersKluwer Polska, Warszawa 2009.
 14. Tracz E., Profesjonalizm motywacyjny - wybrane problemy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 216, Nauki o Zarządzaniu, Wrocław 2011.
 15. Trzebiatowski J., Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych - systematyzacja ujęć definicyjnych, Hygeia Public Health 2011, nr 46 (1), s. 25-31, http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2011/hyg-2011-1-025.pdf, 25.03.13.
 16. Urbaniak B., Zarządzanie starzejącymi się zasobami pracy w organizacji - w poszukiwaniu rozwiązań, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, Wrocław 2009.
 17. Wellin M., Zarządzanie kontraktem psychologicznym, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 18. www.FiGeneration.pl, 10.05.2012, pobrano: 13.06.2012.
 19. http://internationalliving.com/2010/12/quality-of-life-index-2011-where-the-numbers-come-from, 03.04.2013.
 20. www.SlowDizajn.pl, 09.04.2011, pobrano:13.06.2012.
 21. Raport "Młodzi 2011",www.premier.gov.pl, 29.08.2011, pobrano: 01.06.2012.
 22. www.slowmovement.com, 2012, pobrano: 01.09.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu