BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska-Ziarko Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Alternatywna metoda budowy fundamentalnego portfela papierów wartościowych
The Alternative Method of Building of the Fundamental Portfolio of Securities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 551-559, bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Ryzyko, Papiery wartościowe, Analiza fundamentalna
Risk, Securities, Fundamental analysis
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest dywersyfikacja ryzyka w portfelu fundamentalnym. W modelu zaproponowanym przez Tarczyńskiego maksymalizowana jest średnia TMAI przy ograniczeniach dotyczących między innymi zyskowności oraz ryzyka portfela. W modelu tym rozważa się średnią odchyleń standardowych akcji wchodzących w skład portfela, co nie pokrywa się z odchyleniem standardowym całego portfela. Celem artykułu jest zaproponowanie i empiryczna weryfikacja alternatywnej metody dywersyfikacji ryzyka w portfelu fundamentalnym. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość znalezienia portfeli o takiej samej średniej TMAI i zyskowności przy mniejszym ryzyku całkowitym w porównaniu z metodą zaproponowaną przez Tarczyńskiego.(abstrakt oryginalny)

Risk diversification in the fundamental portfolio is the subject of consideration. In the model proposed by Tarczyński, the TMAI average is maximized while maintaining the limitations concerning, among others, the profitability and risk of the portfolio. In that model the average of standard deviations for stocks included in the portfolio is considered, which does not match the standard deviation of the entire portfolio. The paper aims at proposing and presenting the empirical verification of an alternative method for risk diversification in the fundamental portfolio. The research conducted indicates the possibility of finding portfolios with the same TMAI average and profitability at lower total risk as compared to the method proposed by Tarczyński.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
  2. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Łapińska A., Rutkowska-Ziarko A., Wykorzystanie wybranych wskaźników analizy finansowej do budowy portfela akcji na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Biuletyn Naukowy UWM" 2003, 23, s. 57-70.
  4. Markowitz H., Portfolio selection, "Journal of Finance" 1952, 7, s. 77-91.
  5. Ritchie J., Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997, s. 25-27.
  6. Szczepaniak P., Relacje między płynnością a rentownością finansową, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 723. Finanse i Bankowość, Wrocław 1996, s. 35-42.
  7. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
  8. Tarczyński W. Łuniewska M., Analiza portfelowa na podstawie wskaźników rynkowych i wskaźników ekonomiczno-finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki 16, Warszawa 2005, s. 257-271.
  9. Wasilewska H., Pleskot J., Wybrane elementy analizy fundamentalnej na przykładzie banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Bank i Kredyt", kwiecień 2002, s. 42-49.
  10. Wędrowska E., Markowski L., Atrakcyjność inwestycji kapitałowych spółek sektora teleinformatycznego, [w:] M. Rószkiewicz, E. Wędrowska (red.), Informacja w społeczeństwie XXI, Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 540, Warszawa 2005, s. 207-214.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu