BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Derlukiewicz Niki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przekształcenia i zadania polityki innowacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem szczebla regionalnego
Transformations and Tasks of Innovation Policy with Particular Emphasis on Regional Level
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 101, s. 302-308, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Sektor publiczny
Innovation policy, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Polityka innowacyjna obecnie jest jedną z najważniejszych dziedzin polityki ekonomicznej. Celem tej polityki jest tworzenie odpowiednich warunków oraz wspieranie wszelkich działań służących powstawaniu i rozwijaniu innowacji. W artykule przedstawiono istotę, przekształcenia oraz zadania współczesnej polityki innowacyjnej prowadzonej w krajach i regionach Unii Europejskiej. W artykule omówiono także rolę władz regionalnych w kreowaniu tej polityki, która jest szczególnie ważna we wspieraniu transferu technologii, promowaniu zastosowań technologii informatycznych oraz tworzeniu wizji rozwoju i rozbudowie infrastruktury służącej tworzeniu i rozwojowi wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Nowadays the innovative policy is one of the most important domains of economic policy. The aim of this policy is the creation of proper conditions as well as supporting all activities providing the formation and development of innovation. The article presents the essence, the transformation and the tasks of contemporary innovation policies pursued in countries and regions of the European Union. The article also discusses the role of regional authorities in creating this policy, which is particularly important in promoting technology transfer, promoting applications of information technology and creating a vision of development and expansion of infrastructure for the creation and growth of knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grosse T.G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 2. Gruchman B. (red.), Postęp techniczny i innowacje przemysłowe w rozwoju regionalnym, PWE, Warszawa 1989.
 3. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.
 4. Markowski T., Współczesne uwarunkowania polityki innowacyjnej w regionach, [w:] Studia regionalne w Polsce. Teoria, polityka, projektowanie, red. F. Kuźnik, AE, Katowice 2005.
 5. Moszkowicz K., Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 884, AE, Wrocław 2001.
 6. Mync A., Instytucjonalne aspekty innowacyjności regionalnej, [w:] Innowacja-edukacja-rozwój regionalny, red. A. Kukliński, K. Pawłowska, Nowy Sącz 1998.
 7. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 8. Strużycki M. (red.), Innowacyjność w teorii i praktyce, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006.
 9. Tuziak A., Tuziak B., Bobrecka-Jamro D., Jastrzębska W., Innowacyjność i rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
 10. Wojnicka E., Polityka innowacyjna i wsparcia systemu innowacyjnego w dobie integracji z Unią Europejską, Wspólnoty Europejskie nr 12 (146), IKC, Warszawa 2003.
 11. Zembaczyński R., Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji, Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa 1997.
 12. Zięba S., Mazurkiewicz E. (red.), Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej, Wydawnictwo ALAMAMER, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
 13. www.mg.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu