BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczyszyn Andrzej (Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu)
Tytuł
Integracja europejska w warunkach niestabilności finansowej - elementy wybrane
European Integration in the Conditions of Financial Instability - Selected Items
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 195, s. 98-109, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Polityka regionalna, Kryzys finansowy
Economic integration, Regional policy, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy integracji europejskiej nabierają coraz większego tempa. Jest to konsekwencją oddziaływania wielu czynników, których rola w kształtowaniu priorytetów gospodarczych Unii Europejskiej nieprzerwanie wzrasta. Funkcjonowanie w ramach zintegrowanej całości wymaga wysokiego stopnia elastyczności w działaniach na rzecz integracji, a zarazem formułowania nowych celów geopolitycznych, które pozwolą w przyszłości wzmocnić pozycję w układzie globalnym. W warunkach postępujących procesów decentralizacji i subsydiarności zmienia się rola władz publicznych w pobudzaniu gospodarek krajów wspólnotowych. (abstrakt oryginalny)

European integration processes are gaining momentum. This is a consequence of the interaction of many factors which role in shaping the economic priorities of the European Union is continuously increasing. Functioning in an integrated whole requires a high degree of flexibility in working towards the integration, and also the formulation of new geopolitical objectives that will strengthen the future position in the global system. In a progressive pro-cess of decentralization and subsidiarity, the role of public authorities to stimulate the economies of the Community has been changing. Therefore, the future of regional policy in the context of the new financing programmes can be a decisive factor for the economic development. Thus, the implementation of this policy will determine the future not only of the EU budget but also the budgets of the states of the Community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boć J., Polskie regiony w procesie integracji europejskiej, [w:] K. Nowacki, R. Russano (red.), Prawne problemy regionalizacji w Europie, Prawo Publiczne Porównawcze, Kolonia Limited, Wrocław 2008.
  2. Borowiec J., Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
  3. Komunikat Komisji Europa 2020 (3.03.2010): Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego wyłączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela.
  4. Ładysz J., Oziem H.Z., Europejskie ugrupowania współpracy trans granicznej jako nowa forma europejskiej współpracy terytorialnej, [w:] Z. Przybyła (red.), Gospodarka przestrzenna VIII, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra 2005.
  5. Proniewski M., Niedźwiecki A., Formy europejskiej integracji gospodarczej, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2004.
  6. Scot J.W., Szersza Europa. Procesy włączania i wyłączania na zewnętrznych granicach Unii Europeskiej, [w:] G. Gorzelak, K. Krok (red.), Nowe granice Unii Europejskiej - współpraca czy wykluczenie?, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
  7. Wilk K., Rozwój miast w europejskiej polityce regionalnej i spójnościowej, [w:] S. Korenik (red.), Kształtowanie się wrocławskiego obszaru metropolitalnego w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu